U Hořenic objevili archeologové z hradecké univerzity nejen sídelní areál datovaný do období neolitu, ale narazili i na dvě polozahloubené chyty z doby železné. V jedné z nich se nacházela pec a sklěněný náramek. Cenné nálezy nahlásili i z území Čáslavek.

„Předběžně nejstarší jsou nálezy náležící době halštatské (800–450 př. n. l.) zastoupeny sídlištními jámami. Dále je zde zastoupena doba laténská (450–50 př. n. l.) sídlištními jámami různého charakteru, ale také i pěti polozahloubenými chatami, z nichž některé pravděpodobně nesloužily pouze k bydlení, ale také jako skladiště či dílny pro výrobu keramických předmětů. Tyto hypotézy jsou ve stádiu ověřování dalšími metodami zkoumání,“ řekl archeoložka Sylva Tichá Bambasová.

O řešení sporů kolem obchvatu Jaroměře jsme již psali:

Obchvat JaroměřeObchvat JaroměřeZdroj: ŘSDK tomuto období také náleží zřejmě nejvzácnější nález z této lokality, kterým je dvoukomorová vertikální pec s podpěrným středovým pilířem.

„Jedná se o konstrukční řešení, které není pro laténské hrnčířské pece na sever od Dunaje typické. Setkáváme se s ním ovšem u pecí známých z Karpatské kotliny, odkud se znalost těchto zařízení šířila dále na sever, tedy i na naše území,“ dodala Tichá Bambasová.

Dalším zajímavým zjištěním je existence mocné vrstvy zeminy, která se zde ukládala za působení jak environmentálních, tak i antropogenních faktorů. V ní se objevují archeologické objekty předběžně datované do pozdně hradištního období ve třech výškových úrovních této uložené vrstvy.

Z tohoto období také pochází šest jámových keramických pecí. Mezi nejmladší nálezy patří zbytky novověkých cest, jejichž průběh a podobu zjištěnou výzkumem lze ztotožnit s vyobrazeními na mapách II. a III. vojenského mapování,“ uzavřela Sylva Tichá Babmbasová.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOVIZUALIZACI OBCHVATU:

Zdroj: Youtube