I když je staronový starosta odpůrcem současného systému dotací, do města se pod jeho vedením podařilo získat stovky milionů. Současné priority města jsou jednoznačné: dokončení Komenského mostu, řešení nové komunikace s propojením na silnici I. třídy a dalších parkovacích stání v celé lokalitě Na Valech, oprava Tyršova mostu a následná realizace kompletní rekonstrukce jaroměřského náměstí.

Stranou nezůstává ani bývalá pevnost Josefov, kde je v řešení celá řada záměrů. I nadále bude radnice pomáhat v otázce přípravy výstavby dálnice D11 a obchvatu města, navazujícího na obchvat České Skalice. Významnou prioritou je také budoucí vybudování nové Kladské cyklostezky ve směru na Českou Skalici a Náchod, která se stane významnou trasou spojující cyklostezku s cyklostezkou Labská.

Před volbami však byla situace ve městě vyhrocená. Město v posledních letech zažilo i soudní spory okolo dění v městské policii a několik zastupitelů včetně vedení města dokonce stanulo na lavici obžalovaných kvůli prodeji restaurace v někdejším kině.

Pane starosto, jak dlouho už jste na radnici?
Do zastupitelstva jsem byl zvolen poprvé v listopadu roku 1998. Dne 24. března 2005 jsem byl poprvé zvolen starostou. Následně se tak stalo v řádných volbách na podzim roku 2006, v řádných volbách 2010 a naposledy v řádných volbách před dvěma měsíci. Pokud dobře počítám, tak celkově počtvrté. Rád bych i touto cestou poděkoval voličům za opakovanou a dlouhodobou podporu, které si vážím a vnímám ji jako velkou odpovědnost.

Situace před volbami s některými dalšími volebními subjekty se tady zdála poměrně vyostřená. Navíc podle našich informací jste od roku 1918 prvním starostou Jaroměře, který svou funkci zastává nepřetržitě desátým rokem? Máte po tom všem ještě elán pro další čtyři roky?
Nikdy jsem netoužil a ani ve snu by mě tedy nenapadlo, že 10 let svého života strávím ve funkci starosty. Zcela jistě to nepovažuji za nějaké osobní štěstí. Je to ale další část životní cesty, přinášející spousty zkušeností a poznání. Mnozí lidé vše převádějí na peníze. Vím, že mi to málokdo uvěří, ale odměna starosty nebyla nikdy mým důvodem proč kandidovat. Jsem rád, že na židli starosty jsem nebyl nikdy finančně závislý. Možná právě to sehrálo rozhodující roli v uplynulých téměř 10 letech.

A k samotné volební kampani? Už od března 2005 je to neustálý boj. Nepatřím mezi ty, kteří mají v oblibě různé rauty, konference a slavnosti. Mám rád, když se věci dějí a jdou kupředu. Z některých lidí, kteří dříve pracovali a již nepracují na úřadě nebo v různých organizacích města, mám slušnou řadu velmi mírně řečeno „nepodporovatelů." A s nimi se pojí další a další. Už dávno nevidím na konec zástupu mých protivníků. Lidé jako policista pan J., paní právnička R., živnostník pan K. nebo staronový zastupitel pan S. nejsou ale těmi, které bych považoval za soupeře. A už vůbec mi nikdo z nich nestojí za ztrátu jakékoliv části vlastního života.

Proto naše volební kampaň byla stejná, jako před čtyřmi, osmi i dvanácti lety. Nechali jsme udělat asi 50 plakátů, které Technické služby města, stejně jako ostatním kandidujícím subjektům, vylepily na určených plochách. Jako všichni jsme také využili jedné volné stránky v jaroměřském zpravodaji. To byla znovu celá naše volební kampaň. Takže za Volbu pro město, za kterou jsme v podobné sestavě již poněkolikáté kandidovali, to bylo opravdu na pohodu.

Co vás žene dál v práci pro toto volební období?
Od samého začátku, už od roku 2005, nám bylo neustále předhazováno, že nezajistíme žádné dotační finanční prostředky, že se nám nepodaří nic zrealizovat. Opak byl pravdou. Podařilo se nám zajistit stovky milionů dotačních prostředků na rozvoj města.

I přes obrovská úskalí nesystémového, chaotického a stále pravidla měnícího dotačního kolosu, je dnes město ochráněno s půlmetrovou rezervou proti největší zdejší povodni, kterou naši předci zaznamenali. Máme zateplené některé školky, jednu základní školu i pečovatelský dům. V okrajových městských částech dnes funguje kanalizace. Výrazný krok kupředu zaznamenalo sportovní i kulturní vyžití nejen občanů našeho města.

Stovky nadšenců stojí za mimořádným rozvojem desítek kulturních, zájmových, sportovních a dětských organizací. K velkému posunu došlo a nadále dochází při výstavbě nových cyklostezek. Připravujeme projektové dokumentace na ty části cyklotras, které v budoucnu umožní občanům v okrajových městských částech pohodlný přístup nejen do centra Jaroměře nebo Josefova, ale také na hlavní páteřové trasy. Spojením dnešní Labské cyklostezky s budoucí cyklostezkou Kladská vznikne významná mezinárodní cyklokřižovatka. Je opraven hlavní silniční průtah městem a věřím, že přicházejí lepší časy v otázce připravenosti stavby dalších dálničních úseků D11. Za nejvíce pozitivní považuji to, že si nejsem vůbec schopen vzpomenout, co všechno se za předchozích 10 let udělalo.

Těch motorů, které v člověku vytvářely energii pro další práci, je celá řada. Potřeby města jsou nekonečné. V různých oblastech života. Samostatnou kapitolou je bývalá pevnost Josefov. Finanční síla města je mnohonásobně nižší než skutečná potřeba této městské části. Proto dochází k opravám a rekonstrukcím v menším rozsahu než by si tento historický klenot zasluhoval. Poděkování patří všem soukromým subjektům, které se snaží opravovat své nemovitosti. Velmi pozitivní roli sehrávají některé spolky, které v rámci stovek a tisíců vlastních dobrovolných hodin zvelebují různé části bývalé pevnosti. Josefov byl a je zcela určitě další částí motivace. V neposlední řadě mi v elánu do práce mnohdy pomáhala závist a neuvěřitelná malost některých jedinců.

Jaké priority tedy máte pro volební období?
Za prioritu číslo jedna považuji samozřejmě dokončení Komenského mostu. Nejpozději v lednu by mělo dojít k finalizaci rekonstrukce pěší pasáže v domě s číslem popisným 49. Toto klíčové propojení jaroměřského náměstí s lokalitou Na Valech je výsledkem mnohaletého úsilí a jsem přesvědčen o vysoké přidané hodnotě tohoto kroku v návaznosti na budoucí život města. Neumím si bez něho představit nejen rekonstrukci náměstí, ale ani opravu Tyršova mostu.

Na listopadovém jednání zastupitelstva jsme byli informováni o závěrech provedené diagnostiky tohoto životně důležitého mostu. Opravu prvorepublikového díla bude třeba provést ve větším rozsahu, než byl původní předpoklad. Dle sdělení odborníka není třeba uvedenou opravu zahajovat okamžitě. Je tak vytvořena dostatečná časová rezerva pro projektovou přípravu a vybudování nového dopravního řešení zmíněné lokality Na Valech. Odbor majetku městského úřadu už mnoho měsíců intenzivně pracuje na projektové přípravě výstavby nové komunikace a parkovacích stání s připojením na hlavní silnici I/33. Toto řešení je rozhodující s ohledem na budoucí rozsáhlou opravu mostu. Prvotní předpoklady finančních nákladů ve výši 20 až 30 milionů korun před nás staví další úkol. Pokusit se zajistit významné dotační prostředky.

Z těch dalších priorit vás čeká asi rekonstrukce náměstí?
Dnes máme definitivně zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci jaroměřského náměstí. Nicméně jak už jsem řekl, v nejbližším období, v průběhu roku až roku a půl, je prvořadá lokalita Na Valech. Tedy komunikace s připojením na hlavní cestu. Následně přijde na řadu oprava Tyršova mostu. Případná rekonstrukce náměstí může proběhnout až po splnění předchozích kroků. Předpokládám, že otázku náměstí bude možné otevřít ve druhé polovině volebního období. Nesmírně důležitou podmínkou bude nalezení dotačního titulu na obnovu náměstí.

Co říkáte na kritiku, která tady byla před volbami poměrně vyhrocená ať už okolo městské policie, okolo kroků vedení radnice? Jak to vidíte teď po volbách?
Otázku městské policie jsem již komentoval několikrát. Je to velmi jednoduché a všude stejné. Pokud od nějakého pracovního kolektivu začnete vyžadovat větší penzum práce, pořádek v knihách jízd a navíc neumožníte spaní v nočních směnách, stanete se velmi neoblíbeným a nepohodlným člověkem.

Největším aktivním tvůrcem změn se stal Ondřej Mundl, velitel městské policie. Prošel velmi těžkým obdobím, kdy proti němu stály dvě třetiny celého pracovního kolektivu. Když nepomohly pomluvy a založení odborové organizace, začala padat trestní oznámení. Jedno za druhým. Vůbec se nepamatuji, kolik jich bylo. Nesmírně si vážím charakteru a neměnného postoje Ondřeje Mundla, Petra Skály, Pavla Jurišty a několika dalších. Veřejnost nemá ponětí, jakého dna se jmenovaní mnohokrát dotýkali. Až rozhodnutí Ústavního soudu v případu Petra Skály přineslo zlomový obrat. Jednoho dne bude možné vše zveřejnit. Pro tuto chvíli považuji za velmi důležité, že ti strážníci, kteří neměli v jaroměřské městské policii nikdy být, tam nejsou.

To ale neznamená, že zavládne všeobecná spokojenost. I nadále vyžadujeme a budeme vyžadovat práci v terénu, práci spravedlivou ke každému z nás. Jsem přesvědčen, že dnešní kolektiv strážníků je nepoměrně kvalitnější než ten před čtyřmi lety. Navíc podobné názory stále častěji slyším i od mnoha občanů našeho města. Uspokojení nesmí existovat, ale nastolená cesta byla správná.

Jak hodnotíte výsledek soudního sporu ohledně prodeje restaurace v bývalém objektu kina?
Náchodský soud zastavil trestní stíhání. My jsme se neodvolávali, ani jsme si nepodávali žádnou stížnost. Jediný, kdo si stížnost podal, byl žalobce. Tedy okresní státní zástupce. Ta mu byla na neveřejném jednání Krajským soudem zamítnuta. Možného dovolání k Nejvyššímu soudu také nevyužijeme. Zda tak učiní protistrana, záleží na jejich svobodném rozhodnutí. Rád bych také na tomto místě poděkoval doktoru Jiřímu Slezákovi, který nás všechny zastupoval. Myslím, že soudní rozhodnutí případu restaurace v bývalém kině, bylo sledováno mnoha zastupiteli obcí a měst celé republiky. Všichni, se kterými jsem mluvil, mají radost, že nemusí vždy vítězit pouze nejvyšší nabídka.