Po zjištění, odkud budu jednou fotografovat, jsem se rozhodl zjistit, kdy budou na vytipovaném poli zasázeny brambory, a poprosit majitele pole, aby řádky tvořily diagonálu. Závidím malířům možnost utvářet krajinu a mám nesmírnou radost, když se mi to ve skutečnosti před fotografováním podaří. Bezvadně mi to dopadlo nad Třebihoští, tam byli zemědělci vstřícní. Ve vesnici Zlíčko namítli, že by můj návrh znamenal spláchnutí celé úrody vodou…
Při hledání vhodného záběru jsem se toulal v jižní části obce Jasenná a nechtěl ani uvěřit, co na vlastní oči vidím za stodolou pana Josefa Plhala. Ležící těžký, hrubě opracovaný kamenný kříž. Záhadné monolitické kříže se vyskytují téměř v celé Evropě od Španělska po Kavkaz a od Itálie po Norsko. Nazývají se nejčastěji smírčí, hraniční, švédské, cyrilometodějské nebo také baby. Jejich stáří dosud nikdo přesně neurčil. Němečtí odborníci se snaží dokázat výlučně germánský původ křížů a tvrdí, že pocházejí z pravěku. Čeští vlastivědní pracovníci je spojují s dobou příchodu soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Většinou převažuje názor, že se jedná o kříže smírčí postavené pachateli vražd. Tím se vysvětluje, že jsou na nich četná vyobrazení vražedných nástrojů. Ti, kteří tvrdí, že se jedná o kameny hraniční, vymezující pozemky panství, s tím zásadně nesouhlasí. Zobrazení popravčí sekery zdůvodňují tím, že kříže pocházejí z časů, kdy lidé neuměli číst. Znamení je mělo varovat, co je čeká, kdyby hranice posunuli. Někteří vlastivědní pracovníci se domnívají, že podoba křížů vymezovala dávné hranice církevních pozemků a znamení na nich byla vytvořena až dodatečně. V jednom se však všichni shodují – ty kříže jsou záhadné.

Podobných křížů znám desítky, ale jsou přísně evidovány a postaveny. Tento v Jasenné leží mezi harampádím, zarostlý travou a kopřivami. Vyvolává otázky. Jedná se o několik set let starý smírčí kámen, nebo o prastarý kámen vymezující hranice panství nebo církevních pozemků? Když se otočí, bude na něm zobrazen vraždící předmět nebo šlechtický znak? A hlavně – jak se sem za jasenskou stodolu vůbec dostal?

Podle vyprávění majitele stodoly pana Josefa Plhala sem kříž před mnoha lety přivezl dělník, který bydlel nedaleko v maringotce a zabýval se melioracemi. Už se ani nepamatuje, jak se jmenoval, možná to ani nevěděl. Protože dělník měl maringotku v polích, zavezl kříž ke stodole s úmyslem vysekat z něj patníky. To mu ale pan Plhal nedovolil už proto, že je věřící katolík a na kříž se podle jeho slov nesmí ani sáhnout. Tím velmi hodnotný kříž zachránil.

Nejdřív jsem nález kříže nahlásil starostce Jasenné Ing. Jitce Slezákové a kronikáři Jasenné PhDr. Jiřímu Uhlířovi. Potom jsem hledal v dostupné literatuře záznamy z okresů Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Protože nikde podobný kříž nechyběl, navštívil jsem postupně starosty okolních obcí a ptal se na případné zmizení neevidované památky. Když jsem ani zde nespěl, nahlásil jsem nález kříže krajským památkářům sídlícím v Josefově. Ředitel PhDr. Pavel Imrich projevil o kříž velký zájem, tak jsem ho zavezl do Jasenné a spolu s paní starostkou ukázal, kde se kříž nachází. Potom byl na obecním úřadě sepsán záznam o nalezení kříže a současně povolení umístit jej na vhodném místě v Jasenné.

O monolitické kříže se zajímalo mnoho vlastivědných pracovníků. Zajímavé je, že pan Josef Matějka z Josefova se zmiňuje v roce 1896 o viditelném zachovalém hraničníku zvaném Panský kámen ve Vlkově západně od Jasenné. Tam je ale jen jeden kamenný kříž v lukách. Je značně poškozený, říká se mu „Zapadlý kříž“, a byl sem přemístěn roku 1994.

K přemisťování kamenných křížů docházelo velmi často. Kříž vyoraný u Jaroměře rolníkem Jakubcem byl přemístěn do Josefova před radnici, kříž v Bezděkově se stěhoval dvakrát stejně jako kříž v České Skalici. Hustiřanský kříž byl přemístěn dokonce třikrát. Stejně často změnil místo i kříž ve Středoměřicích. Přemístění se nevyhnulo ani kamennému kříži na křižovatce v Jasenné. Krásný reliéfní kříž u kostela ve Velichovkách byl původně umístěn u silnice od Jaroměře. Nedivte se proto, že jsem navrhl starostce Jasenné, aby nově objevený kříž umístili u rybníka Lakomec, kde by mu to opravdu slušelo. Nerad bych ho viděl někde odložený – zapomenutý v polích, a to i v tom případě, kdyby se snad zjistilo, že se jedná o kříž hraniční.

(Václav Novák)