Táhne náchodskou nemocnici ke dnu opočenská?

Kleslo ke dnu Opočno po sloučení s Náchodem a zrušení porodnice?

S narůstajícím zadlužením nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (dluh náchodské činí 80 milionů) se přestřelky na toto téma nevyhýbají ani jedné ze stran. Na konci řady čeká pacient, který nechce přijít o dostupnou zdravotní péči a je často ochoten si za ni i připlatit.

„Nevěřila jsem svým očím při čtení jedné z možných variant jak se zbavit milionových dluhů – zrušit nemocnici v Opočně!“ reaguje na vyjádření ředitele Oblastní nemocnice Náchod (zahrnuje Broumov a Opočno) Miroslava Švábla pro Deník Jolana Hrabinová z Opočna. „Zavřením Opočna či Broumova se náchodská nemocnice nezbaví dvacetimilionové ztráty bez odpisů. Nikdy jsem netvrdil, že Náchod zachrání zavření Opočna,“ hájí se ředitel Oblastní nemocnice Náchod Švábl. Ten také dnes bude jednat s primáři všech oddělení nemocnice.

„O nás bez nás?“ ptá se primář opočenské chirurgie Milič Světlík, kterého jako dlouholetého zaměstnance podobné výroky zvedají ze židle. „Omezení provozů kvůli rušení fungujících a vydělávajících oddělení (gynekologie, porodnice), tím druhotně nižší příliv potenciálních pacientů i pro jiné obory, odchod části zaměstnanců, přemrštěné výdaje za nasmlouvané služby, centrálně vedené nákupy mnohdy výrazně dražších materiálů a zdravotnických potřeb pouze přes královéhradecký holding, narůstající mzdové náklady atd.,“ vypočítává příčiny zadlužení primář Světlík.

Náchodský ředitel Švábl však dále vysvětluje, že holding mu dal za úkol, aby se podíval na restrukturalizaci v Oblastní nemocnici Náchod, tedy i v Opočně a Broumově. „Nemohu ji udělat, aniž by nedošlo k restrukturalizaci zdravotnictví v celém kraji. Bez patřičné analýzy a rozklíčování počtu a složitosti výkonů, personálu apod. to nejsme schopni udělat,“ tvrdí Švábl. Míní, že dluh náchodské nemocnice způsobilo mj. její podhodnocení z hlediska plateb pojišťoven a dotací kraje. „Já Opočno rušit nebudu, je to nesystémový krok,“ slibuje Švábl. (zen)

DISKUSE - Více názorů na situaci v opočenské nemocnici můžete k tématu diskutovat zde:

„Quo vadis“ nemocnice v Opočně?

Reaguji tímto na článek v Rychnovském deníku ze dne 23. 4. 2009 s názvem „Dotace náchodskou nemocnici nezachrání. Zavře se Opočno?“ V uvedeném článku rozebírá jeho autor příčiny neutěšené ekonomické situace Oblastní nemocnice v Náchodě. Dle údajů z článku přesáhl dluh částku 80 milionů Kč i při každoroční dotaci nemocnice dvaceti miliony Kč z krajského holdingu. Nynější mimořádná dotace 8 a půl milionu korun je tak jen slabou náplastí na hrozivě rostoucí dluhy. Jedním z možných řešení je, dle údajného vyjádření ředitele nemocnice v Náchodě MUDr. Švábla, zavření jednoho ze dvou satelitů Náchoda, tedy nemocnice v Opočně, která, podle údaje z uvedeného článku, generuje roční ztrátu 22 milionů korun. „Pokud ji zavřeme (rozuměj nemocnici v Opočně), máme po starostech“, míní pan ředitel. Rád bych poukázal na kořeny problému opočenské nemocnice z pohledu jednoho z jejich dlouholetých zaměstanců. Problémy týkající se tohoto zařízení se řeší mediálně již několik let. Pohledy „zvenku“ však nevypovídají pravdivě o skutečných příčinách tohoto stavu. Poukazují tak vlastně na zaměstnance zařízení jako na ty, kteří za závažnost situace nesou odpovědnost nebo se na ní přinejmenším výrazně podílejí. A proti tomuto tvrzení se chci ve jménu všech zde pracujících zaměstnanců ozvat. O nás bez nás – tak by se spíše měla celá situace nazývat. Vraťme se však ke kořenům. Krátce po sametové revoluci byla nemocnice pod vedením vizionářské osobnosti tehdejšího ředitele MUDr. Jiřího Šmejdy přeměněna v akciovou společnost. Tato vlaštovka se stala terčem mnoha diskusí, kritik, zároveň ale i příkladem hodným následování. Brzy začaly vznikat další nemocniční akciové společnosti, na rozdíl od opočenské s účastí kraje, což ovšem znamenalo v podstatě pouze návrat k socialistickému způsobu hospodaření, kdy někdo z peněz daňových poplatníků vždy, když bylo třeba, zaplatil vznikající milionové dluhy těchto zařízení. Takto se ovšem v Opočně hospodařit nedalo. Hospodařili jsme bez jakýchkoli krajských nebo státních dotací, pouze s tím, co jsme vydělali. Proto bylo naší prioritou šetření na všech frontách, úzkostlivá kontrola účelnosti výdajů, bohužel ale také úsporná platová politika, dají-li se tak nazvat nízké platy zaměstnanců tohoto zařízení ve srovnání s okolními nemocnicemi.

Dle hospodářských výsledků vykazuje nemocnice v Opočně v roce 2002 zisk 2 miliony korun. V uvedeném roce zasáhne prosperující zařízení těžká ztráta. Náhle umírá předseda představenstva a ředitel nemocnice MUDr. J. Šmejda. Vedení se ujímá jeho náměstek, Ing. Prokeš. Rok 2003 končíme ještě s hospodářským výsledkem v kladných číslech i v dalších letech 2004 a 2005 vykazujeme mírný zisk. Ve zprávě ze zasedání představenstva
Opočenské nemocniční a. s. z roku 2005 je dokonce poznámka, že nejsou uplatňovány žádné finanční nároky z naší strany vůči kraji. V této době se ale ve zmíněných dokumentech již objevuje poznámka o potřebě fúze s větším zařízením (konkrétně Náchodem) – údajně z důvodu zachování nemocnice v Opočně. V následujícím roce mají totiž probíhat nová ministerská výběrová řízení, mají být podepisovány nové smlouvy se zdravotnickými pojišťovnami apod. Nakolik byly tyto avizované události skutečným impulzem ke zrušení samostatné Opočenské a. s., nakolik se na nich podílela neschopnost a konzervatizmus jejího tehdejšího vedení, jakou roli v něm hrály stále se zvyšující rozdíly platových podmínek zaměstnanců tohoto zařízení oproti zařízením okolním, jde nad rámec tohoto zamyšlení. Faktem je, že k fúzi s Oblastní nemocnicí v Náchodě došlo a od 1. 1. 2006 se stáváme její součástí.

Tehdejší ředitel této nemocnice Ing. Šimurda, oznamuje vzápětí útlumový program v Opočně. Prakticky to znamená: bude ukončena činnost porodnice (tato byla zrekonstruována v roce 2004 – byly zde provedeny poměrně nákladné stavební úpravy, zřízeny 1–2 lůžkové pokoje se sprchami, první doba porodní s vířivou vanou, rekonstrukce rozvodů.). Jako důvod pro zrušení je uváděn nízký počet porodů (přes 450 za rok), přičemž počáteční kapacita porodnice – za prim. Mrkáčka – byla více než 700 porodů ročně, vzhledem ke klesajícímu počtu nově narozených dětí se pak postupně snižovala. V dnešní době nedostatku porodních lůžek a nastalém baby boom toto oddělení zeje prázdnotou . . . (Mnohé maminky vzpomínají na laskavý personál a krásné prostředí, ve kterém přivedly na svět své potomky.) Primáři Zakálovi nezbývalo jiné řešení, než si hledat práci jinde – odchází v červnu
2006 na primariát v Ústí nad Orlicí, kde je dodnes. Personál pochopitelně končí, zůstává malá část s nejistou budoucností.Kauza porodnice pak pokračuje, politici soupeří o body tím, jak porodnici opakovaně mediálně otvírají, jak se snaží sehnat nový personál, vše je ovšem pouhou politickou fraškou. V režii náchodské je dokonce ještě provedena částečná rekonstrukce několika pokojů gynekologie (kolaudace 8. 2. 2007), aby mohlo toto upravené oddělení suplovat v té době rekonstruovanou porodnici v Náchodě. Konečně je vše vyřešeno a 30. 3. 2007 je provoz porodnice v Opočně definitivně ukončen.

Útlum se týká dalších součástí nemocnice. Je například zrušen provoz zrekonstruované, hygienou schválené kuchyně, personál je propuštěn, jídlo výrazně horší kvality je dováženo 2 x denně nasmlouvanou fi rmou z Náchoda. (Hodnota stravy s dovozem přesahuje téměř 2 x fi nanční náklad na stejné jídlo v Náchodě.) Smluvně je dále řešen úklid v zařízení, údržba, prádelna – vše prý bude fi nančně výhodnější. To nechť posoudí laik sedláckým rozumem a kupeckými počty . . .

Nastalá situace rozbouří emoce mezi zaměstnanci, odchází několik perspektivních lékařů v nejlepším věku – nač by také ostatně čekali?! Ale nebuďme nespravedliví – zlepší se platy personálu, zejména sester. Při příslibu zachování základních oddělení, – chirurgie, interna a následná péče, se tak daří většinu sester udržet a nemocnice v okleštěné formě pokračuje ve své činnosti. Strůjce revolučních změn, jak bývá dobrým zvykem, je jimi sám zničen. 15. 2. 2007 je teatrálním způsobem při schůzi kolegia primářů Oblastní nemocnice v Náchodě s jejím vedením odvolán ředitel Ing. Šimurda ze své funkce. Odvolací komise Královéhradeckého holdingu v čele s Ing. R. Všetečkou zdůvodňuje tento akt odvolání špatnou spoluprací ředitele Ing. Šimurdy s vedením kraje a svévolným zrušením porodnice v Opočně . . . Jak úsměvné. O připravovaných krocích, průběhu i časovém harmonogramu je zcela jistě krajský nadřízený orgán dlouhodobě informován a vše musí probíhat v jeho režii. Vždyť on je přece zřizovatelem zdravotnických akciových společností v Královéhradeckém kraji a donátorem jejich ředitelů. Do čela náchodské nemocnice je jmenován MUDr. Švábl. Dle jeho nedávného vyjádření narůstal dluh náchodské nemocnice o 20 milionů za rok – logicky vzato, musel tento činit začátkem roku 2006 minimálně 40 milionů. Teprve v té době se stává opočenská nemocnice součástí náchodské. A světe div se, do té doby nezadlužené opočenské zařízení zatěžuje od této chvíle náchodský rozpočet každoročně o dalších 22 milionů Kč.

Jaké jsou důvody? Myslím, že je není třeba dál příliš vysvětlovat. Omezení provozů díky rušení fungujících a vydělávajících oddělení (gynekologie, porodnice), tím druhotně nižší příliv potenciálních pacientů i pro jiné obory, odchod části zaměstnanců, přemrštěné výdaje za nasmlouvané služby, centrálně vedené nákupy mnohdy výrazně dražších materiálů a zdravotnických potřeb pouze přes Královehradecký holding, narůstající mzdové náklady atd. Jak situaci vyřešit? Nejlacinějším způsobem – to, co jsme zahájili, dokončeme – zrušme už konečně tu opočenskou nemocnici. Pracuje neekonomicky, dělá dluhy – ještě že nedělá – soudě alespoň podle vyjádření většiny spokojených pacientů – také ostudu. Chirurgie odoperuje ročně – přestože chybí 2 lékaři do kmenového stavu pracovníků – 850 pacientů, své úkoly plní interna i následná péče. Jak tyto úkoly medicínské ale i eticky
lidské tato oddělení plní, nechme na posouzení pacientů. A jestli je nebo není v Opočně nemocnice potřeba, to ukáže zřejmě nejbližší čas. Respektive spíše rozhodnutí úřadů a vedení Oblastní nemocnice v Náchodě. Nám nezbývá než doufat, že bude dostatečně zodpovědné a uvážlivé.

MUDr. Milič Světlík,
primář chirurgie v Opočně

Milí čtenáři,

hlavně lidé Opočenští, z Dobrušky a z přilehlých vesnic a okolí, právě kvůli vám jsem se rozhodla napsat tento článek – jako odezvu na otištěný rozhovor ve čtvrtečním Deníku MUDr. Švábla, ředitele Oblastní Náchodské nemocnice s redaktorem p. Máslem. Nevěřila jsem svým očím při čtení – jedné z možných variant jak se zbavit milionových dluhů – zrušit nemocnici v Opočně!

Bohužel na vlastní kůži jsem pocítila, jak je těžké obejít se např. bez dětské pohotovosti. Syn už mi naštěstí vyrostl a už pominuly příšerné noční záchvaty kašle, při kterých se až zalykal a dusil, kdy mi nezbývalo, než jej rychle obléci a dovézt na pohotovost. Nedovedu si představit, že s ním jsem nucena jet např. ve 2 hod. v noci až do Rychnova. Pak došlo ke zrušení gynekologicko porodnického oddělení, další hrůzné řešení nevím už koho přesně. Máme tu spoustu mladých rodin a toto oddělení prosperovalo a bylo plně využité. Teď nám zbyla možnost – HK nebo Rychnov – abych nezapomněla, ještě Náchod, ale pokud vím, to je pro mnohé opravdu to poslední řešení – proč asi? HK je přeplněno pacienty, Rychnov na tom nebude lépe a Náchod? Nebude v tom ten KÁMEN ÚRAZU !! Tomu, jak vím, pacienti chybí!

Teď k tomu hlavnímu důvodu: Chybějící miliony na léky a potřeby s tím spojené. Tady v Opočně se totiž pacienti – a je jich poměrně dost – skutečně léčí!! A to v celkem nezáviděnihodných podmínkách co se týká vybavení a budov samotných. Zato s přístupem hodného pravých lékařů a sester. Práce a péče, kterou tu odvádějí v tak malém počtu ohledně kapacity míst a počtu pacientů, se skutečně nechceme vzdát a dojíždět za pomocí do HK nebo RK.
Zavřít nemocnici, zrušit lékařskou dostupnou péči – opravdu myslíte, že je to řešení? Nebo si budeme každý měsíc předepisovat léky a léčbu jen do limitu určeného pojišťovnami a vedením …. „Milá paní, přijďte až příští měsíc, tento už došly peníze – je nám opravdu líto“. Také řešení?

Spousta lidí si taky neuvědomuje, že zdravotnictví u nás je skutečně bezplatné, i tady je třeba hledat řešení. Jsou lidé, kteří by si i rádi zaplatili lékařskou péči, ale to tady zatím není možné. Apeluji i tedy na vás, kteří rozhodujete a řešíte finance nemocnic, máte nezanedbatelné posty a odpovídající platy, tak je na vás najít správné řešení, co zdravotní pojišťiovny a podmínky jaké si diktují a jde tu ještě vůbec o lidi, pacienty? Říká vám vůbec něco Hypokratova přísaha? Jednoduše a krátce. „Když nejde o život, jde o …“ Zavírat, rušit, bourat, pro to jsme onehdy nezvonili klíčema, naše zdravotnictví má ještě stále ve světě dost dobré jméno. Nebudeme tu tedy nechávat umřít pacienty v bolestech a mnohdy předčasn kvůli nedostatku peněz na léky, to už na tom budeme stejně jako např. v Keni. Tak prosím rozhodujte pro lidi, dostupnou lékařskou péči, otvírejte další oddělení, vždyť likvidace, zrušení, to nevede k výdělkům a prosperitě.

Buďme raději zdrávi.
Hrabinová Jolana