VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Míra nezaměstnanosti se na Náchodsku nepatrně zvýšila

Náchod - Po předchozích měsích, kdy míra nezaměstnanosti trvale klesala, došlo v červenci v náchodském okrese v tomto ohledu k obratu a lidí bez práce přibylo. Podle Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce (ÚP), k obdobnému vývojovému trendu dochází v prvním prázdninovém měsíci v celé republice.

14.8.2008
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Grzegorz Klatka

Na Náchodsku přibylo v evidenci ÚP 140 nových uchazečů o zaměstnání. Nyní je tedy v evidenci celkem 2001 nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti dosáhla výše 3,5 procenta, což je o tři desetiny více než v červnu. Ve stejném období minulého roku nemělo práci 4,2 procenta osob.

Z deseti spádových oblastí okresu je dlouhodobě nejproblémovější lokalitou z hlediska míry nezaměstnanosti Broumovsko. Ke konci července zde míra nezaměstnanosti činila 5,3 procenta, to je o 1,8 procenta více než je celookresní údaj.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 36 z nich. Naopak relativní snížení zaznamenalo 22 obcí. U 20 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k žádné změně. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Libchyně, Mezilesí a Vršovka.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti – 7,78 procenta – byla ke konci července vykázána ve Vernéřovicích. V Hynčicích to bylo 6,45, v Božanově 6,04 a v Broumově 5,70 procenta nezaměstnaných.

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti – 0,82 procenta – vykázala obec Černčice. Ve Slavoňově to bylo 0,87, v Bukovici 1,12 a ve Velkých Petrovicích 1,13 procenta nezaměstnaných.

Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v okrese Náchod 1,7 uchazeče o zaměstnání. V regionu Broumovsko je to 5,4 uchazeče. Hodnota za celou republiku činí 2,1 uchazeče na jedno volné pracovní místo.

S hodnotou míry nezaměstnanosti 3,5 procenta se okres Náchod řadí ve sledovaném období na druhé místo v kraji a na 14. příčku v České republice s nejnižší mírou nezaměstnanosti.

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc
červenec 2008 v okrese Náchod

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce v Náchodě došlo v červenci 2008 v okrese Náchod oproti předchozímu období ke zvýšení nezaměstnanosti. K obdobnému vývojovému trendu dochází v tomto měsíci i v rámci celé ČR. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 14. místo v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti okres Náchod na místě druhém.
V průběhu července 2008 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke zvýšení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 140, z 1861 na 2001, což představuje zvýšení o 7,5%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k 31.7. předchozího roku činil 2546.
Jak jsme předpokládali, dosáhla míra registrované nezaměstnanost k 31.7. 2008 v okrese Náchod hodnoty 3,5%, to je zvýšení oproti předchozímu období o 0,3 procentního bodu. K 31.7. roku předchozího se jednalo o hodnotu 4,2%.
Během měsíce července se na úřad práce nově přihlásilo 526 osob (o 133 více než minulý měsíc). Absolventů škol se v červenci zaevidovalo 59, z toho přibližně polovinu tvořili letošní absolventi bezprostředně po ukončení školy, kteří doposud ještě nepracovali. Největší počet nově příchozích tvořily osoby po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele (cca 330). Z organizačních důvodů jich bylo zaměstnavatelem propuštěno 38. Nově příchozích z oblasti školství bylo celkem 40. Z důvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti zahájilo evidenci 22 uchazečů; po ukončení osobní péče o dítě nebo osobu blízkou se v červenci zaevidovalo 23 uchazečů.
Vyřazeno bylo celkem 389 uchazečů. Z nich 196 bylo umístěno do nového zaměstnání. Nejpočetnější skupinu tvořili pracovníci kvalifikovaných dělnických profesí, převážně hlavní stavební výroby a dokončovacích stavebních prací. Další početnou skupinou byli techničtí a administrativní pracovníci. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 80 osob, zbývajících 113 z jiných důvodů (např. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu, stěhování apod.).
Na vytvořená pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, která jsou financována ze státního rozpočtu ČR, bylo během července 2008 úřadem práce v Náchodě umístěno celkem 20 uchazečů o zaměstnání, od počátku roku celkem 207 uchazečů. V počtu umístěných uchazečů na tato dotovaná místa je z pěti okresů Královéhradeckého kraje jednoznačně okres Náchod na místě prvním.
V rámci národního projektu „VPP I“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu bylo v průběhu července umístěno v okrese Náchod na veřejně prospěšné práce 9 uchazečů, od začátku roku 128 uchazečů. Jedná se opět o nejvyšší počet takto umístěných uchazečů z pěti okresů Královéhradeckého kraje.
Finanční prostředky Evropského sociálního fondu od letošního roku rozšiřují možnosti individuálního přístupu k různým skupinám uchazečů z evidence úřadu práce a zároveň umožňují zvýšení objemu příspěvků. V průběhu měsíce července předložil Úřad práce v Náchodě žádost na regionální individuální projekt, který je rovněž spolufinancovány z ESF. V současnosti čekáme na vyjádření o případném schválení projektu.
V rámci poradenských aktivit úřadu práce se v červenci uskutečnilo několik zajímavých akcí určených pro jednotlivé skupiny klientů. Kromě pravidelných informačních schůzek pro nově evidované uchazeče to byly například tzv. kluby práce pro dlouhodobě evidované uchazeče zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání, vzdělávání apod. Obdobné prezentace pořádá úřad práce již několik měsíců každou středu od 15:00 hodin také pro širokou veřejnost. Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o tyto akce se uskuteční jejich další běh v měsíci září. Tématy budou: životopis, portál MPSV (3.9.), přijímací pohovor (10.9.), možnosti dalšího vzdělávání (17.9.), praktické využití internetu při hledání práce (24.9.). Tyto aktivity probíhají v plně vyhovujících nově zrekonstruovaných prostorách Informačního a poradenského střediska v 1. patře Úřadu práce v Náchodě.
Z deseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) nejproblémovější oblastí z hlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobě oblast Broumov. K 31.7.2008 zde míra nezaměstnanosti činila 5,3% (o 1,8% vyšší než celookresní údaj). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 4,3% je oblast Meziměstí.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 36 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 22 obcí. U 20 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Libchyně, Mezilesí a Vršovka.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce července vykázána ve Vernéřovicích 7,78% (13 nezaměstnaných), v Hynčicích 6,45% (6 nezaměstnaných), v Božanově 6,04% (9 nezaměstnaných) a v Broumově 5,70% (240 nezaměstnaných).
Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Černčice 0,82% (2 nezaměstnaní), Slavoňov 0,87% (1 nezaměstnaný), Bukovice 1,12% (2 nezaměstnaní) a Velké Petrovice 1,13% (2 nezaměstnaní).
Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím zvýšil o 119, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se rovněž zvýšil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 1033 uchazečů o zaměstnání, to je 47,9% všech osob vedených v evidenci (zvýšení o 2,6 procentního bodu).
Ke konci července 2008 registroval úřad práce 1242 žen, které se tak podílely 57,6% na celkovém počtu uchazečů (zvýšení podílu žen o 1,6 procentního bodu oproti měsíci červnu 2008).
Podíl osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů k 31.7.2008 činil 16,2%, tj. o 1,2 procentního bodu méně než k 30.6.2008, celkový počet poklesl o 1 osobu.
Podle předpokladu došlo v průběhu měsíce července ke zvýšení počtu registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy. Ke konci měsíce jich bylo registrováno 156; ke konci předchozího měsíce 129. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,2% (zvýšení o 0,8 procentního bodu oproti předchozím měsíci).
Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k 31.7.2008 registrováno celkem 337, tj. 15,6% ze všech uchazečů. Oproti stavu k 30.6. 2008 zde došlo k poklesu o 16 uchazečů a snížení jejich podílu o 1,9 procentního bodu.
Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 719 (33,3%) a dále uchazečů se základním vzděláním 668 (31,0%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 107 (5,0%). Z hlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl z celkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 776 (36,0%), dále se jednalo o technické a administrativní pracovníky 480 (22,3%), další početnou skupinou byli řemeslníci a kvalifikovaní výrobci včetně obsluhy strojů a zařízení 360 (16,7%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 295 (13,7%).
Počet evidovaných volných pracovních míst se v průběhu července snížil o 30 a k 31.7.2008 dosáhl hodnoty 1283. Oproti stejnému datu roku 2007 se jedná o 19 volných pracovních míst méně.
Z celkového počtu bylo určeno 376 pracovních míst pro absolventy a 85 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání počtu absolventských míst s evidovanými absolventy škol (110) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá v současnosti v okrese Náchod 3,4 nahlášených volných pracovních míst (0,3 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 4,1 vykazovaná okresem Náchod 7. nejnižší v rámci republiky (hodnota za celou ČR 13,2) a zcela nejnižší v rámci kraje.
Z 1283 evidovaných volných pracovních míst byly v červenci nejpočetněji zastoupeny textilní profese švadlena/šička, dělník textilní výroby 205 (16,0%), dále profese z oblasti strojírenské jako kovodělník, obráběč kovů, soustružník, frézař, nástrojař, mechanik + seřizovač, strojní zámečník, strojírenský technik, konstruktér, projektant 203 (15,8%), a dále pak profese z oblasti služeb, jako prodavač, pokladní, kuchař, číšník, servírka 132 (10,3%). Poměrně početné byly i profese bez nároků na kvalifikaci, pomocný, manipulační, montážní dělník 124 (9,7%).
Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 1,7 uchazeče o zaměstnání, tj. zvýšení o 0,2 oproti předchozímu období. V regionu Broumovsko je to 5,4 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo oproti minulému období ke zvýšení o 0,6 uchazeče. (Hodnota za celou ČR činí 2,1 uchazeče na jedno volné místo.)
Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích pomáhá řešit zaměstnávání občanů ze zahraničí. Počet aktuálních platných povolení k zaměstnání cizinců (mimo EU) v okrese k 31.7.2008 činil 449, ke stejnému datu bylo v platnosti 1592 informací o zaměstnání občanů států EU a Švýcarska a 72 informací o občanech třetích zemí, tj. celkem 2113 zaměstnávaných občanů ze zahraničí.
S hodnotou míry nezaměstnanosti 3,5% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 2. místo v kraji, v České republice na 14. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 5,3%).
Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

V Náchodě dne 11. 8. 2008.
Zpracovala: Jitka Součková
Úřad práce v Náchodě, oddělení trhu práce

Autor: Hynek Šnajdar

14.8.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Fotografie, která se stane symbolem letošních voleb.
DOTYK.CZ
6

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

JULIUS BUDAJ se narodil 10. října 2017 ve 22.50 hodin. Jeho míry byly 2620 gramů a 46 centimetrů. Šťastní rodiče Barbora Budajová a Julius Samo jsou z Náchoda.
11

Právě jsme se narodili - říjen 2017

Velké Poříčí i Provodov to měly o fous

Náchodsko - Stoprocentní byl ve víkendovém kole fotbalové I. B třídy regionální trojlístek.

FOTO: Od opeřenců až po vysazení břízy

Česká Skalice - Letošní ročník Slavnosti stromů ve Vile Čerych v České Skalici se opravdu vydařil.

Ve šlágru kola slavila úspěch kostelecká taktika

Náchodsko - Fotbalisté Náchoda nebudou na třetí říjnový víkend vzpomínat v dobrém.

V hradeckém kraji vystavili voliči účet i architektům krajské koalice

Hradec Králové /KOMENTÁŘ/ - Demokracie má díky volbám své vzrušující momenty, jakkoli by je v politice hledal možná jen masochista. V Královéhradeckém kraji voliči o víkendu dopsali příběh, který se začal vyprávět přesně před rokem po skončení krajských voleb.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT