V Plzni se opisovalo ve velkém a podle všeho organizovaně s posvěcením hlav pomazaných. S podvody studentů ale zápasí i východočeské vysoké školy.

Zvlášť nyní, v době bezbřehého internetu, kdy lze s pomocí dvou tlačítek na klávesnici počítače „napsat“ diplomovou práci.

„Například vloni rozhodla disciplinární komise fakulty informatiky a managementu o vyloučení studentky ze studia za plagiátorství v její závěrečné práci. Na filozofické fakultě se letos disciplinární komise zabývala dvěma podněty, kdy za jedno plagiátorství v seminární práci byl student podmínečně vyloučen, a ve druhém případě byla studentka napomenuta za opětovné používání jedné vlastní práce pro více účelů bez řádných citací,“ řekl kancléř Univerzity Hradec Králové Ondřej Tikovský.

Na pedagogické fakultě zase jeden vyučující odhalil dva studenty, kteří odevzdali jako řešení zápočtového úkolu starší práci jiného studenta z roku 2004. Oba byli podmínečně vyloučeni ze studia.

Průšvih s opsanou celou jednou částí diplomové práce z internetu řešila před několika lety Ekonomicko – správní fakulta Univerzity Pardubice. Tehdejší proděkance bylo divné, že práce byla napsána až příliš dokonale. Když zadala do vyhledávače čtyři klíčová slova, podezření se jí potvrdilo.

Na pardubické filozofické fakultě se předloni zase provalil případ opsání části seminární práce v nižším ročníku. Disciplinární komise to ohodnotila jako přestupek s podmínečným vyloučením.

A stejně jako plagiátoři zneužívají „gúglování“ na internetu, školy se s nimi snaží srovnat krok využítím speciálního počítačového vyhledávače. Jenže po prvních zkušenostech se ukázalo, že nejlepší metodou odhalení je stejně osobní znalost studentů vyučujícími.

„Autenticita a originalita studentských závěrečných i seminárních prací je prověřována zejména vedoucími prací, kteří je studentům zadávají. Softwarové produkty na odhalování neuvedených citací jiných autorů nevyužíváme, nepovažujeme je za dokonalé a relevantní,“ sdělila prorektorka pardubické univerzity Ivana Kraftová.

Stejně tak i na královéhradecké univerzitě na všechny plagiáty přišli dřív, než podezřelé práce nechali „projet“ počítačovým systémem.

„Vyučující pozná, že se práce studenta najednou vymyká jeho dosavadním výkonům. Studenti spíše opisují z internetu, než že by sahali do starších prací. A na to se přijde,“ přisvědčil kancléř Tikovský.

KAMIL DUBSKÝ
ZUZANA PLOCKOVÁ

OSOBNÍ PŘÍSTUP ZŮSTÁVÁ NEJLEPŠÍ PREVENCÍ,
SHODUJÍ SE KANCLÉŘI

Pro Univerzitu Hradec Králové zůstává nadále největší prevencí plagiátorství osobní přístup pedagogů k jejich studentům, jejichž styl psaní i studijní schopnosti jim jsou dobře známy. Díky tomuto přístupu se za poslední dva roky podařilo odhalit hned několik plagiátů.

V roce 2008 např. rozhodla disciplinární komise Fakulty informatiky a managementu o vyloučení studentky ze studia za plagiátorství v její závěrečné práci.
Na Filozofické fakultě se disciplinární komise v tomto roce zabývala dvěma podněty, kdy za jedno plagiátorství v seminární práci byl student podmínečně vyloučen a ve druhém případě byla studentka napomenuta za opětovné používání jedné vlastní práce pro více účelů bez řádných citací.
I Pedagogická fakulta v letošním roce řešila ve své disciplinární komisi dvě podezření z plagiátorství. Podnět dal akademický pracovník, který odhalil dva studenty, jež odevzdali jako řešení zápočtového úkolu starší práci jiného studenta z roku 2004 a oba byli podmínečně vyloučeni ze studia.

Dle dostupných informací nevyužila Univerzita Hradec Králové systém vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brně k řešení konkrétního případu. Rovněž nemáme zprávy o tom, že by bylo na základě podezření z plagiátorství na jiných vysokých školách využito tohoto systému ke srovnání podezřelého díla s kvalifikační prací vniklou na naší univerzitě. Na projektu se podílíme formou zasílání abstraktů těchto prací. V případě podezření je možné předložit ji následně celou ke srovnání. Veškeré vysokoškolské kvalifikační práce vniklé na Univerzitě Hradec Králové jsou trvale zpřístupněny v archivu univerzity, jejich katalog je rovněž volně dostupný v elektronické podobě na webových stránkách univerzitní knihovny.

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.,
kancléř a tiskový mluvčí
Univerzity Hradec Králové

Vyjádření prorektorky Univerzity Pardubice pro studium a pedagogickou činnost doc. Ing. Ivany Kraftové, CSc.:
„Autenticita a originalita studentských závěrečných i seminárních prací je prověřována zejména vedoucími prací, kteří je studentům zadávají. Snažíme se tomu věnovat maximální pozornost již v procesu zpracování prací, nejen při jejich hodnocení. Softwarové produkty na odhalování neuvedených citací jiných autorů nevyužíváme, nepovažujeme je za dokonalé a relevantní. Domníváme se, že úloha akademických pracovníků při posuzování správnosti a originality závěrečných nebo i dílčích seminárních prací je nezastupitelná. Toto vyplynulo i z diskuse s vedením fakult, kterou jsme v poslední době vedli.“

Závěrečné studentské práce (bakalářské, diplomové a disertační) jsou standardně zveřejňovány a dostupné prezenčním způsobem v tištěné podobě ve fondu Univerzitní knihovny. V elektronické podobě jsou archivovány od roku 2006, kdy vešla v platnost novela vysokoškolského zákona.
V odůvodněných výjimečných případech může být na žádost pracoviště, kde práce vznikla, zveřejnění plného textu práce omezeno, což je vždy uvedeno v databázi bibliografických záznamů o pracích. U všech prací jsou vždy volně přístupná metadata a anotace.
Vnitřní norma - směrnice univerzity - určuje, jakým způsobem mají pracoviště fakult postupovat při archivaci a zveřejňování závěrečných prací a jejich odevzdávání do Univerzitní knihovny, kde jsou dlouhodobě uloženy.

Obdobně jsou řešeny i práce habilitační: bibliografický záznam je zpřístupňován prostřednictvím elektronického katalogu OPAC a plný text práce je k dispozici prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny. V případě, že autor poskytne habilitační práci také v elektronické podobě, je plný text dostupný v digitální knihovně univerzity.Docentka Ivana Kraftová dodává: „Z informací z fakult, které máme k dispozici a v jejichž kompetenci je řešit případné prohřešky studentů proti studijnímu a zkušebnímu řádu v rámci řízení před disciplinární komisí, vyplývá, že v posledním roce takové případy naše fakulty a jejich disciplinární komise neřešily.“

Před dvěma lety se např. na Fakultě filozofické řešil případ opsané části práce, ale jen u seminární práce v nižším ročníku. Disciplinární komise vyhodnotila situaci jako přestupek a studenta potrestala podmínečným vyloučením.
Projednání většiny přestupků studentů (tedy jakéhokoliv zaviněného jednání studenta, kterým úmyslně nebo z nedbalosti porušil povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity nebo jejich fakult) před disciplinární komisí v rámci disciplinárního řízení bývá často u studentů dostatečným poučením.

Ing. Valerie Wágnerová,
kancléřka a mluvčí
Univerzity Pardubice

Systém na odhalování plagiátů Masarykovy univerzity již může využívat 17 škol

(Tisková zpráva)

Vývojový tým z Masarykovy univerzity spustil systém na odhalování plagiátů pro 17 vysokých škol, které se zapojily do celostátního projektu. Univerzity tak mají ode dneška k dispozici zcela nový systém, jehož prostřednictvím mohou zjišťovat, zda u jejich závěrečných prací nedochází k opisování. Tímto novým technologicky úspěšným nástrojem, který poskytuje účinné prostředky pro odhalení podobných dokumentů se Česká republika zařadila na přední místo ve světě.

Srovnatelný systém, který by vytvářel národní fond závěrečných prací a zajišťoval současně službu pro odhalování plagiátů, zatím nikde jinde neexistuje. Celý systém byl zprovozněn na adrese http://theses.cz/ na serveru Vysokoškolské kvalifikační práce.

Systém pro hledání podobných dokumentů, tvoří hlavní část projektu s názvem Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů. Na jeho realizaci získaly vysoké školy částku necelých 10 milionů korun z rozvojových projektů ministerstva školství. Technické řešení vytvořila Masarykova univerzita, která systém zavedla v ČR jako první v roce 2006. Spolupracující vysoké školy připravují podmínky pro vkládání prací do systému.

Projekt se dělí na dvě hlavní části. Národní registr zajišťuje evidenci popisných údajů k závěrečným pracím (tzv. metadat), tj. údajů typu název práce, autor, předmětový popis, abstrakt, vedoucí, oponent, studijní program a obor, škola. Tato část slouží zejména veřejnosti a díky ní je možné zpřístupňovat informace o zajímavých pracích z různých oborů. Například, kdo práci zpracoval, na které škole nebo fakultě byl vytvořena, případně, kde nalezne celý text práce apod.

Druhá část, systém na odhalování plagiátů, řeší problém společensky velmi závažného charakteru, který univerzity skutečně trápí. Vyhledávání podobných dokumentů je prvním důležitým krokem v procesu správného posouzení, zda se jedná o plagiát. Má pomoci pedagogům odhalit podezřelé dokumenty, aby následně mohli zaujmout stanovisko, zda práce je nebo není plagiátem.

Univerzity mohou vyhledávat podobné dokumenty nejen mezi závěrečnými pracemi zapojených vysokých škol, ale i mezi dalšími dokumenty, například mezi vybranými zdroji z Internetu (pozn.: všechny systémy pracují vždy na principu stažení těchto dokumentů k sobě) nebo seminárními pracemi a publikacemi, které jsou součástí dalších projektů. V tomto roce se odhaduje, že systém bude obsahovat přes sto tisíc závěrečných prací a vyhledávat podobnosti mezi miliónem dokumentů.

"V těchto dnech jsme také zprovoznili zcela novou generaci algoritmů na vyhledávání podobností. Díky tomu má systém schopnost pojmout velké množství dat v rozsahu desítek až stovek milionů dokumentů a umí vyhledat podobné dokumenty během velmi krátké doby bez ohledu na použitý jazyk textu," řekl o přednostech systému hlavní řešitel projektu Michal Brandejs z Masarykovy univerzity. "Jsme přesvědčeni, že budeme schopni přinášet našim kolegům z univerzit nebo uživatelům další inovativní myšlenky, které systém obohatí a budou ho dál rozvíjet," dodal Brandejs.

Zdroj: is.muni.cz