Český publicista PhDr. Mgr. Jiří Uhlíř (na ilustraci Jiřího Škopka) je řádný člen Obce spisovatelů v Praze od 30.5. 1996 dosud, člen Klubu autorů literatury faktu (KALF, od 14.4.2009 dosud), spisovatel literatury faktu, regionální a literární historik, bohemista a onomastik (nauka o vlastních jménech. Zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením a povahou – pozn. red), středoškolský profesor Střední lesnické školy (SLŠ) Trutnov (1961-1998), nositelky vyznamenání Za vynikající práci (30.4.1968), kde vyučoval český jazyk, literaturu a dějepis 3200 studentů a studentek SLŠ i LMŠ v denním i v dálkovém studiu, významný regionalista a bibliograf.

Působí v Jaroměři, Trutnově a rodné obci Jasenná na Jaroměřsku, kde se narodil 21. 4. 1937 a je jejím kronikářem obce od roku 1976 dosud a od 23. června 1994 čestným občanem.

Od června 1961 žije se svou manželkou, zemědělskou inženýrkou Zděnkou, roz. Faltusovou, v Jaroměři, odkud každodenně dojížděl 37 let do lesnické školy, do Trutnova. Po maturitě na jaroměřském gymnáziu (1955) úspěšně vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (1955-59, promovaný pedagog s aprobací ČJL pro střední školy, 3. stupeň). Zdárně absolvoval postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1973-75), kde získal i doktorát z češtiny-titul PhDr. (13. 6. 1983) na základě rigorózních zkoušek a předložených publikovaných prací.

Je už 55 let (1955 - 2010) literárně činný. Od středoškolských a vysokoškolských let, od 19. 5. 1955 do 8. 3. 2010 publikoval 1902 prací. Z toho 17 samostatných knižních publikací, u desítek dalších je spoluautorem.

Je spoluautorem též 11 vydání středoškolských učebnic českého jazyka (1980 - 1992), vydaných SPN v Praze nákladem přes 650 tisíc výtisků. Vytvořil odborné práce, knihy literatury faktu, bibliografie a filmografie, vlastivědné monografie a více jak 15 původních rozsáhlých historických seriálů na pokračování z kulturních dějin Jaroměře, Josefova a Jaroměřska vůbec v rozsahu 50 - 150 normostran, což by byly samostatné knížky. Například o vesnici Starý Ples (1186 - 1986), o tiskárnách, nakladatelstvích, knihkupectvích, o dějinách muzeí, knihoven, biografů a kin Jaroměře a Josefova, objevný seriál o pobytu spisovatele Jaroslava Haška na Jaroměřsku v letech 1914 - 1915 (zejména v Jasenné), o počátcích železnice, letectví, seriály o klášteře augustiniánů kanovníků v Jaroměři 1349 - 1421, o kostelech a kaplích všech křesťanských církví na Jaroměřsku, o varhanicích, otištěných v Jaroměřských novinách a Jaroměřském zpravodaji.

Napsal desítky studií, recenzí, bibliografií i filmografií, stovky článků aj. Specializoval se na psaní medailonků osobností Jaroměřska a českého lesnictví (přes 1000 medailonků v letech 1967-2010).

Je autorem 14 amatérských dokumentárních filmů (1965-1981, mj. i dvou filmů se vztahem k naší Jasenné), dvou scénářů a realizací historických expozic.

Některé jeho knihy měly mezinárodní ohlas v zahraničí, například to byly knihy: Božena Němcová ve filmu a televizi (1968, mezinárodní diplom z výstavy filmové, televizní a fotografické literatury v italských Benátkách, 1969, kde reprezentovala Československo), Božena Němcová v plastice (1970).

Významná je unikátní dvoudílná 870 stránková Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1850-1968 (vydal KPÚ v Hradci Králové 1970), kterou ministerstvo školství věnovalo účastníkům mezinárodního sympozia FAO Organizace Spojených národů pro výživu OSN o lesnickém vzdělávání ve Stockholmu ve Švédsku r. 1971. Kniha pro rok 1968 byla později vyřazována z veřejných knihoven v ČSSR. Druhý díl vydaný Ministerstvem zemědělství ČR v prosinci 1992 mapuje období let 1969-1992 do rozpadu Československa (1992, celkem oba díly mají 870 stránek a přes 5637 anotovaných záznamů).

Další soupis jsou Prameny, bibliografie a filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974 (Výzkumný ústav odborného školství v Praze 1975, 186 s., 550 zázn.) a 15 bibliografií lesnických škol v Trutnově (1965-1995).

Na Jaroměřsku se Jiří Uhlíř etabloval jako regionalista, zpracoval tři důležité vlastivědy obcí Starý Ples 1186-1986 (1988, 116 s.), Jasenná (1994, označovaná odbornou kritikou za „vzorovou vlastivědu“, 376 stran), Vlkov 1229-1999 (2000, 112 s.) a suplementum Jasenná 1298-1305-2007 (s Ing. J. Slezákovou, 2007, 96 s.). Jako literární historik se zaměřil na spisovatele Boženu Němcovou, Jaroslava Haška a lesnické spisovatele. Jeho práce a rukopisy byly oceněny třikrát v literární soutěži Šrámkova Sobotka (1970, 1995, 2004).

Dosud nepublikováno je jeho dílo Božena Němcová inspirací pro umění (1970, 1974, 350 stran strojopisu, oceněno v červnu 1970 2. cenou v literární soutěži Šrámkova Sobotka). V roce 2009 - 2010 zpracoval rukopis knihy Osobnosti Jaroměře.

Jiří Uhlíř inicioval a redigoval školní almanachy a sborníky SLŠ Trutnov (4) a v Jaroměři (2). Je velmi plodným publicistou, vždyť jeho vlastní Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954-2007 (do 16. 3. 2007) je kniha o 218 stranách formátu A5.

Zmiňován je v biografických encyklopediích KDO JE KDO v České republice, osobnosti české současnosti, vydání z r. 1994, 1998, 2002 a 2005, a KDO JE KDO v Obci spisovatelů (2005 a 2008).

Jiří Uhlíř vždy byl, je a chce být bezpartijní.

(Jitka Slezáková)