Proto Miloslav Čermák už delší dobu stojí před rozhodnutím, zda výrobu nepřesunout na Slovensko, čímž by však došlo i ke ztrátě pracovních míst českých občanů. „Část výroby jsme byli nuceni přesunout na Slovensko již v loňském roce, pokud se přístup náchodského úřadu práce nezmění, nezbude nám než v tom pokračovat a z toho jako náchodský patriot radost nemám,“ uvádí Miloslav Čermák.

„Úřad práce v Náchodě nám posílá nekvalifikované lidi. Z deseti rádoby uchazečů jich šest pracovat vůbec nechce – potřebují jen ,razítko’ – a z dalších čtyř připadá v úvahu tak jeden,“ popisuje situaci Čermák. „Přitom náklady na zácvik jsou enormní. První měsíc nevyrobí nic, co by šlo prodat, naopak ještě zkazí mnoho materiálu. Rentabilní výsledky se u kvalifikovaných pracovníků dostavují v druhém nebo třetím měsíci, u nekvalifikovaných mnohem déle,“ upřesňuje Čermák.

ÚP posílá lidi dle požadavků

K námitce o nekvalifikovanosti uchazečů, které Úřad práce Náchod posílá do v.d. Sněžka ředitel náchodského ÚP podotknul, že úřad práce eviduje každé ohlášené volné pracovní místo podle charakteristiky, kterou si stanoví sám zaměstnavatel. „Místa ohlášená na pracovní pozici šič – šička jsou zaměstnavatelem zadána jako místa pro osoby se základním vzděláním a s praxí v šití půl roku. Místa zadaná pro cizince k prodloužení povolení k zaměstnání jsou charakterizována požadavkem na základní vzdělání a jeden měsíc praxe v šití. Jedná se tedy o druh práce zařazený v 1. skupině prací z hlediska úrovně zaručené mzdy, tedy o práce nejméně kvalifikované,“ vysvětluje Michal Pejskar.

Vedení náchodské radnice se ve společném programovém prohlášení Čtyřkoalice zavázalo k podpoře místní zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. Problém Sněžky Náchod, který nyní řeší zaměstnávání cizinců, by mohl v konečné fázi znamenat ztrátu pracovních míst i pro náchodské občany. Tomu představitelé města rozhodně nechtějí jen přihlížet a s předsedou družstva aktuálně celou věc řeší.

„Rozhodně nehodlám jen tak přihlížet, jak se vinou legislativy, mohou zhoršit podmínky pro život v našem městě. Je přeci jedno, kdo tady pracuje, jde o to, že tady své vydělané mzdy lidé také musí utratit, žijí zde a tráví volný čas. A pak je tady město, které zajišťuje celou řadu aktivit, ať už sportovních nebo kulturních. Jsou to spojené nádoby, pokud chceme, aby se nám tu dobře žilo, musí se nám tady i dobře pracovat. Nechci, aby z města byla jen ,noclehárna’ a lidé jezdili pracovat a utrácet své vydělané peníze jinam…,“ říká starosta Náchoda Jan Birke a dává tak jasně najevo, že zaměstnanost v Náchodě a podpora místních podnikatelů je pro něj jednou z priorit.

Ředitel Úřadu práce Náchod Michal Pejskar říká:
Při vydávání povolení cizincům přihlížíme k situaci na trhu práce

Jak to je se zaměstnáváním cizinců na Náchodsku? Máte čísla, kolik jich je na Náchodsku zaměstnaných, ve kterých firmách je jich nejvíce a ze kterých zemí jsou.
Úřad práce v Náchodě celkem eviduje 53 vydaných platných povolení k zaměstnání pro cizince v rámci celého okresu Náchod, z toho 43 pro výrobní družstvo Sněžka! V národnostním složení cizinců pracujících ve Sněžce na základě povolení převažují Mongolci – 30 zaměstnanců, dále je zastoupen Vietnam, Ukrajina, Bangladéš, Moldavsko. Za cizince se pro účely zaměstnávání podle zákona o zaměstnanosti nepovažuje občan EU a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana ČR. Pokud mají cizinci povolen trvalý pobyt, jejich zaměstnávání podléhá pouze informační povinnosti; v případě výrobního družstva Sněžka se jedná o 55 případů. Navíc výrobní družstvo Sněžka nezaměstnává cizince pouze na základě povolení ÚP v Náchodě, ale i formou spolupráce na základě obchodních smluv.

Jaké podmínky musí splnit, aby dostali pracovní povolení, na jak dlouho se toto povolení uděluje a jak to je s jeho prodlužováním?
Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území ČR nebo je-li držitelem zelené karty nebo modré karty. Za zaměstnání se považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost …
Povolení k zaměstnání může vydat ÚP za podmínky, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak. Tyto podmínky musí být splněny i pro prodloužení povolení k zaměstnání. Pokud by zaměstnavatel uvažoval o zaměstnání nových cizinců, je dle zákona povinen s ÚP předem projednat tento svůj záměr zaměstnávat cizince. Při vydávání povolení k zaměstnání ÚP vždy přihlíží k situaci na trhu práce. Tato situace je nyní ovlivněna jednak celkovou zvýšenou nezaměstnaností a jednak skutečností, že se v evidenci objevují uchazeči, pro něž je práce na pozici šič – šička vhodným zaměstnáním. ÚP eviduje v současné době i uchazeče vyučené v příbuzných oborech, z nichž někteří mohou nastoupit jen na jednu směnu z důvodu péče o dítě anebo kteří potřebují vyřešit dopravu z oblasti Broumovska z druhé směny. Vstřícnost při jejich uplatnění ve družstvu Sněžka přislíbil ing. Čermák při osobním jednání před třemi týdny.

Jak je to s nezaměstnanými, které pošlete na místo a oni tam nenastoupí. Mají právo odmítnout práci, která je k mání? Hrozí jim po odmítnutí práce vyloučení z evidence?
Úřad práce je povinen zprostředkovat uchazečům o zaměstnání takové zaměstnání, které je pro ně podle zákona o zaměstnanosti vhodné, tedy zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění, odpovídá zdravotnímu stavu uchazeče a pokud možno vyhovuje i dalším podmínkám jako kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti . Takové zaměstnání je uchazeč povinen přijmout, pokud mu v tom nebrání vážné důvody stanovené zákonem. Odmítnutí nástupu do vhodného zaměstnání je spojeno se sankcí vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.