VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nezaměstnanost v okrese Náchod se znovu snížila

NÁCHOD - V náchodském okrese pokračuje příznivý trend ve vývoji nezaměstnanosti a v minulém měsíci došlo opět k jejímu snížení. V současné době je v okrese 2304 nezaměstnaných, což je o 130 méně než v předchozím období.

17.10.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Karban

Míra nezaměstnanosti dosáhla 3,8 procenta. To představuje snížení o dvě desetiny. Ve srovnání 77 úřadů práce (ÚP) se ten náchodský zařadil v míře nezaměstnanosti na 11. místo a v meziměsíčním úbytku evidovaných nezaměstnaných o 4,6 procenta na páté místo v rámci republiky. V kraji patří okresu Náchod druhé místo. „Na snížení nezaměstnanosti se podílely poměrně vysoké úbytky z evidence kvůli nástupu do zaměstnání. Tento vývoj byl příznivější, než jsme po zkušenostech z předchozích let předpokládali,“ řekl nám ředitel ÚP Michal Pejskar. Z deseti spádových oblastí okresu je nejproblémovější oblastí z hlediska míry nezaměstnanosti dlouhodobě Broumovsko. Míra nezaměstnanosti zde činila 6,4 procenta, to je o 2,6 procenta více než činí celookresní údaj a o dvě desetiny více než je údaj celorepublikový. „Po dlouhé době se zde však nejednalo o nejvyšší hodnotu míry nezaměstnanosti. Nejvyšší míry nezaměstnanosti s hodnotou 6,5 procenta dosáhla tentokrát oblast Meziměstí. I v těchto oblastech však opět poklesla nezaměstnanost, což má příznivý vliv i na výsledek celého okresu,“ dodal Pejskar. Ve spádové oblasti Teplice nad Metují, která spadá do mikroregionu Broumovsko, dosáhla nezaměstnanost hodnoty 3,6 procenta, což je nižší hodnota, než ve spádové oblasti Náchod s nezaměstnaností 3,8 nebo Jaroměř 4,4 procenta. Nejnižší hodnoty 2,6 procenta dosáhla míra nezaměstnanosti ve spádových oblastech Česká Skalice a Police nad Metují.

 

 

Vývoj nezamestnanosti v okrese Náchod za měsíc září 2007

 

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce vNáchodě pokračoval příznivý trend ve vývoji nezaměstnanosti, takže v okrese Náchod za měsíc září 2007 došlo kpoklesu nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil vmíře nezaměstnanosti na 11. místo a v meziměsíčním úbytku evidovaných nezaměstnaných o 4,6 % na 5. místo vrámci ČR. Vkraji je vmíře nezaměstnanosti okres Náchod na 2. místě a vúbytku evidovaných nezaměstnaných v % rovněž na 2. místě.

Vprůběhu září 2007 došlo vokrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 131, z 2435 na 2304, což představuje snížení o 5,4%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k30.9. předchozího roku činil 3528.

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k30.9.2007 vokrese Náchod 3,8% - meziměsíční snížení o 0,2 procentního bodu. Na tomto snížení se podílely poměrně vysoké úbytky zevidence zdůvodu nástupu do zaměstnání. Tento vývoj byl příznivější, než jsme po zkušenostech zpředchozích let předpokládali. K30.9. roku předchozího dosáhla míra nezaměstnanosti hodnoty 6,2%.

Během měsíce září se na úřad práce nově přihlásilo 552 osob. Absolventů škol se vzáří zaevidovalo 156. Zdůvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti vzáří zahájilo evidenci celkem 19 uchazečů. Uchazeči propuštění zaměstnavatelem zorganizačních důvodů se zaevidovali 4.

Vyřazeno bylo celkem 672 uchazečů (srpen 564 uchazečů). Z nich 435 (srpen 218) uchazečů bylo umístěno do zaměstnání. Nejvíce uchazečů opět nastoupilo do nového zaměstnání vkvalifikovaných dělnických profesích, hlavně strojírenských a stavebních. Další početnou skupinu tvořili pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Pro nespolupráci súřadem práce bylo vyřazeno 96 osob, zbývajících 141 z jiných důvodů (např. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu, stěhování apod.).

Na pracovní místa dotovaná zprostředků aktivní politiky zaměstnanosti bylo během září 2007 úřadem práce umístěno celkem 8 uchazečů o zaměstnání spříspěvky zvlastního rozpočtu, od počátku roku celkem 271 uchazečů. Vrámci cílených regionálních programů bylo dále od začátku roku umístěno 79 uchazečů.

Pokles míry nezaměstnanosti a zároveň velký počet hlášených volných pracovních míst signalizují, že se poptávka po pracovních silách dále zvýšila. Návazně se zvýšil též zájem o zaměstnávání cizinců. Při zaměstnání občanů EU je třeba na úřad práce zasílat pouze informace o nástupu a ukončení zaměstnání, neboť pro pracovně právní vztahy platí stejné podmínky jako pro občany ČR. Informace je nutno předávat na předepsaných tiskopisech, které jsou pro zaměstnavatele kdispozici na Portálu MPSV, případně mohou být vyžádány na úřadu práce. Složitější postup a zhlediska obsazení pracovních míst časově náročnější je zaměstnávání cizinců mimo EU, neboť žádost o povolení zaměstnání podléhá správnímu řízení, povolení je zpoplatněno a je časově omezené. Získat formuláře a bližší informace je rovněž možno přes Portál MPSV nebo přímo na úřadu práce.

Přípravu dalších kvalifikovaných pracovních sil návazně na poptávku ze strany zaměstnavatelů se snaží úřad práce zajišťovat realizací nových rekvalifikací. Vříjnu byly zahájeny další rekvalifikační kurzy, a to rekvalifikace na obráběče kovů, svářeče, šičky, kurz zpracování červeného a bílého masa pro výrobu polotovarů a kurz základy stavebních prací. Je snaha zajistit zejména chybějící profese na trhu práce, a to jak operativně tak i vdlouhodobějším horizontu v rámci výchovy a vzdělávání ve školství. Ve snaze o realizaci tohoto cíle úřad práce ve spolupráci sfirmou Wikov MGI, Zbečník zorganizoval setkání zástupců strojírenských firem, základních škol a středních škol vyučujících technické obory okresu Náchod, které mělo za cíl podpořit místní spolupráci a hlavně zájem žáků o studium perspektivních strojírenských oborů. Oblast poradenské činnosti a rekvalifikací se nadále zaměřuje též na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných.

Zdeseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) nejproblémovější oblastí zhlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobě oblast Broumov. K30.9.2007 zde míra nezaměstnanosti činila 6,4%(o 2,6% vyšší než celookresní údaj a o 0,2% vyšší než celorepublikový údaj). Po dlouhé době se zde však nejednalo o nejvyšší hodnotu míry nezaměstnanosti, nejvyšší míry nezaměstnanosti shodnotou 6,5% dosáhla tentokrát oblast Meziměstí. I vtěchto oblastech však opět poklesla míra nezaměstnanosti, což má příznivý vliv i na výsledek celého okresu. Ve spádové oblasti Teplice nad Metují, která spadá do mikroregionu Broumovsko, dosáhla míra nezaměstnanosti hodnoty 3,6%, což je nižší hodnota, než ve spádové oblasti Náchod (3,8%) nebo Jaroměř (4,4%). Nejnižší hodnoty 2,6% dosáhla míra nezaměstnanosti ve spádových oblastech Česká Skalice a Police nad Metují.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 29 znich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 34 obcí. U 15 obcí nedošlo oproti minulému měsíci kpohybu. Nulové nezaměstnanosti za sledované období dosáhly obce Libchyně, Litoboř, Říkov a Vestec.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce září vykázána vHynčicích 10,75% (10 nezaměstnaných), ve Vernéřovicích 9,58% (16 nezaměstnaných), vŠestajovicích 8,86% (7 nezaměstnaných) a vKřinicích 7,82 (14 nezaměstnaných). Kromě Šestajovic se jednalo o obce mikroregionu Broumovsko.

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Nový Hrádek 0,29%, Slavoňov 0,87%, Slavětín nad Metují 0,89% a Brzice 1,14% , ve všech případech evidován 1 nezaměstnaný.

Počet osob snárokem na podporu vnezaměstnanosti se ve srovnání sminulým obdobím snížil o 121, jejich podíl ze všech osob vedených vevidenci se rovněž snížil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 952 uchazečů o zaměstnání, to je 37,7% všech osob vedených vevidenci (snížení o 2,8%).

Ke konci září 2007 registroval úřad práce 1459 žen, které se tak podílely 57,8% nacelkovém počtu uchazečů (snížení podílu žen o 1,8 procentního bodu oproti měsíci srpnu 2007).

Podíl osob se zdravotním postižením zcelkového počtu uchazečů vzáří 2007 činil 15,4%, tj. stejně jako v srpnu 2007. Absolutní počet se však snížil z409 na 389.

Podle předpokladů došlo ke konci září k dalšímu zvýšení počtu registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy, a to na 271; ke konci předchozího měsíce jich bylo registrováno 204. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 10,7% (zvýšení o 3,0 procentního bodu oprotipředchozímu měsíci).

Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou vevidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k30. 9. 2007 registrováno celkem 666 (26,4% ze všech uchazečů), tj. pokles oproti stavu k31. 8. 2007 o 51 uchazečů (procentuelně o 0,7).

Zhlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 902 (35,7%) a dále uchazečů se základním vzděláním 780 (30,9%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 92 (3,6%). Zhlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl zcelkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 886 (35,1%), dále se jednalo o technické a administrativní pracovníky 536 (21,2%), další početnou skupinou byli řemeslníci a kvalifikovaní výrobci včetně obsluhy strojů a zařízení 486 (19,2%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 374 (14,8%).

Počet evidovaných volných pracovních míst zaznamenal k30. 9. 2007 hodnotu 1271. Oproti stejnému datu roku 2006 se jedná o 417 volných pracovních míst více.

Zcelkového počtu bylo určeno 245 pracovních míst pro absolventy a 66 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Zporovnání počtu absolventských míst sevidovanými absolventy škol (221) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá vsoučasnosti vokrese Náchod 1,1 nahlášených volných pracovních míst (0,90 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 5,9 vykazovaná okresem Náchod 11. nejnižší vrámci republiky (hodnota za celou ČR 13,3) a zcela nejnižší vrámci kraje.

Z1271 evidovaných volných pracovních míst byly vzáří nejpočetněji zastoupeny profese zoblasti strojírenské jako soustružník, frézař, konstruktér strojní, mechanik + seřizovač, kovodělník – obráběč kovů, nástrojař, strojní zámečník 196 (15,4%), jako další textilní profese švadlena/šička 138 (10,9%). Dále profese zoblasti služeb, např. kuchař, číšník, servírka, prodavač + pokladní 120 (9,4%).

Na jedno volné místo vsoučasnosti připadají vokrese Náchod 2,0 uchazeči o zaměstnání, což je hodnota shodná spředchozím měsícem. Vregionu Broumovsko je to 6,0 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo oproti minulému období ke snížení o 1,1 uchazeče. (Hodnota za celou ČR činí 2,7 uchazeče na jedno volné místo.)
Shodnotou míry nezaměstnanosti 3,8% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 2. místo vkraji, vČeské republice na 11. místo snejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 6,2%).


VNáchodě dne 9.10. 2007.

Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková

Úřad práce vNáchodě, oddělení trhu práce

17.10.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 26 000 Kč Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Požadavky: SOU (nejlépe v oboru stavebnictví), praxe v oboru 1 rok; znalost stavebních materiálů a praxe ve skladové činnosti; obchodní dovednosti; řidičský průkaz sk. B; průkaz na řízení VZV; fyzická zdatnost - manipulace se stavebním materiálem; pracovní soboty., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: personalni@stamont.eu. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště náchod, U Cihelny, č.p. 2052, 547 01 Náchod 1. Informace: Pavla Michálková, +420 775 775 749. Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič vysokozdvižných vozíků 20 000 Kč Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. , Požadavky: platný průkaz VZV, zodpovědnost., Kontakt - p. Mikulík Stanislav, tel.: 604 280 694, e-mail: stanislav.mikulik@jopeco.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Jopeco spol. s r.o. - provozovna broumov, třída Soukenická, č.p. 169, 550 01 Broumov 1. Informace: Stanislav Mikulík, +420 604 280 694. Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 26 000 Kč Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/-KA, SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 31000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., Místo výkonu práce: Náchodsko, Jaroměřsko., , Požadavky: vzdělání - ZŠ/SOU, řidičský průkaz sk. CE, profesní průkaz., , Náplň práce: doprava zboží k zákazníkovi, od zákazníka a mezi středisky; kontroluje, přejímá a předává převážené zboží dle dokladů (prodejka, faktura, dodací list, převodka), co do množství a kvality, jak při nakládce, tak při předání zboží; odpovídá za svěřené zboží v průběhu přepravy; odpovídá za pravidelnou údržbu svěřeného vozu a jeho přípravu na servisní a technické prohlídky., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: personalni@stamont.eu. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště náchod, U Cihelny, č.p. 2052, 547 01 Náchod 1. Informace: Pavla Michálková, +420 775 775 749. Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 14 900 Kč Prodavači potravinářského zboží PRODAVAČ/-KA. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč, mzda max. 17500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, dvousměnný provoz. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky. , , Náplň práce: příprava zboží k prodeji, prodej a nabídka zboží, obsluha zákazníků, spolupráce s vedením prodejny., , Požadavky: příjemné vystupování, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, potravinářský průkaz, základní znalost práce na PC, výhodou praxe v obchodě. , , Zaměstnavatel nabízí: stravenky v hodnotě 70,- Kč, bonusy, dlouhodobou perspektivu v prosperující společnosti, možnost profesního růstu, vstupní zaškolení, přátelský kolektiv. Nevyučené v oboru zaměstnavatel zaučí., , Kontakt - sl. Kubíková Simona, tel.: 734 761 361, e-mail: kubikova@musp.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Zeman maso - uzeniny, a.s. - pracoviště jaroměř, Na Kameni, č.p. 23, 551 01 Jaroměř 1. Informace: Simona Kubíková, +420 734 761 361.

Hasiči poskytli pomoc dvěma zraněným.

Hasiči poskytli pomoc dvěma zraněným

Záchrana horolezce. Spadl zřejmě z věže Polední.
7

Záchrana horolezce. Spadl zřejmě z věže Polední

Řádění vichřice na Tachovsku a vstupenky na královský Real: zhlédněte videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 24. září 2018.

Nun: Na body jsme měli

Východní Čechy - Ohlasy fotbalové divize C:

Šikovní klokani rozpletli pletivo a vyrazili na výlet

Broumov - Krátký výlet si udělali dva klokani z místní minizoo.

Lokomotiva osmi trefami zničila Kobylice

Královéhradecký kraj - Dalšími zápasy pokračovaly o víkendu I. A a I. B třída, nižší fotbalové soutěže v kraji.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT