Vyhlášené téma soutěže je světlo

„Vyhlášené téma by mělo podnítit obyvatele Náchodska pro vnímání fenoménu světla. Tak jako lze světlo rozložit do spektra barev, je možné jedno slovo světlo vnímat v různých významech a souvislostech. Světlo jako životadárný prvek, světlo přirozené proti světlu umělému, vztah vesmírných těles a světla, světlo a stín, a tak podobně. Také světlo v uměleckém světě je kapitolou, kterou nelze snadno přehlédnout," vysvětlila Tereza Burdová, edukátorka GVUN.

Světlo spoluformuje jak malbu, sochy či architekturu, anebo přímo utváří mnohá díla jako jsou fotografie, světelné umění nebo projekce. Zkoumání vztahu místa a světla je prý také inspirativní.

Specifika místní podhorské krajiny a příhraniční oblasti s její pamětí přímo vyzývají k výtvarné tvorbě. Naproti tomu stojí městská krajina s pouličním osvětlením a rozsvícenými okny.

Volba tématu Světla se pořadatelům soutěže zdá zvláště příhodná pro jubilejní 10. ročník soutěže, a to ze dvou důvodů.

„Za prvé, světlo je se slavením úzce spojeno. Vzpomeňme na nejstarší rituály, na oslavy spojené s rovnodenností či slunovratem nebo na liturgické slavnosti. Za druhé, rok 2015 byl UNESCEM vyhlášen rokem světla. Oslavují se výročí 1000 let od prvních pojednání o optice nebo 500 let od vynalezení optických vláken. Je snahou vědců přivést laickou veřejnost k pozornosti ke světlu a světelným technologiím a jejich pozitivnímu vlivu na naši budoucnost. Věříme, že zaostřením našich pohledů pro světlo, můžeme odhalit otázky, které nás budou nadále zajímat, podněcovat, či dokonce provokovat k dalšímu vzdělávání a tvorbě. I když k samotné vernisáži vystavených prací dojde až na počátku roku 2016, hlavní část práce, totiž samotná tvorba bude probíhat v roce 2015, tedy v roce Světla," míní Tereza Burdová.

Přihlášky na soutěž lze stáhnout z webových stránek galerie (www.gvun.cz) nebo vyzvednout v Informačním centru v Náchodě anebo přímo v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Odevzdat soutěžní práce je možné od 1. do 13. prosince 2015.

Z nejlepších prací bude uspořádána v GVUN výstava, která bude zahájená 15. 1. 2016 slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen. Výstava potrvá do 28. 2. 2016.

Soutěž je vyhlášena ve čtyřech kategoriích, a to děti do 6 let, děti od 7 do 15 let, mládež od 16 do 18 let a dospělí. Svá díla mohou přihlásit pouze jednotlivci, nikoliv kolektivy.

Vyhodnocení bude probíhat podle oborů

Vyhodnocení prací bude probíhat podle výtvarných oborů: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální), socha (plastika, skulptura, objekt). Z každého oboru v každé věkové kategorii následně porota vybere tři nejlepší práce.

Dále pak porota určí jednoho absolutního vítěze celé soutěže. Tomu bude nabídnuta možná účast na letošní přehlídce výtvarné tvorby, která se bude konat pod názvem "Náchodský výtvarný podzim".

„Ocenění výtvarníci obdrží zajímavé ceny, a to výtvarné potřeby, případně publikace o umění. K celému projektu bude vydána doprovodná tiskovina s několika reprodukcemi oceněných soutěžních prací, seznamem zúčastněných autorů a krátkým doprovodným textem," dodala Tereza Burdová.

Do soutěže přihlášená výtvarná díla budou vystavena od 16. prosince 2015 do 28. února 2016. Slavnostní vernisáž výstavy se bude konat 15. ledna 2016 od 17.00 hodin v Galerii výtvarného umění v Náchodě.