Čeští spisovatelé v současném světě panující konzumní tržní ekonomiky hodně ztratili na prestiži, stejně jako pedagogové. Spisovatelé už nejsou vnímáni jako autorita a svědomí národa. Jsou sdruženi ve dvou organizacích, a to v Obci spisovatelů v Praze a v pobočkách v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Pardubicích a v Plzni, a též v kontaktu na zahraničí v Českém centru Mezinárodního PEN klubu a Společnosti přátel PEN klubu v Praze .

Obec spisovatelů je dobrovolná apolitická profesní organizace českých, moravských a slezských spisovatelů, literárních vědců, kritiků a překladatelů beletrie (dále literát), která působí v České republice, členové však mohou působit kdekoliv. Tato právní organizace vytváří podmínky pro svobodnou literární tvorbu a její společenské uplatnění. Řídí ji jedenáctičlenná Rada a tříčlenná Revizní komise Obce spisovatelů. K 15. listopadu letošního roku sdružuje celostátní Obec spisovatelů 639 literátů s věkovým průměrem 64 let. Sobotního jednání se zúčastnilo 142 členů, zhruba 22 procent, a jak konstatoval předseda Rady Obce spisovatelů univerzitní profesor PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., literární vědec a vysokoškolský pedagog, je shromáždění usnášeníschopné. Od 10.15 hodin probíhalo jednání podle schváleného programu. Hlavní projev přednesl předseda prof. Vl. Křivánek, který hned v úvodu svého bilancování i svých vizí a dalších úkolů, prohlásil, že se pokusí o resuscitací (oživování, kříšení) jedné spisovatelské organizace – tedy Obce spisovatelů, v jejímž čele stojí od února 2008. Obec spisovatelů byla ustavena v prosinci 1989, tedy před 19 lety, a v jejím vedení se vystřídalo 17 předsedů. Vyvíjí bohatou a pestrou činnost, podporuje vydávání kvalitní literatury různých žánrů, pravidelně čtvrtletně vydává bulletin Dokořán, řízený redakční radou za redigování Mgr. Pavlíny Kubíkové, pořádá semináře, konference, diskuse, besedy atd.

Další zprávy přednesli předsedové, za revizní komisi Ing. Pavel Weigel, který konstatoval, že jmění Obce spisovatelů je méně než tři miliony korun a opravdu hrozí do dvou tří let zánik této společensky prospěšné organizace, pokud nevypomůže Ministerstvo kultury ČR, eventuálně sponzoři, protože se vše točí kolem nedostatečných financí. O Nadačním fondu Obce spisovatelů informovala docentka PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. Kandidáty do Rady a Revizní komise Obce spisovatelů představila Mgr. Pavlína Kubíková. Přítomní minutou ticha uctili zesnulé kolegyně a kolegy a uvítali nové členy. Milan Hrabal seznámil přítomné s návrhy úprav stanov, přičemž nejdůležitější je prodloužení funkčního období na tři léta. Pak následovaly projevy hostů za PEN klub (Jiří Dědeček) a za Památník národního písemnictví zdravici přednesl ředitel.

S těmito instituty Obec spisovatelů dlouhodobě spolupracuje. Pak během diskuse probíhala tajná volba řídících orgánů Obce spisovatelů a po obědě byli zvoleni za předsedy Rady Obce spisovatelů prof. Vladímír Křivánek a do funkce předsedy revizní komise znovu staronový předseda Ing. Pavel Weigel na další tříleté funkční období a na závěr bylo přijato usnesení. Z tohoto setkání ještě vzešly dvě novinky, a to první ples spisovatelů probíhající zde od 19. hodiny, sledující bližší seznámení a poznání při neformálních osobních kontaktech. Druhou novinkou je pak zdařilé knižní vydání nadčasového slovníku KDO JE KDO v Obci spisovatelů. Užitečnou publikaci v aktualizovaném rozšířeném a upraveném třetím vydání pečlivě redakčně zpracovala na základě dotazníků Mgr. Eva Novotná. Knížku formátu A5 o 168 stranách v nákladu 800 výtisků vydala Obec spisovatelů k informaci pro své členy i veřejnost. Abecedně zahrnuje na 366 medailonků, biogramů a bibliografií současných žijících českých spisovatelů. Čtenář zde získá důležité informace o spisovateli, například: bydliště, pracovní adresa, vzdělání, členství institucích, veřejné funkce, ceny, literární ocenění a vyznamenání, zaměstnání a stručná charakteristika tvůrčí, informace o publicistické činnosti, dílo zatím v rukopise a slovníková a odborná díla, v nichž jsou závažnější údaje o autorovi.

(Jiří Uhlíř, člen Obce spisovatelů, Jaroměř)