Tento velice významný a důležitý sborník pečlivě zredigoval a zeditoval PhDr. Jaroslav Čáp, zástupce ředitelky SOA Náchod. Sborník formátu A5 je dosud nejrozsáhlejší tiskovinou archivu. Je to pořádný „špalek”, má celkem 416 stránek. Rádo do něj přispělo 33 autorů 34 články s bohatými obrazovými přílohami za jednotlivými statěmi. Zahrnuje celkem 101 černobílých obrázků, 4 barevné, 17 faksimilií dokumentů a 12 plánků. Redaktor J. Čáp promyšleně text rozčlenil do dvou oddílů.

První nazval Mgr. Lydia Baštecká jubilující. Má celkem sedm článků osvětlujících život a dílo jubilantky, archivářky a historičky Mgr. Lydie Baštecké včetně velmi cenné a hodnotné její výběrové bibliografie z let náchodského působení 1994 až 2008 (celkem 413 položek částečně anotovaných), kterou profesionálně zpracoval editor J. Čáp. Podrobně o životě a aktivitách jubilantky - archivářky a historičky Lydie Baštecké, rozené Bašusové, narozené ve znamení osmiček 8. 8. 1948 v Praze v intelektuální rodině s hlubokou křesťanskou a kulturní tradicí, s citovým zaujetím pojednává Mgr. Jana Poddaná, Ph.D., ředitelka SOA Pardubice. L. Baštecká po maturitě na SVVŠ ve Vysokém Mýtě úspěšně vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze archivnictví a pomocné vědy historické (1966-1971) a distanční postgraduální doktorandské studium. V letech 1971-1989 pracovala jako oborová archivářka v GŘ Unichem Pardubice a jako vedoucí oddělení ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (1990-1993) a konečně od 1. 5. 1993 byla pověřena funkcí ředitelky Státního okresního archivu v Náchodě, kde úspěšně působí dosud. Vyvíjí zde bohatou publikační i ediční a kulturní činnost. Zredigovala už 11 sborníků SOkA Náchod (1995-2006), svazek 10 a 11 je v tisku, a pět doplňků, tzv. Supplementa. Otiskla stovky studií a článků. O její osobnosti se s neskrývanými sympatiemi uznale vyjadřují: PhDr. Boris Mědílek, významný literární bibliograf a přítel Josefa Škvoreckého, oceňující statečnost paní Lydie za komunistické totality. Zdravici a poděkování za Kruh přátel hudby v Náchodě vysekl předseda Ing. Jindřich Bradna, za farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě-Šonově Mgr. Miloslav Vašina. Všichni oceňují nejen profesionální zdatnost, ale i morální charakter jubilantky. V Náchodě spolu s Mgr. Alešem Fettersem a s dalšími spolupracovníky i ze SOA Náchod organizovala oblíbené a hodnotné literárně hudební večery, jejichž zajímavou a podnětnou historii od roku 1994 do roku 2008 zpracoval zde právě Aleš Fetters, což dokládá i bohatá obrazová příloha.

Od roku 1998 byla jmenována členkou vědecké archivní rady ministra vnitra. Za svou příkladnou kulturní práci jí byla dne 23. února 2002 udělena Kulturní cena města Náchoda za rok 2001, zároveň byla členkou delegace významných osobností regionu, s nimž se v roce 2002 setkal president republiky Václava Havel při návštěvě Náchodska. A konečně získala jako vzorná archivářka vysoké ocenění - medaili Za zásluhy o české archivnictví v Národním archivu v Praze dne 27. června 2008. A na její počest byl vydán i speciální historický sborník, jejž právě recenzujeme.

Do jeho druhé, rozsáhlejší části přispěli 27 články a studiemi přední čeští historici a archiváři, univerzitní profesoři i docenti, badatelé a kronikáři i teologové. Například Prof. Jaroslav Čechura studií Smiřičtí – finančníci českých stavů v roce 1609, Doc. Ondřej Felcman pojednal o doktorských a diplomových pracích vytvořených na Univerzitě Hradec Králové. Prof. Zdeněk Jirásek o česko-polské hranici na kladském pomezí v roce 1946, Doc. Václav Ledvinka o starobylém Věžníkovském paláci v Praze, Prof. Vladimír Wolf sleduje vztah J.N. Lhoty k Náchodsku a prof. Josef Žemlička se vrací k první písemné historické zmínce o Náchodě z roku 1254.

Tento sborník po stránce obsahové, tematické i obrazové je skutečně velmi zajímavý, pestrý a bohatý. Vedle článků v češtině je zde otištěn i jeden v němčině o Josefu Ticháčkovi, operním tenoristovi (1807-1886), rodákovi z Teplic nad Metují. Vůbec nejčastěji je zde zastoupeno Náchodsko. Z osobností je připomenuta korespondence spisovatele Aloise Jiráska, hudební skladatel a varhaník Josef Karel Vejda z Náchoda, historik V.V. Tomek, exilový spisovatel Egon Hostovský, malíř Josef Vondráček, Erbenův přítel J. Lhota, písmák Václav Lacina z Jasenné. Jiné příspěvky pojednávají například o Obecním pivovaru v Náchodě (1871-1900), o architektuře Husova sboru Církve čsl. husitské v Novém Městě nad Metují, o textilním podnikání Schrollů v Broumově - Olivětíně, o nejstarší známé dochované pečeti Broumova atd.

Závěrem lze konstatovat, že všechny otištěné statě obohacují naše současné poznání o nové informace vážící se především k dějinám východočeského regionu. Sborník graficky upravil a vysázel Pavel Němec ze SOkA Chrudim a kvalitně jej vytiskly Tiskárny B.N.B Velké Poříčí na kvalitním papíru.

Sborník i další publikace vydané náchodským archivem jsou k zakoupení ve Státním okresním archivu Náchod, Dobenínská 96, PSČ 547 01, telefon: 491 428 294, a v místních knihkupectvích. Sborník pro svou kvalitu, zajímavou tematickou i obrazovou pestrost stojí za přečtení a studium. (Jiří Uhlíř)