Silnice I/33 je jednou z nejdůležitějších silnic Královéhradeckého kraje. Vzhledem ke značnému podílu těžké nákladní dopravy na této vysoce frekventované komunikaci, která v současnosti prochází intravilánem města Jaroměř a obcí Čáslavky, Dolany, Svinišťany a Velký Třebešov, je obchvat Jaroměře zcela zásadní. Negativním faktorem při stávajícím stavu je také velká nehodovost. Přeložka silnice I/33 odvede tranzitní dopravu, navíc výstavba obchvatu zvýší  bezpečnost silničního provozu, odvede dopravu ze zastavěné části města a sníží hlukové a exhalační zátěže obyvatel.

Silnice I/33 je součástí mezinárodní silnice E67 a sítě silnic I. třídy České republiky s mezinárodním významem, kdy napojuje druhý nejzatíženější silniční hraniční přechod mezi Českem a Polskem. Projektovaný obchvat Jaroměře proto bude součástí dopravního propojení dálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu Česko-Polsko v Náchodě-Bělovsi.