Pochází z rodiny, kde její děd Josef Souček (1893-1968) byl legionář vězněný za nacistů v Malé pevnosti Terezín a byl rovněž úspěšným starostou v Jasenné v letech 1932-1941. Jubilantka Jitka rozená Součková se narodila v první jarní den 21. března 1963 v porodnici v Jaroměři družstevním rolníkům, paní Libuši rozené Tučkové (1928-2012) a Ladislavu Součkovi (1923-2000) z Jasenné čp. 6. Úspěšně vystudovala čtyřletou Střední ekonomickou školu v Náchodě (19877-1981). Po maturitě pokračovala ve studiu Vysoké školy ekonomické v Praze na Fakultě ekonomiky průmyslu (1981-1985) a promovala jako inženýr ekonomie.

V letech 1985-1986 pracovala jako plánovačka v n. p. Elton v Novém Městě nad Metují a roky 1986-1990 strávila na mateřské dovolené, kde se věnovala své dceři Jitce (*1986) a synu Jiřímu (*1989). Po listopadu 1989 stála u kolébky nově ustaveného Občanského fóra v Jasenné (14.5.1990) a brzy se zapojila do veřejného života v obci. Záhy byla navržena na kandidátku pro volby do obecního zastupitelstva, v nichž od listopadu 1990 a pak znovu v roce 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 a 2022 absolutně vítězí, což je dokladem, jaké vážnosti a autoritě se její dlouholetá, obětavá a příkladná práce pro spoluobčany těší.

Jako bývalý kronikář obce a regionální historik mohu popravdě konstatovat, že je to v historii mé rodné obce nejen první žena coby starostka, ale i vysokoškolsky vzdělaná ekonomka, která si vede ze všech starostů a manažerů obce dosud nejúspěšněji a nejdéle.

Neobyčejná pracovitost

Paní starostky Ing. Jitky Slezákové si jasenští občané váží pro její příkladné lidské a mravní vlastnosti, moudrost, vstřícnost, neobyčejnou pracovitost. Od 27 let (od 6.12.1990) dosud nepřetržitě starostuje a díky velmi dobré činorodé spolupráci všech členů 5členné obecní rady a 15členného obecního zastupitelstva se v Jasenné na okrese Náchod podařilo výrazně a významně zlepšit životní prostředí a rozmnožit obecní majetek. Velmi se zasloužila o zbudování veřejného vodovodu (1992-1994) a vodojemu (1998), o nákup budov a jejich vzornou údržbu a modernizaci (nákupní středisko, kulturní dům, Restaurace Na Křižovatce s velkým sálem a obchodem), o výstavbu nového obecního úřadu, pošty, knihovny (2004), obecních bytů, novostavby šaten pro sportovce a sociálního zařízení u sokolského hřiště (2009), zajistila zpevnění a vyasfaltování většiny místních komunikací a prosadila opravu státní silnice III 304 24 v obci, zajistila převod obřadní síně s kolumbáriem a zakoupení fary s pozemky. Podílela se na zajištění financí a organizačně zajišťovala generální opravu kostela sv. Jiří z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR a farnosti (nikoliv z financí obce) v roce 2009. Zajišťovala rekonstrukci a rozšíření hasičské zbojnice v roce 2010.

Novostavba trojbytového domu v Jasenné, dokončená v roce 2014.
V Jasenné na Jaroměřsku úspěšně budují a zlepšují život spoluobčanů

Velkou péči věnuje školním budovám mateřské a základní školy. Z dotací z Evropské unie pořídila v roce 2015 zateplení mateřské školy včetně nového zdroje vytápění a nákup moderní nové multikáry pro údržbu obce. Největší akcí bylo zbudování oddílné splaškové kanalizace (2014-2015) a zajištění částečného financování kanalizačních přípojek občanům. V obci Jasenná se starostka vzorně a průběžně stará o cca 20 obecních budov a vylepšuje stále životní prostředí svých spoluobčanů. Důležité a sympatické je, že se starostka Slezáková také snaží o dobré mezilidské vztahy, sousedskou soudržnost a pospolitost, spřátelování všech generací žijících v Jasenné.

Pro své organizační schopnosti zdařile pracuje ve funkci místopředsedkyně Svazku obcí Metuje (10 obcí) se sídlem ve Velké Jesenici a v revizní komisi Svazku obcí Jaroměřsko (6 obcí včetně města Jaroměř).

Autorka literatury faktu, lektorka i redaktorka

Uplatnila se též ve vlastivědné literatuře a publicistice jako autorka literatury faktu, lektorka i redaktorka. Pracovala na textu první kapitoly i zlektorování celé vlastivědy Jasenná (1994, 376 stran). Od června 2000 dosud pravidelně přispívá do Zpravodaje Svazku obcí Metuje (jen zde cca přes 250 článků) a od r. 1990 přispívá do regionálních periodik (Hradecké noviny, Jaroměřské noviny, Jaroměřský zpravodaj, Náš čas, Noviny Náchodska, Náchodský deník, do sborníku Rodným krajem, sborníku Krkonoše Podkrkonoší sv. 22 (Trutnov 2016), přispěla do Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954-30.6.2017 (2018, 409 stran) a zredigovala i autorsky se podílela na druhém dílu Bibliografie Jiřího Uhlíře 1.7.2017-1.7.2022 (2022, 89 stran) atd.). Velký podíl má jako spoluautorka na vydané brožuře Jasenná 1298-1305-2007 (2007, 96 stran). Úspěšně se uplatnila jako autorka literatury faktu a publicistka.

Mezi starostčiny hobby – koníčky patří cestování, jízda autem, plavání, tanec, křížovky, sudoku. Nejvíce volného času věnuje práci na zahradě a kolem domu.

Mimořádně úspěšná dlouholetá práce starostky obce Jasenná neunikla též pozornosti celostátních i krajských politiků, kteří ji veřejně a morálně ocenili.

Vyznamenání a ocenění

Zaslouženě ji v sobotu 20. ledna 2018 udělili Pamětní list Senátu Parlamentu České republiky - „Serve et fidelis civitatis (Věrně sloužím obci)“, který vlastnoručně podepsal Milan Štěch, předseda Senátu, a Jiří Šesták, místopředseda Senátu PČR v Praze. Toto ocenění předali celkem 80 dlouholetým starostům z celé ČR.

Starostku Jasenné ocenil Senát. Řídí obec téměř 28 let
Starostku Jasenné ocenil Senát. Řídí obec téměř 28 let

A vloni v pátek 17. června 2022 byla jí udělena Medaile hejtmana Královéhradeckého kraje “za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj obce Jasenná“. Medaili s diplomem ji udělil a osobně předal hejtman generál Mgr. Martin Červíček v aule krajského úřadu v Hradci Králové. Tedy představitelé našeho Senátu i kraje touto formou vyjádřili úctu a respekt dlouholetým starostům a starostkám, kteří nepřetržitě slouží svým spoluobčanům více jak 20 let (celkem 40 z našeho kraje).

Literatura:

(Medailonek starostky Ing. J. Slezákové, její jméno i heslo právem bylo zařazeno a otištěno v prestižní biografické encyklopedii Oxford Encyklopedie, - 4. a 5. vydání Encyklopedie osobnosti Slovenské a České republiky – IV (listopad 2016 a novější vydání z listopadu 2021), z níž se souhlasem starostky Ing. J. Slezákové čerpáme. De facto však z mých původních textů medailonků o jubilantce Ing. J. Slezákové čerpá a vychází pozdější citovaná Oxford encyklopedie (2016, 2021).

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř