Stavba má již vydané pravomocné stavební povolení. Zahájení realizace stavby brání už jen probíhající proces získání pozemků ve vlastnictví manželů Kučerových.

Krajský úřad Královehradeckého kraje vydal dne 14.2. 2022 nové (opakované) mezitimní rozhodnutí dle Liniového zákona o odnětí vlastnického práva manželů Kučerových k pozemkům potřebných pro realizaci stavby. Proti rozhodnutí se nelze odvolat, pouze podat žaloba k soudu.

Archeologové z hradecké univerzity objevili unikátní pravěké areály aktivit, nalezli i vzácnou dvoukomorovou pec.
FOTOGALERIE: Budoucí obchvat Jaroměře vydává svá pravěká tajemství

Silnice I/33 je součástí mezinárodní silnice E67 a sítě silnic I. třídy České republiky s mezinárodním významem, kdy napojuje druhý nejzatíženější silniční hraniční přechod mezi Českema Polskem. Projektovaný obchvat Jaroměře proto bude součástí dopravního propojení dálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničníhopřechodu Česko/Polsko v Náchodě-Bělovsi.

Zdroj: Youtube

Vzhledem ke značnému podílu těžké nákladní dopra‑vy na této vysoce frekventované komunikaci, kteráv současnosti prochází intravilánem města Jaroměřa obcí Čáslavky, Dolany, Svinišťany a Velký Třebešov,je zcela zásadní, aby k obchvatu Jaroměře došlo v conejkratší době. Stávající dopravní zátěže totiž dosahujíintenzit přes 15 000 voz./24 h. Negativním faktorempři stávajícím stavu je nehodovost v daném úseku sil‑nice I/33 a v neposlední řadě nadměrné hlukové a ex‑halační zátěže, zejména při průjezdu obcí.

Obchvat Jaroměře
Obchvat Jaroměře bude snad už za dva roky. Soud zamítl spor o titěrný pozemek

Navrhovaná trasa vede zemědělskou krajinou s ma‑lým zastoupením přírodních prvků a neotvírá protonový dopravní koridor, který by výrazně ovlivnil kra‑jinný ráz dané oblasti.Výstavba obchvatu povede ke zvýšení bezpečnostisilničního provozu v daném úseku, odvedení dopra‑vy ze zastavěné části města a snížení hlukové a ex‑halační zátěže obyvatel.

Obchvat. Ilustrační foto
Jaroměř vyhlíží dálnici i obchvat. Teprve po něm se městu uleví

Obchvat Jaroměře, dataZdroj: ŘSD