Jeden tvoří součást parku Smetanovy sady v ulici Komenského. V jeho blízkosti se nachází pomník spisovatelky Boženy Němcové.

Druhý památný strom roste v zahradě budovy Základní umělecké školy v Červeném Kostelci v Nerudově ulici. Jedná se o strom rostoucí v blízkosti památkově chráněné historické kubistické vily v dřívější době továrníka Theodora Keyzlara.

Vila byla projektována  architektem Josefem Gočárem a stavbu provedl červenokostelecký stavitel Josef Pitřinec v letech 1923 až 1924.

Oba významné stromy jsou dominantní zdraví jedinci ve vlastnictví města Červený Kostelec. Z jeho podnětu vyhlásil Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody, tyto dřeviny památnými stromy.

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem Městského úřadu v Červeném Kostelci, odboru výstavby a životního prostředí. V bezprostřední blízkosti památných stromů se nachází jejich ochranné pásmo. Ochranné pásmo je ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 centimetrů nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování a chemizace.

Hlavním důvodem vyhlášení těchto dřevin památnými stromy je zachování takto významných, dominantních a zdravých dřevin do budoucna. Tyto dřeviny nesou určitou přírodní a historickou hodnotu a dotváří typický aspekt místa, kde rostou, a jeho bezprostředního okolí a celého našeho města.   (sk)