Nyní jeho firma v Jaroměři zaměstnává na 35 pracovníků a specializuje se na dodávky v oboru stavebních a zemních prací. V jeho firmě našlo příležitost k práci mnoho Romů. Jaké jsou jeho názory na stále více problematický vztah mezi majoritní společností a romskou komunitou, na vztah, který je sice zajímavým materiálem pro volební kampaně a reformy sociálních dávek, ale který se řada lidí na jedné straně snaží stále bláhově vytěsnit či na straně druhé radikalizovat a naplnit silnými výrazy?

 

Mirek Brát:
Pane Poláku, jaká specifika je nutné znát při zaměstnávání občanů ze řad romské populace?

Rudolf Polák:
Značná část romské menšiny patří do sociálně nejslabší skupiny s vysokou nezaměstnaností, s nízkou úrovní vzdělání a s poměrně velkým podílem na páchané trestné činnosti. Způsob bydlení spolu se životním stylem a zanedbáváním zdravotní péče se odráží v horším zdravotním stavu romských obyvatel. Dále je tu menší schopnost příslušníků romské komunity přizpůsobit se požadavkům trhu práce, nízká nebo žádná kvalifikace, nedostatek pracovních příležitostí, nedostatečná pracovní morálka, špatně nastavený, až demotivující, systém sociálních dávek. Problémem je i neochota Romů využívat pracovních nabídek a jejich tendence spoléhat na štědrou pavučinu sociálních dávek.


Jako efektivní lék na tyto problémy je mnoha odborníky předepisována terapie vzděláním a zaměření se na tu nejmladší část romské populace…
Ano, závažným problémem je opravdu výchova dětí v rodinách, kde vyrůstají v prostředí, které často nechápe význam vzdělání a staví tyto hodnoty velmi nízko. Jednou z klíčových podmínek školní úspěšnosti romských žáků je zvýšení jejich vnitřní motivace ke vzdělávání, kterou v sobě nemají přirozeně zakořeněnou, protože se jim jí v rodině ani nejbližším okolí nedostává. Děti z romských sociálně vyloučených lokalit vyrůstají v prostředí, ve kterém není příprava na povinnou školní docházku prioritou. Rodiče často zanedbávají povinnost přivést dítě k zápisu do první třídy základní školy, děti pouze velmi výjimečně navštěvují mateřské školy. Přicházejí do škol s odlišnou výbavou sociálních a komunikačních dovedností, což má za následek obtížnější adaptaci dítěte na nové prostředí. Další bariérou je nedostatečná znalost českého jazyka. Tyto nejčastější příčiny ztížených startovních podmínek romských dětí při vstupu do první třídy bývají příčinou zaostávání romských žáků ve výuce a následného přeřazování dětí do speciálních škol. Zvrátit trend může pouze nadstandardní specifická podpora poskytnutá dětem od počátku, respektive nejlépe ještě před vstupem do základní školy.


Nejsou Romové, kteří se „živí“ prací v očích ostatních - pasivně čekajících na sociální dávky vnímáni jako odpadlíci od zažitého systému?
Jak jsem již uvedl, existuje zde špatně nastavený systém sociálních dávek. Stav, kdy je výhodnější pobírat sociální dávky a tento příjem doplňovat o prostředky získané prací „na černo“ není ku prospěchu věci. Dalším problémem je i fakt, že stále více sociálně vyloučených rodin je zadluženo, tudíž se těmto lidem nevyplatí pracovat, protože by většinu příjmu odevzdali na splátkách. Když vezmu tuto skutečnost do úvahy a přičtu k tomu mnohdy laxní a povrchní přístup úředníků vyplácejících sociální dávky, máme zde dost podstatný problém. Nemohu však jednoznačně říci, že postoj Romů je takový, jaký je popsán v otázce. Stále více spoluobčanů se na mne obrací se žádostí o zaměstnání formou veřejně prospěšných prací a to zejména v případě, pokud nedosáhnou na sociální dávky.


Kolik si vydělává Rom pracující ve vaší firmě?
Výše platu je odvislá od vzdělání nebo kvalifikace zaměstnance a jiná je za práci při realizaci běžných zakázek firmy, konkrétně pak stavební činnosti. Jiná je za provedení veřejně prospěšných prací, což je zejména časově omezená pracovní příležitost spočívající především v údržbě a úklidu veřejných prostranství v Josefově. Tyto pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně poskytuje společně s městem příspěvek.


Může nějak pomoci radnice, orgán místní samosprávy, při začlenění Romů do pracovního procesu?
Domnívám se, že radnice může a u nás i napomáhá při opětovném začlenění sociálně vyloučených zpět do společnosti. Snažíme se navyšovat počty pracovních míst, hledáme firmy, které jsou ochotny investovat v našem regionu a tím ho i rozvíjet.
Co udělat proto, aby přestal „romský problém“ existovat a všichni jsme se navzájem vnímali jako občané jednoho státu?
Je nutné si uvědomit, že chudoba a sociální vyloučení patří mezi aktuální problémy celé naší společnosti a já se nechci pouze vázat na část problému nebo na jednu skupinu. Doufám, že svou politickou a podnikatelskou činností napomohu řešit problém jako celek. Nemohu souhlasit s tím, že budeme řešit a pomáhat pouze jedné skupince lidí a jiná, stejně postižená, se řešení nebo pomoci nedočká. Z těchto důvodů jsem inicioval jednání komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která by se měla konat v Jaroměři a měla by mimo jiné řešit i problém nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji.


Co podle vás vytýkají Romové nejvíce zbytku populace?
Nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro zaměstnání skupin postižených či ohrožených sociálním vyloučením, což je primární problém! Těmto občanům byla dána možnost čerpání sociálních dávek bez provázanosti na jednotlivá opatření, například na intenzivní hledání zaměstnání, posílání dětí do škol, přípravných ročníků mateřských školek a podobně. Tuto skutečnost někteří plně využili a každá úsporná opatření, která v této oblasti nastanou, budou z jejich strany chápána jako diskriminační. Je třeba zdůraznit, že hlavním důvodem nenalezení nebo ztráty zaměstnání a především neschopnosti začlenit se zpátky na restrukturalizovaný pracovní trh jsou nízké vzdělání a žádná či malá kvalifikace. Dále chybí možnost zlepšení jejich bytové situace, to je zajištění důstojných a zdravotně nezávadných bytových podmínek, zvláště rodinám s malými dětmi, což je však také závislé na zaměstnání.


Co myslíte, že majoritní populace nejvíce vytýká Romům?
Domnívám se, že majoritní společnost asi nejvíce vytýká Romům menší schopnost přizpůsobit se požadavkům trhu práce, nedostatečnou pracovní morálku, neochotu využívat pracovních nabídek, neochotu splácet své finanční závazky a jejich tendenci spoléhat na systém sociálních dávek. Nemohu však se vším plně souhlasit. Sám Romy zaměstnávám a pro mou práci je nutné pochopit jejich mentalitu. Majoritní společnost však nechápe nebo nechce chápat, proč se Romové takto chovají a už vůbec nechce slyšet to, že sama na tom má svůj podíl viny.