Společnost VAK Náchod, a. s., byla založena Fondem národního majetku České republiky před 20 lety, v listopadu 1993. Obce, které se rozhodly do ní vstoupit a podílet se na její správě, se staly jejími akcionáři. Největšími akcionáři se stala města Náchod, Nové Město nad Metují, Hronov, Broumov a Teplice nad Metují.

Společnost v současné době provozuje vodovody v obcích a městech Adršpach, Bezděkov n. M., Bohuslavice n. M., Borová, Broumov, Bukovice, Černčice n. M., Česká Čermná, Česká Metuje, Dolní Radechová, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Hynčice, Chvalkovice, Jestřebí, Jetřichov, Kramolna, Křinice, Lhota p. Hoř., Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Náchod, Nové Město n. M., Nový Hrádek, Otovice, Police n. M., Přibyslav, Sendraž, Slatina n. Ú., Slavětín n. M., Slavoňov, Sněžné, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Šestajovice, Teplice n. M., Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vernéřovice, Vestec, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Žďár n. M. a Žďárky.

Voda z nejlepších v republice

VAK Náchod, a. s., vlastní 780 kilometrů rozvodné vodovodní sítě a 44 kilometrů vodovodního přivaděče Teplice nad Metují Bohuslavice nad Metují, který je součástí tzv. „Vodárenské soustavy Východní Čechy". Toto vodárenské dílo, vybudované na konci 80. let minulého století, využívá bohaté zdroje podzemní pitné vody v Polické křídové pánvi, oblasti rozkládající se od Hronova po Teplice nad Metují. Kvalitou se tato voda řadí k těm nejlepším v celé České republice. Systém vrtů, čerpacích stanic, vodovodních přivaděčů a vodojemů rozvádí pitnou vodu po území náchodského okresu. Součástí páteřního vodovodního přivaděče mezi městy Teplice nad Metují Police nad Metují Náchod Nové Město nad Metují Bohuslavice je i tzv. Borský vodovod u Police nad Metují, historicky první skupinový vodovod v Čechách.

Na přivaděč se postupně připojily další oblasti náchodského okresu, na severu Meziměstsko a Broumovsko, na východě oblasti kolem Nového Hrádku, na jihu Nahořany, Velká Jesenice, Provodov Šonov a část České Skalice. V Bohuslavicích nad Metují vzniklo předávací místo, kde ročně odebírá milion metrů krychlových vody i Hradec Králové. Město Hronov využívá samostatný vodovodní systém se zdrojem ve Velkém Dřevíči. Celý systém je řízen z centrálního vodárenského dispečinku v Náchodě.

Zisk se vrací do obnovy sítě

Společnost systematicky reinvestuje veškerý zisk do rekonstrukcí a obnovy stávajících sítí. Výsledkem je trvalé snižování ztrát ve vodovodní síti, jejichž současná výše 12 14 % z celkového objemu vyrobené vody řadí VAK Náchod, a. s., do popředí vodárenských společnosti v ČR (průměr ztrát v ČR je 19,5 %).

Společnost VAK Náchod, a.s. se tak úspěšně drží na vysoké technické úrovni v oboru výroby a rozvodu pitné vody, stokování a čistírenství. Součástí služeb společnosti se staly čistírenské vysokotlaké vozy s recyklací, jež systematicky provádějí čištění kanalizací, pořízena byla průmyslová kamera pro prohlídku potrubí, korelátor pro zjišťování úniků vody z vodovodního potrubí, samozřejmostí je i zabezpečení kontroly chodu vodárenských systémů pomocí dálkového řízení, zajišťování inženýrských služeb a zpracování projektových dokumentací vodohospodářských staveb pro města, obce i veřejnost.

V čištění vod došlo k velkému pokroku

VAK Náchod, a. s., vlastní a provozuje téměř 250 kilometrů kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod (ČOV) v Náchodě, Novém Městě n. M., Hronově, Velkém Poříčí, Broumově, Teplicích n. M., Kramolně, Dolní Radechové, Novém Hrádku, Meziměstí, Studnici, Vrchovinách, Hejtmánkovicích, Adršpachu a Stárkově.

V čištění odpadních vod došlo za uplynulých 20 let k velkým změnám. Na konci 80. let minulého století byly v okrese Náchod provozovány pouze tři malé čistírny odpadních vod. V roce 1994 byla uvedena do provozu společná ČOV pro města Náchod a Hronov, včetně kanalizačního přivaděče mezi Náchodem a Hronovem, a ČOV Nové Město nad Metují s následným dobudováním kanalizačního systému. V roce 1995 byla do zkušebního provozu uvedena ČOV Broumov. V dalších letech byly postaveny ČOV Teplice nad Metují, Střmenské Podhradí, Adršpach, Studnice, Meziměstí a byla zrekonstruována ČOV Kramolna.

Úkoly Evropské unie jsou splněny

Od roku 2005 byla společnost v rámci implementace evropských směrnic postavena před úkol zajistit na svých ČOV směrnicemi požadovanou účinnost čištění odpadních vod. Bylo nutno připravit a provést rekonstrukce ČOV Nové Město nad Metují, ČOV Náchod, vybudovat novou ČOV Nové Město nad Metují v ul. Českých bratří, dobudovat kanalizační sítě v Náchodě, Novém Městě nad Metují Vrchovinách, Velkém Poříčí a v Hronově a spolupracovat na rekonstrukci ČOV Broumov.

Společnosti VAK Náchod, a. s., se podařilo úkoly vyplývající ze směrnic Evropského společenství splnit a nyní již připravuje dostavbu kanalizační sítě ve Zbečníku a spolupracuje se svými akcionáři městy a obcemi na dalším rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí na Náchodsku.

Přes trvalý nárůst cen vodného a stočného v ČR se ve společnosti VAK Náchod, a.s., daří tuto cenu udržovat 7 % pod republikovým průměrem. Důvodů zvyšování ceny je mnoho, z těch zásadních lze uvést:

s klesající spotřebou pitné vody se náklady na provoz vodovodů a kanalizací stejnou měrou nesnižují; vodovodní a kanalizační potrubí, vodojemy, čerpací stanice a ČOV je stále nutné opravovat a udržovat v provozuschopném stavu,

cena pitné vody a stočného roste úměrně s nárůstem ceny energií, materiálů, stavebních prací, poplatků a daní,

nové čistírenské technologie, které byly v projektech za evropské dotace realizovány a nové postupy čištění podle přísnějších evropských standardů vyžadují více energie, chemikálií, a tak provoz zdražují.

Výši vodného a stočného významně ovlivňují i daně a poplatky odváděné státu. Ty tvoří více než čtvrtinu celkové ceny.

Nutné jsou roční milionové investice

Pro udržení provozuschopných a provozně spolehlivých vodovodních a kanalizačních sítí je nutné ročně investovat do jejich rekonstrukcí a obnovy zhruba 1,5 % 1,6 % z jejich reálné hodnoty, což představuje průměrně 70 80 milionů korun za rok.

VAK Náchod, a. s., investovaly za uplynulých 20 let do obnovy svého vodárenského zařízení 1,17 miliardy korun. Největší investicí byla právě ukončená rekonstrukce ČOV v Náchodě Bražci, kde jsou čištěny odpadní vody z Náchoda, Hronova a jejich okolí, a dostavba kanalizačního systému. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše 205 milionů korun, z čehož 139 milionů korun bylo hrazeno z dotací Evropské unie a 66 milionů korun z prostředků VAK Náchod, a. s..

Modernizovaná čistírna v Bražci, která bude dne 14. 9. 2013 zpřístupněna pro nejširší veřejnost, nejenže splňuje všechny požadavky na ochranu přírody, ale využívá i nejnovější bioplynové technologie pro výrobu tepla a elektrické energie.

Těšíme se na Vaši návštěvu.Ing. Dušan Tér,

předseda představenstva a ředitel

společnosti VAK Náchod, a. s.