Podle ní se v roce 1823 z Prahy, kde se vyučil hodinářem a zároveň si zamiloval divadlo, vrací do rodného městečka Antonín Kalina-Knahl. Po čase shromáždí kolem sebe divadelní nadšence, rozepisuje role a u Kalinů se konají první zkoušky. Na první postní neděli 3. března 1827 ve staré roubené škole, dnes již neexistujícím stavení pod farou, na provizorním jevišti z prken a škamen provedou ochotníci první divadelní představení – Berounské koláče od Jana Nepomuka Štěpánka. V městečku mělo divadlo velký ohlas, také herci chtěli ve své činnosti pokračovat. Ale jelikož se hrálo bez povolení vrchnostenského úřadu, následoval zákaz dalších představení. Písemná žádost, podaná na náchodský zámek na podzim téhož roku, zůstala bez odpovědi. Další představení, které je již jednoznačně doloženo i písemnými prameny, se konalo až o 20 let později, v roce 1847. Historicky však chyběly písemné doklady. Jiráskovu románovou kroniku totiž nelze považovat za historický pramen, sám autor byl odkázán pouze na ústní tradici.

Náchod pomáhá Ukrajině.
Náchod pomáhá Ukrajině. Materiální pomoc už zamířila na hranice s Ukrajinou

Vzhledem k tomu se stalo pro historii hronovského divadla významným a zásadním zjištění, že písemné doklady k začátkům působení ochotníků v Hronově přece jen existují, a to dokonce již k roku 1822! Objevila je archivářka a historička Mgr. Lydia Baštecká ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Jedná se o koncept dopisu, datovaný 26. 3. 1822, jehož originál byl odeslán krajskému úřadu do Hradce Králové. Tímto průvodním dopisem náchodský vrchnostenský úřad oznamuje, že mu byla doručena žádost obyvatel městečka Hronova (žádost se bohužel nedochovala) o povolení sehrát několik malých českých divadelních představení ve prospěch chudé školní mládeže. Náchodský úřad tuto žádost podpořil a doporučil ke kladnému vyřízení. Dochoval se dokonce i originál odpovědi krajského úřadu z 10. 4. 1822, stručné a zamítavé. Důvodem zamítnutí žádosti bylo přesvědčení zemských úředníků, že „lidé, kteří se zabývají hraním komedií, jsou odváděni od své práce v úřadech, v řemeslu nebo od domácích prací“. A i když se vynořuje řada ještě nezodpovězených otázek, například kdo tuto ochotnickou činnost inicioval, jaký byl repertoár, kdo hrál a kde se hrálo, historicky prokázaným faktem je činnost hronovských ochotníků již v roce 1822. To znamená, že si právě letos připomínáme rovných 200 let od počátků ochotnického divadla v Hronově a 195 let od prvního zaznamenaného představení!

Humanitární sbírka studentů gymnázia pomohla ukrajinským maminkám a jejich dětem v Novém Městě nad Metují.
Humanitární sbírka studentů gymnázia pomohla ukrajinským maminkám a jejich dětem

Taková divadelní tradice by si nepochybně zasloužila pořádnou oslavu. Ostatně její „předpremiérou“ byla členy hronovského divadelního souboru v prostorách Jiráskova divadla před pěti lety realizovaná výstava, věnovaná historii a současnosti hronovského amatérského divadla. Diváky tehdy 26. března 2017 za doprovodu divadelní kapely touto výstavou provázely oživlé postavy z Jiráskových divadelních her. Zlatým hřebem oslav se staly ukázky z legendárního prvního představení Berounských koláčů, a to i s ochutnávkou skutečných voňavých koláčků. Celá oslava byla zakončena slavnostním představením Jiráskovy Vojnarky.

Je však třeba si přiznat, že současná situace není bohužel velkým akcím nakloněna. Ač nám to je líto, letošní oslavy tak významného výročí budou muset být koncipovány skromněji. Budou rozloženy do celého letošního i příštího roku a budou mít spíše komornější charakter. S konkrétními akcemi budeme veřejnost seznamovat průběžně. Věřte nám, že bychom sebe i vás, naše věrné diváky, chtěli alespoň na chvíli „ hraním odvést od práce v úřadech, v řemeslu nebo od domácích prací“. Vždyť láska k divadlu do Hronova vždycky patřila a patřit bude!

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov