Nejprve mi dovolte pár slov k mimořádnému zastupitelstvu, které se uskutečnilo v pondělí 4. dubna 2011. Ti z vás, kteří se této schůze zúčastnili, si jistě všimli, že většina zastupitelů – včetně mě – se nezapojila do diskuze. Chápu, že některým z vás, obzvláště těm, kteří byli na zastupitelstvu poprvé, se tento přístup nelíbil.

Důvod je prostý. Veškeré argumenty rozhodující o tom, zda podpořím či nepodpořím projekt broumovského sportcentra v podobě, v jaké byl navržen, padly na dřívějších jednáních zastupitelstva již mnohokrát. Já osobně jsem považoval doslova za kontraproduktivní pomáhat zastáncům projektu v rozpoutávání hádek a urážek tím, že bych své názory znovu opakoval, zejména když vím, že je druhá strana stejně nechce slyšet a reaguje na ně jen neustálým napadáním a opakováním svých polopravd.
Za svou osobu vás mohu ubezpečit, že kdyby se na tomto zastupitelstvu objevila jakákoli nová informace, určitě bych na ni reagoval.

Co mě tedy k mému rozhodnutí hlasovat proti tomuto projektu vedlo?

1) Soutěž vypsaná na zhotovitele projektové dokumentace byla Českou komorou architektů prohlášena za neregulérní a tato nedoporučila svým členům zúčastnit se. Tím se soutěže zúčastnili jen ti architekti, kteří se toto oficiální stanovisko rozhodli nerespektovat. Z toho důvodu se do soutěže dostaly jen dva projekty.

2) Do srpna 2009 platilo, že město o dotaci bude žádat samo s tím, že byla možnost získání až 93% z částky na projekt. V listopadu 2009 se však zastupitelstvo dozvědělo, že se změnil dotační titul a do projektu by měl vstoupit soukromý subjekt.
APRB servisní s.r.o. (investor a provozovatel Sportcentra Broumov) vznikla 3. července 2009
Starostka přiznává, že koncem srpna 2009 již věděla o problému čerpání dotace z fondu rozvoje měst na tento projekt a o možnosti vstupu soukromé firmy do tohoto projektu.

3) V září 2009 bylo tehdejší starostkou (nikoliv Radou města!!!) zadáno vypracovat „Studii proveditelnosti“. Tuto studii zpracovala firma Dextella.cz (není v Obchodním rejstříku) na základě žádosti APRB (viz strana 5 studie) - již v tuto dobu se počítá s provozovatelem právě APRB servisní s.r.o., o čemž zastupitelé nic nevědí. Peníze za tuto studii ( 140 tisíc korun) město proplatilo APRB občanské sdružení.

4) V září 2009 proběhlo zastupitelstvo, kde již zastupitelé mohli být o změnách financování seznámeni. Bohužel - o sportcentru nepadlo ani slovo.

5) 27. října 2009 byli zastupitelé pozváni na pracovní seminář, který se konal 2. listopadu 2009 a týkal se právě projektu Sportcentra. Zastupitelé zde poprvé získali informaci právě o možnosti čerpat finance z jiného fondu a zde se také oficiálně seznámili s faktem, že potencionálním provozovatelem a investorem by měla být APRB servisní s.r.o.

6) 4. listopadu 2009 proběhlo zasedání zastupitelstva, kde byli zastupitelé oficiálně seznámeni se vstupem APRB servisní s.r.o. do projektu sportcentra jako nového investora a provozovatele… Požadavkem APRB je změna v projektové dokumentaci. Původně navržené kluziště má být změněno na bowlingové centrum. Přítomný zástupce ateliéru Tsunami není schopen určit cenu navýšení projektu. (V dalším měsíci tuto cenu již zastupitelé znají: cca 700 000 korun). Ke všem schůzím zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který je archivován. Záznam k tomu jedinému bodu jednání se záhadně ztratil…

7) 13. ledna 2010 byla Radou města schválena nájemní smlouva na 25 let firmě APRB servisní s.r.o. Tuto smlouvu vypracovala sama tehdejší starostka bez jakékoliv konzultace s právníkem města a tato smlouva nebyla parafována právníkem města. Zastupitelům tento krok odůvodnila tak, že je sama právničkou. Tímto krokem se Rada města v čele s tehdejší starostkou vyhnula vyhlášení výběrového řízení na provozovatele sportcentra, čímž prakticky zabránila dalším subjektům ucházet o tento projekt a eventuelně nabídnout lepší podmínky pro město.

8) Na jednání zastupitelstva v květnu 2010 jsem podal návrh usnesení týkající se přezkoumání nájemní smlouvy právníkem města, jelikož jsem měl obavu, zda není tato smlouva neplatná. Připadlo mi nanejvýš podezřelé, že např. 13. ledna 2010 byla Radou města schválena nájemní smlouva a teprve den poté - 14. ledna 2010 - byl zveřejněn záměr pronájmu. To je stejné, jako kdyby kdokoli z vás pronajal někomu byt a teprve druhý den dal do novin inzerát s nabídkou pronájmu bytu…
Jelikož je tato smlouva přímou součástí procesu žádání o dotaci, obával jsem se rizika, že dotace, nebo její část, bude muset být vrácena. Zastupitelstvo tento můj návrh neodsouhlasilo, a dokonce odmítlo vzít ho na vědomí.

9) Během měsíce září 2010 byla získána dotace ve výše cca 132 milionů korun. Tuto dotaci ovšem nezískalo město (ani nikdy nebylo žadatelem), nýbrž APRB servisní s.r.o. Nehrozí tedy, že by město v budoucnu nemohlo získávat další dotace.

10) Díky výsledku voleb a změně vedení města a osazenstva rady došlo k následujícím krokům:
a) zrevidování nájemní a partnerské smlouvy
b) proběhla jednání s APRB servisní s.r.o.
c) město nechalo zpracovat finanční analýzu od nezávislé firmy. Ta je k dispozici na internetových stránkách města. Výsledek analýzy byl jasný – projekt je pro město finančně maximálně rizikový.
d) CEP (Centrum evropského projektování) - manažer projektu - zpracoval analýzu rizik spojených s tímto projektem. Tato analýza také nevyzněla příznivě. I tento dokument je k dispozici na oficiálních stránkách města.
Všechna výše uvedená fakta a podezřelé časové posloupnosti postupně vedly k mému rozhodnutí projekt v takovéto podobě nepodpořit. Jako zastupitel a radní cítím zodpovědnost za hospodaření s městským, a tedy i vaším majetkem a výše zmiňovaný projekt se s těmito zásadami neslučuje. Proto jsem byl připravený v případě odsouhlasení projektu rezignovat na post radního.
Projekt byl už od počátku špatně připravený, byl netransparentní a provázela ho řada nejasností a podezřelých okolností. Navíc finanční rizika vyplývající pro město jsou pro mě neúnosná. Já osobně bych byl velmi rád, kdybychom tu bazén mohli mít, a připouštím, že město by si teoreticky mohlo „dovolit“ financování provozu (jde o cca 16 – 20 milionů korun ročně), nicméně by to na mnoho let paralyzovalo městský rozpočet, čímž by si město nemohlo dovolit podporovat příspěvkové organizace, kulturní a zájmové spolky a hlavně udržovat svůj majetek.
Veškeré dokumenty, které se tohoto tématu týkají, jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách města (www.broumov.net).
I já osobně jsem připraven v případě vašeho zájmu odpovědět na jakékoli dotazy či připomínky.

(Arnold Vodochodský Radní a zastupitel města Broumova, vodochodsky@broumov-mesto.cz)