První kroky dovedly průvod k místnímu kostelu, kde se Tři králové poklonili u jesliček a předali Marii a Josefovi své dary – zlato, kadidlo a myrhu. U jesliček si ještě společně s dětmi zazpívali několik vánočních koled a poté se vydali na cestu, která vedla celým městysem a pokračovala do Hronova, kde byla jejich pouť na náměstí zakončena.

Cestou je vítala spousta přihlížejících lidí, kteří ochotně přispívali finančním darem do charitativní kasičky.

Největší zážitek z celé akce si sebou odnášely děti, zejména ti nejmenší, z nichž někteří viděli velblouda poprvé a možnost pohladit si ho měl opravdu málokdo. Atrakcí byl tento koráb pouště i pro dospělé a všichni se s ním chtěli nechat vyfotit a tak spouště fotoaparátů cvakaly ostošest.
Odpoledne velboud ve společnosti Tří králů procházel také centrem Náchoda.

Účelem celé akce, kterou uspořádala Farní charita Náchod ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Velkém Poříčí, bylo zejména vybrat co největší finanční obnos, který bude věnován potřebným a letošní přítomnost velblouda bylo jen příjemné zpestření 10. ročníku Tříkrálové sbírky.

(Jiří Mach)