VYBRAT REGION
Zavřít mapu

21. srpen 1968 v Náchodě očima kronikáře

Náchod – „Středa 21. srpna 1968 zůstane dlouhá léta vryta do paměti každého našeho občana. Toho dne se lidé ráno budili bez obvyklého rozhlasového budíčku, ale pouze neblahými zprávami, které přijímali s pocitem ohromení.

21.8.2010
SDÍLEJ:

Ilustrační dobová fotografieFoto: Hradecký deník

Naším městem projížděly motorizované jednotky ještě za tmy, před čtvrtou hodinou ráno a pak po celý den. Reakce lidí byla strašná, nikdo se neuměl správně v této nové komplikované situaci orientovat, nikdo nevěděl, co se vlastně děje, byli jsme všichni odkázáni jen na hlášení státního a místního rozhlasu, který byl neustále v provozu. Na příslušníky spojeneckých armád Varšavské smlouvy se pohlíželo jako na okupanty, byli přirovnáváni k nacistickým Němcům, 21. březen se stavěl na úroveň 15. březnu 1939, fašistické okupaci. Práce v továrnách i jinde za mnoho nestála, lidé odcházeli domů i do ulic, zavládl zmatek, zavládla revoluční nálada, která hrozila co chvíli propuknout v násilné činy proti cizím jednotkám. Na závodech byla psána resoluce, které protestovaly proti tomuto činu a byly odesílány do Prahy na sovětské velvyslanectví i jinam. V 10 hodin dopoledne se sešlo narychlo svolané plénum okresního výboru strany a vydalo prohlášení, které bylo reprodukováno místním rozhlasem. Vyjadřovalo nesouhlas s vojenským zákrokem spojeneckých armád, ale zároveň vyzývalo všechny občany k zachování klidu a varovalo je před vytvářením konfliktních situací, které by mohly vést ke krveprolití. Přesto situace ve městě nemohla být označena jako klidná. Už od rána se vytvářely stále větší a větší skupiny, zvláště mladých lidí, v prostoru u hotelu Itálie, na křižovatce, kterou projížděly vojenské jednotky. Nebylo nouze o vykřikování protestních hesel, i kamení sem tam bylo házeno na motorizované projíždějící kolony. Kolem 11. hodiny mládež v obrovském množství svými těly zatarasila silnici u nádraží a donutila kolonu asi 40 aut, aby se vrátila zpět k celnici. I při všeobecném rozjitření se přiznávalo, že příslušníci polských jednotek, které výhradně Náchodem projížděly, se chovali velmi zdrženlivě, ba možno říci s určitými sympatiemi a pochopením pro naši situaci.

V poledne se rozhoukaly všechny sirény ve městě a po dvě minuty houkaly i tovární píšťaly a klaksony motorových vozidel. Veškerý provoz ustal na protest proti vojenské akci. V odpoledních hodinách byly na náměstí před radnicí vyloženy podpisové archy s resolucí. Do večera se podepsalo zhruba 2500 našich občanů a přicházeli stále další a další.

Stranické orgány a lidospráva měly snahu zahájit jednání se styčnými důstojníky armád. Bylo to uskutečněno asi kolem 20. hodiny večer na celnici. Sovětský důstojník přijal informace našich zástupců a slíbil je předat vyšším místům. Na celkové situaci se však nic nezměnilo. Zároveň přišla další zpráva, že se blíží další polské vojenské jednotky, které si musí vynutit průchod naším městem i za cenu použití zbraní. V Kladské ulici u podniku ČSAD zatím vyrostla barikáda. Městský rozhlas vysílal výzvu k jejímu odstranění, aby snad nedošlo k nežádoucímu incidentu. Zdravý rozum zvítězil, zátaras byl rozebrán a vojenské jednotky projely Náchodem bez potíží.

Uvolnění silnice bylo však jen dočasné a hned následujícího dne, ve čtvrtek 22. srpna, vyrůstají nové barikády na příjezdových silnicích. Největší opět v prostoru průmyslové školy strojnické, kde na vlečce byly zablokovány dva prázdné vagony napříč silnice a tak byl prakticky uzavřen příjezd do Náchoda. Další barikády vyrostly v Bělovsi blízko celnice a na Běloveské ulici proti mlékárně. Kolem poledne se ještě šířily pověsti, že u celnice čekají další kolony Poláků na přísun těžké vojenské techniky, kterou by si vynutily průjezd naším městem. Na náměstí pokračovala zatím podpisová akce za velkého zájmu a účasti. Vyskytly se nereálné požadavky, aby naše republika byla prohlášena za neutrální stát. Město je zaplaveno protestními plakáty a letáky. Kde který výklad po Kamenici i ostatních ulicích je polepen, z domů vlají černé prapory na znamení smutku. Městský rozhlas bez přestání vysílá nejrůznější zprávy týkající se našeho města i celkové situace. Snaží se ze všech sil o uklidnění rozjitřených lidí. Na dnešní den byl narychlo svolán mimořádný 14. sjezd KSČ do Prahy. Z Náchoda tam odjeli zvolení delegáti v časných ranních hodinách a během dne došla ještě zpráva, že šťastně dojeli. K nejistotě, která je dána situací, přistupuje skutečnost, že z Náchoda a okolí je řada dětí na chmelové brigádě na Rakovnicku a Žatecku. Rodiče o nich nemají žádné zprávy a všeobecné zprávy o situaci ve středních Čechách nemohou přispět ke klidu. Byla proto vyslána z Náchoda delegace, aby získala informace a případně dopravila děti zpět k rodinám.

V pátek 23. srpna jsme se hned z rána dověděli z místního rozhlasu některé zprávy o sjezdu KSČ. Náchodský delegát s. taj. ing. Příhoda se vrátil krátce po půlnoci do Náchoda a ještě v noci poskytl rozhovor místnímu rozhlasu. Zprávy, které z Prahy přinesl on i jeho doprovod /ing. Habr a Petr Szymanský/ nejsou nijak povzbuzující. Ukazují na nejasnou situaci a na velké problémy před jejichž řešením stojíme. Na 12. hodinu je organizována odborovými organizacemi generální stávka na podporu stanoviska ústředních orgánů. Proběhla ve všech náchodských podnicích. Největší a nejmohutnější byla snad v podniku Tepna. Tam se sešlo celé osazenstvo závodu i podnikové správy, aby vyslechlo referát taj. ing. Příhody o mimořádném sjezdu strany. Tepenské ženy se ke stávce připojily resolucí adresovanou ženám celého světa v čele s Valentinou Tereškovovou a manželkami předních státníků SSSR, NDR, PLR, MDR, BDR.Zasedání tisícového shromáždění zakončil podnikový ředitel Večeřa vášnivým protestem proti obsazení: “Ruce pryč od Československa“ – volal – “voláme přátele v OSN, chceme neutralitu!“. Celý průběh generální stávky, který byl vysílán i městským rozhlasem, se setkal s bouřlivým souhlasem přítomných. Jen málo lidí netleskalo jeho slovům.

Barikády ve městě byly ráno proraženy vojenskou technikou, tanky a obrněnými transportéry a k jejich obnovení již nedošlo. Městem projížděli většinou zásobovací kolony, které zajišťovaly proviantem jednotky, které byly na našem území. Ve městě se pomalu nastoloval klid, které stále byl ovšem podmiňován událostmi v Praze, o nichž docházely zprávy, někdy ne dost spolehlivé.

Sobota 24. srpna- Dnes továrny nepracují a tak ve městě je více lidí, ale přesto je zachován poměrný klid. Město není zatím obsazeno armádou, projíždějící Poláci se chovají velmi slušně, jsou nejistí, částečně desorientovaní. Neustálé vrůstá počet hlasů volající po neutralizaci našeho státu. Je to ovšem požadavek nemožný, neboť nezávisí na nás a na našem přání, ale na komplikovaném jednání diplomatickém mezi mocnostmi, které by naši neutralitu museli zaručit a zajišťovat.

V neděli 25. srpna projelo našim městem dalších více než 450 vozidel polské armády: obrněných transportérů, sanitek, zásobovacích vozů, kamionů, muničních vozů, gazíků i kanonů. Podle hlášení pražského rozhlasu je na našem území již asi 30 divizí, to je zhruba 500 000 vojáků. Dopoledne proběhla na radnici jednání polského důstojníka s předsedou MěsTNV s. Dušánkem. Požadavky o ubytování ve městě a k zajištění volného průjezdu silnicí E12 byly odmítnuty. MěstNV vybízí občany ke klidu a zdrženlivosti. Došlo také na přání občanstva k neoficiálnímu přejmenování ulic. Od dnešní neděle máme v Náchodě zase Masarykovo náměstí a Leningradská ulice byla přejmenována na Třídu gen. Svobody. Ulice Rudé armády nese jméno Alexandra Dubčeka. Ulice byly provizorně označeny papírovými tabulkami.

Náchodský týdeník Nový čas vychází ve zvláštních vydáních od pátku každý den. I dnes v neděli vyšel a je o něj nevšední zájem. Každé mimořádné číslo je rozebráno během půlhodiny a půjčuje se z ruky do ruky.

Když jsme šli v pondělí ráno /26.8./ do práce, cestou nás zastavovaly školní děti a rozdávaly nám smuteční papírové trikolory. Celé město bylo ozdobeno podobiznami pres. Svobody, Dubčeka, Černíka a Smrkovského, které pohotově vytiskli v Červeném Kostelci. – Na pracovištích i ve městě se živě rokovalo o jednání v Moskvě, ke kterým se upírala pozornost celého národa. Dopoledne byly z polské helikoptéry shazovány letáky obsahující prohlášení polského vojska k československému lidu. Obsahovaly celkem objektivní skutečnosti, ale byly lidmi bez přečtení ničeny a páleny. Lidé mají prostě naprostou nedůvěru ke všemu, co pochází od armád Varšavské smlouvy. Hodně se mluví také o časopisu Zprávy, který je vydáván na našem území a rozšiřován mezi lidmi. Označit však někoho za čtenáře těchto Zpráv se rovná obvinění z kolaborace.

Po dlouhém a tísnivém čekání jsme se dozvěděli v úterý 27. srpna výsledky moskevských jednání. V prvém okamžiku to pro nás byla studená sprcha. Nic z toho, co si lidé přáli, po čem volali na prvním místě, tj. odchod armád, nebylo splněno. Naopak byl stanoven požadavek uznat současný stav a urychleně přejít ke konsolidaci poměrů u nás. Znovu se schází plénum OV KSČ v Náchodě a rozhodně se staví za výsledky jednání 14. sjezdu strany, které se tolik liší od moskevských požadavků. Jako základní požadavek normalizace života v naší vlastí staví odchod vojsk varšavské smlouvy. Celkový ohlas z jednání v Moskvě je mezi lidmi velmi deprimující, ale přesto se znovu podepisují a posílají tisíce rezolucí, které podporují politiku presidenta Svobody a s. Dubčeka, a které slibují všemožnou podporu. Důvěra, kterou tito soudruzi požívají je téměř neomezená a pomáhá lidem se smířit i se zdánlivými neúspěchy v naší situaci.

V odpoledních hodinách 28. 8. 1968 se schází v Náchodě zasedání okresní odborové rady a rovněž jeho závěry jsou takové, že vyjadřují naprostý nesouhlas s jednáním v Moskvě. Se schůze byla vypracována výzva k pracujícím náchodského okresu, v níž požadují, aby Národní shromáždění o přijetí Moskevského komuniké rozhodlo lidovým hlasováním. – Letáky obsahující komuniké o rozhovorech v Moskvě byly shazovány z polských letadel. Byly zřejmě tištěny mimo území našeho státu, protože písmo bylo bez háčků a vyskytovaly se také četné pravopisné chyby. Převážná většina letáků byla zničena. – Bylo nutné vzít na vědomí výzvy vlády i představitelů, kteří požívaly neomezené důvěry a smířit se se stavem, který vznikl. Lidé neradi pochopili, že je třeba termín „normalizace poměrů“ brát zcel vážně a že jakékoliv výstřelky a nerozvážnosti mohou naši situaci dále zkomplikovat a zhoršit. Má-.i být uvěřeno tvrzení našich vládních činitelů, že jsme schopni sami řešit své otázky, musíme se dle toho chovat a nevyvolávat záměrně další nesnáze. Pomůže nám k tomu pouze jednota, kterou jsme osvědčili v nejvážnějších okamžicích.

Poslední zvláštní číslo Nového času (VI.) vyšlo ve středu 28. srpna 1968.

Události uplynulého týdne na dlouhou dobu poznamenají naši vnitropolitickou situaci. I když zvítězil v lidech střízlivý rozum, který chápe nutnost vyrovnat se se vzniklou situací, byl zde ve velkém měřítku narušen náš citový vztah k ostatním zemím socialistického tábora. Většina lidí si těžko odůvodňuje zásah armád i jejich přítomnost u nás a řada i kritických občanů se ptá, nebylo-li by výhodnější, kdyby Sovětský svaz požil jinou formu zákroku, např. hospodářské sankce apod. Skutečnost, že v prvních dnech byla vyprovokována vlna nenávisti k SSSR, která vedla až ke spalování členských průkazů Svazu Československo-sovětského přátelství na křižovatce u Itálie, se nedá smazat jedním prohlášením. Bude trvat velmi dlouho a bude to stát mnoho přesvědčovací mravenčí práce, než se zase v lidu vrátil ten vztah, který byl v Sovětskému svazu i k ostatním socialistickým státům před 21. březnem. A přece každý, kdo jen trochu logicky uvažuje, musí uznat, že naše místo je hospodářsky i politicky dáno po boku SSSR, v socialistickém bloku s ostatními stáry RVHP. Jak brzy se tyto morální škody srpna napraví, bude do jisté míry záviset na taktice postupu. Bude třeba, abychom se poučili z chyb padesátých let, kdy nekritickým vynášením a potlačením kritiky jsme v mnoha lidech docílili pravý opak a vypěstovali v nich aversi ke všemu sovětskému. Nesprávnou a nekritickou, stejně jako byly nekritické přesvědčovací metody.

21.8.2010 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Fotografie, která se stane symbolem letošních voleb.
DOTYK.CZ
6

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

JULIUS BUDAJ se narodil 10. října 2017 ve 22.50 hodin. Jeho míry byly 2620 gramů a 46 centimetrů. Šťastní rodiče Barbora Budajová a Julius Samo jsou z Náchoda.
11

Právě jsme se narodili - říjen 2017

Velké Poříčí i Provodov to měly o fous

Náchodsko - Stoprocentní byl ve víkendovém kole fotbalové I. B třídy regionální trojlístek.

FOTO: Od opeřenců až po vysazení břízy

Česká Skalice - Letošní ročník Slavnosti stromů ve Vile Čerych v České Skalici se opravdu vydařil.

Ve šlágru kola slavila úspěch kostelecká taktika

Náchodsko - Fotbalisté Náchoda nebudou na třetí říjnový víkend vzpomínat v dobrém.

V hradeckém kraji vystavili voliči účet i architektům krajské koalice

Hradec Králové /KOMENTÁŘ/ - Demokracie má díky volbám své vzrušující momenty, jakkoli by je v politice hledal možná jen masochista. V Královéhradeckém kraji voliči o víkendu dopsali příběh, který se začal vyprávět přesně před rokem po skončení krajských voleb.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT