Člověk, který nemá možnost napojení na obecní kanalizaci, se musí o odpadní vody postarat sám. Má tři možnosti řešení: žumpu, septik s biologickým stupněm čištění nebo domovní čistírnu odpadních vod. Aby nedošlo při vypouštění odpadních vod k ohrožení zdrojů pitné vody, je nutné zachovat minimální vzdálenost septiku nebo domovní čistírny od studny. Tato vzdálenost závisí na propustnosti podloží. V případě málo propustného prostředí je to alespoň 5 metrů, v případě propustného prostředí nejméně 12 metrů. Propustnost prostředí by měl znát příslušný vodoprávní úřad či hydrogeolog.

Kam s odpadními vodami

Důležité je vědět, kam odpadní vody ze septiku nebo z domovní čistírny odcházejí. Pokud se vypouští do kanalizace (která ale nesmí být zakončená obecní čistírnou), pak povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních není třeba. Je třeba se dohodnout se správcem kanalizace na jeho požadavcích. Pokud odpadní vody ze septiku nebo z domovní čistírny odcházejí přímo do potoka nebo do řeky, jedná se o vypouštění do vod povrchových a povolení je nutné.
Jestliže se odpadní vody ze septiku nebo z domovní čistírny zasakují do půdy, jedná se o nepřímé vypouštění do vod podzemních a i k němu je třeba povolení. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit pouze u rodinných domů nebo staveb k rekreaci.
Pokud povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních člověk již má, je důležité vědět, kdy nabylo právní moci. V případě, že to bylo před 1. lednem 2002, přestane toto povolení platit na konci letoška a do 1. července 2007 je možné si zažádat o jeho prodloužení. Úřad povolení prodlouží, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo vydáno.

Co je to vlastně žumpa

Žumpa je bezodtoková jímka, což znamená, že musí být vodotěsná a nesmí z ní unikat žádné odpadní vody. Výhodou žumpy je, že k ní není třeba povolení k vypouštění odpadních vod. Určitou nevýhodou je nutnost zajistit pravidelné vyvážení žumpy, která se buduje tam, kde není kanalizace. Podmínkou je, aby k žumpě mohl zajet fekální vůz. Pořizovací cena je podle velikosti od 15 tisíc korun. Cena za vyvážení je okolo 1000 korun za jeden odvoz.


Stavební povolení je třeba. Vyřizuje příslušný stavební úřad, správní poplatek je 300 korun, na podzemní stavby do 300 metrů čtverečních zastavěné plochy a hloubky 3 metry stačí pouze ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Povolení k vypouštění není třeba, v případě žumpy nejde o vypouštění odpadních vod, ale o jejich shromažďování.

Řešením je rovněž septik

Septik má obvykle několik komor a funguje jako usazovací nádrž, ve které se odpadní vody předčistí tím, že dojde k usazení kalu, který je pak nutné jednou ročně odčerpat. Předčištěné odpadní vody ze septiku se přepadem vypouštějí buď trativodem do půdy nebo přímo do potoka či řeky. Septik se hodí tam, kde není kanalizace, majitel domu nechce investovat do domovní čistírny nebo nechce platit za časté vyvážení žumpy. Cena za vývoz kalu je okolo 1000 korun. Stavební povolení je třeba. Vyřizuje i dodatečně vodoprávní úřad. Správní poplatek je 300 korun.
Pokud je septik postavený na „černo“, bez jakýchkoliv dokladů či povolení, je třeba před podáním žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod na vodoprávním úřadě zlegalizovat stavbu septiku.

Domovní čistírna

Dalším řešením je domovní čistírna odpadních vod. Pro rozhodnutí pořídít si domovní čistírnu, je třeba znát počet osob na ni připojených a způsob využití vyčištěné vody. Možné jsou i ČOV až pro 50 připojených obyvatel, tedy pro více domů.
Hodí se tam, kde není kanalizace, objekt je užívaný k trvalému bydlení a majitel nechce platit za vyvážení žumpy.
Pořizovací cena pro čtyři připojené obyvatele se pohybuje kolem 50 tisíc korun.
Je nutné také počítat s provozními náklady, zejména na spotřebu elektrické energie. Stavební povolení je třeba. Vyřizuje, a to i dodatečně vodoprávní úřad. Správní poplatek je 300 korun.
Povolení k vypouštění je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad bez správního poplatku.