Na základě oznámení na úřední desce došlo k podání dalších šesti nabídek, řekl starosta ke kauze pivovar

Vzhledem k tomu, že se v tisku v souvislosti s prodejem pivovaru objevilo několik nepravd a nepřesností, dovolte mi, rekapitulovat stručně celý proces a uvést upřesňující informace.

Město Náchod nikdy nevyhlásilo výběrové řízení na odprodej pivovaru. Obdrželo nabídku od společnosti LIF, která zřejmě reagovala na Výroční zprávu Pivovaru Náchod a.s. (dále PN), ve které byla zmíněna rizika, kterým bude PN vystaven v roce 2008. Je třeba si uvědomit, že PN je jediný v této republice, této velikosti, vlastněný městem a navíc při svém objemu výstavu není jen regionálním výrobcem. Každý podnět prodeje musí být projednán. Je zcela jedno, jedná-li se o prodej pozemků občanům, či nabídku firmy. Úředník podnět zpracuje, předá radě města, která doporučí či zamítne a postoupí k rozhodnutí zastupitelstvu. Současně je uvedený záměr vyvěšen na úřední desce. Teprve zastupitelstvo rozhodne, zda prodá či ne. Rada se v tomto případě, po konzultaci s vedením pivovaru, rozhodla prodej doporučit, protože většina členů dospěla k názoru, že prodej pivovaru je pro město i pivovar optimálním řešením. Zároveň seznámila se stanoviskem rady i pivovaru všechny zastupitele a dala jim k dispozici veškeré toho času dostupné materiály. Rovněž se zastupiteli sešlo vedení pivovaru. Proto musím naprosto odmítnout alibistické názory některých zastupitelů, „nemáme dostatečné informace“ a naprosto nesmyslná tvrzení „postavili nás před hotovou věc“ či „vybrali nám firmu“. Navíc si každý zastupitel může opatřit všechny informace, které potřebuje, na příslušném odboru. Nabídka společnosti LIF činila 135 mil. Kč s podmínkou zpětného odkoupení přístavby hotelu Beránek, která je majetkem PN.

Na základě oznámení na úřední desce došlo k podání dalších šesti nabídek. Tito zájemci byli vyzváni, aby své nabídky konkretizovali. To učinila pouze společnost Holba, jejíž nabídka byla ohraničena 160 mil. Kč s tím, že bude požadovat některé další údaje. Po obdržení této nabídky byl na základě hlasování v zastupitelstvu města tento bod z programu stažen a na základě požadavku některých klubů jednotlivých politických stran prodloužen termín nabídky pro další případné uchazeče. Vždy bylo dáno na zřetel, že se jedná pouze o nabídku, a že o případném prodeji zastupitelstvo teprve rozhodne. Zároveň byl dán prostor pro nové nabídky již zúčastněným zájemcům a možnost prezentace svých případných kroků po získání PN na rozšířeném jednání rady města. Této příležitosti využily dvě společnosti. Firma Holba nabídla 150 mil. Kč a uvítala by odkup přístavby hotelu Beránek městem. Firma LIF nabídla 145 mil. Kč a také požaduje odkoupení přístavby hotelu Beránek městem. Kromě těchto dvou firem obdrželo město konkretizované nabídky ještě od firmy Stein Bratislava - 145 mil. Kč a K Brewery 100 mil. Kč.

Všechny tyto nabídky byly potvrzeny písemně a o jiných částkách nebylo jednáno. Stein a K Brewery se neprezentovaly a pokud vím PN osobně nenavštívily.

Zároveň bylo dohodnuto, že bude písemně vyžádáno právní stanovisko (zatím pouze ústní) k prodeji akcií PN a to k termínu jednání zastupitelstva města.

V poslední době je napadáno i vedení firmy. Je potřeba říci, že vedení má plnou důvěru města. V roce 1998 byl pivovar nabízen za 15 mil. Kč a byl určen k likvidaci. Byl to především dnešní ředitel ing. Hlavatý, který dokázal vyvést PN z krize a udělat z něho úspěšný podnik. Ironií osudu je skutečnost, že právě ti, kteří tehdy halasně požadovali prodej pivovaru, dnes mluví o krizi vedení a rodinném stříbře. Pivovary LIF a Holba jsou v úplně jiné pozici, neboť představují určitá sdružení s velkým finančním a výrobním potenciálem a tedy i synergickými efekty při nákupech všech komodit. O tom se lze snadno přesvědčit pomocí internetu. O potřebě reklamy pro prodej piva snad nikdo, kromě již výše zmíněných, v nynějších podmínkách nepochybuje. Všichni jsme svědky masivní reklamy na pivo, nejen v restauracích, ale i v tisku, televizi, na reklamních plochách. Vždyť i všichni zájemci o PN především zdůrazňovali, jako svou velkou přednost, možnost prosadit značku Primátor za pomoci reklamy. Své náklady v této oblasti přiznávaly ve výši 50-60 mil. Kč. O tom se může PN jenom zdát.

Pivovar dnes vyrábí na úrovni roku 2007 a u exportu je navýšení. Problém není ani ve výrobě ani v kvalitě. Problém je v nákladech na suroviny a energie, které prudce rostou a cenách, které konkurence neumožňuje zvýšit.

Vzhledem k tomu, že jde o podnik i s velkým podílem vývozu, nesvědčí mu ani posilující česká koruna. Několik reklamních předmětů a snížení vybavenosti spolupracujících restaurací – „místo třech ručníků jim dáme dva“- nic neřeší. Nehledě k tomu, že v nynější době jim klidně rádo mnoho zájemců o odbyt svých výrobků přidá ještě čtvrtý.

(Oldřich Čtvrtečka, starosta Náchod)

Jak to bylo s pivovarem? Vyjádření zastupitele a předsedy kontrolního výboru Mirka Bráta

Přečetl jsem otevřený dopis pana starosty, kde se ohrazuje proti tomu, co bylo zveřejněno v tisku o prodeji pivovaru a rozhodl jsem se reagovat.
Pan starosta píše: „Na základě oznámení na úřední desce došlo k podání dalších šesti nabídek. Tito zájemci byli vyzváni, aby své nabídky konkretizovali. To učinila pouze společnost Holba, jejíž nabídka byla ohraničena 160 mil. Kč s tím, že bude požadovat některé další údaje. Po obdržení této nabídky byl na základě hlasování v zastupitelstvu města tento bod z programu stažen a na základě požadavku některých klubů jednotlivých politických stran prodloužen termín nabídky pro další případné uchazeče…“

Podle mne bylo vše jinak. Mně i dalším zastupitelům bylo sděleno, že v době mezi zveřejněním oznámení na úřední desce a jednáním zastupitelstva, které proběhlo 23. června, se jako zájemce o koupi pivovaru přihlásil pouze jediný subjekt. A to společnost LiF. O žádných šesti zájemcích nic nevím. Na přímé dotazy, zda byli někdy v minulosti, tj. před zveřejněním oznámení na úřední desce, zaznamenáni i jiní zájemci o koupi pivovaru, jsem dostal odpověď, že šlo o neseriózní spekulanty, jejichž nabídkou se není třeba zabývat.

Pokud pan starosta píše, že v této době přišlo více nabídek, pak se s nimi asi „zapomněl“ pochlubit… Před jednáním zastupitelstva (23. 6.), kde měli zastupitelé rozhodnout, zda pivovar prodat, tak měli k dispozici pouze jedinou nabídku, a to od společnosti LiF. S nabídkou od společnosti Holba se zastupitelé mohli seznámit až v rámci rozšířené rady města, která se konala až o měsíc později. Přesně 29. července. Na červnovém zastupitelstvu tedy slovo „Holba“ nepadlo, a to v žádném pádě ani v žádných souvislostech. Důkazem nechť je zápis z jednání samotného městského zastupitelstva.
I z toho je patrné, že nabídka Holby nemohla být důvodem stažení bodu prodeje pivovaru z jednání zastupitelů. Hlavním důvodem totiž bylo doporučení kontrolního výboru Městského zastupitelstva v Náchodě, který situaci okolo pivovaru vyhodnotil jako značně neprůhlednou (vadil jediný zájemce o pivovar, tlak na rychlé vyřízení celé věci, přehlédnutí té „maličkosti“, že nikdy nebyl zastupitelstvem schválen záměr pivovar vůbec prodávat, atd..) Sám pan starosta nakonec lišácky využil argumentaci kontrolního výboru a doporučil hned v úvodu jednání zastupitelstva bod o prodeji pivovaru stáhnout. Zastupitelské kluby, zejména opoziční ČSSD, pak požadovaly otevřenou diskusi o budoucnosti pivovaru, nikoli jen hledání dalšího zájemce o jeho koupi. Pan starosta píše, že:

„ … na základě požadavku některých klubů jednotlivých politických stran, byl prodloužen termín nabídky pro další případné uchazeče.“ (???) Podle mého názoru se jednalo spíše o snahu, jak vůbec nějaké uchazeče najít… Nepamatuji se, že by do jednání zastupitelstva byl znám i jiný uchazeč, než již zmiňovaný LiF. Teprve až po zveřejnění na internetu a medializaci celé věci, se začali hlásit další zájemci – mezi nimi i pivovar Holba. Podle sdělení jeho zástupců, které poskytli na rozšířeném jednání městské rady konaném 29. července, jsme se však dozvěděli, že pivovar Holba má zájem o koupi náchodského pivovaru již od roku 2002. A tento zájem již vyjádřil dopisy adresovanými vedení města i zastupitelstvu.

Jsem zastupitelem již šestý rok, ale musím konstatovat, že vedení města nám žádný dopis od „Holby“ nikdy nepředalo a ani jsem ho nenašel v obálce s materiály určenými pro jednání zastupitelstva. Pokud starosta také napsal: „Proto musím naprosto odmítnout alibistické názory některých zastupitelů, „nemáme dostatečné informace“ a naprosto nesmyslná tvrzení „postavili nás před hotovou věc či vybrali nám firmu“, pak musím říci jednoznačné, ano! Jako zastupitelé jsme neměli dost informací a vedení města, potažmo rada města nás opravdu postavila před hotovou věc. A to včetně toho, že nám dopředu byla vybrána jediná firmu. Zásadní pochybení v této zdlouhavé a únavné šachové partii, ve které se hraje o poslední městský pivovar v Česku vidím v tom, že nebyl primárně hledán koncenzus v rozhodnutí, co bude s pivovarem dál - v rámci městského zastupitelstva.

Vedoucí představitelé města a rada města přecenili svoje síly i kompetence. V tak důležitém tématu, jakým je v Náchodě pivovar, měli nejprve hledat souhlas se svým záměrem u zastupitelů. To, že se tak nestalo je hlavní příčinou statické zákopové války, která se nyní na „bojišti pivovar“ vede. Zdálo se, že většina zanícených zastánců prodeje pivovaru vyvěsila v poslední době bílou vlajku a vše se logicky ze stolu rady města, která nemá kompetenci rozhodnout, vrátí na stůl jednání zastupitelstva, kde bude v klidu hledáno správné řešení. Místo bílé vlajky je zde však prohlášení ve stylu „praní špinavého prádla“, v rámci kterého má projít účinným režimem máchání, ždímání a škrobení i opozice, která jediná zabránila snaze během několika dnů ukončit tradici trvající více než sto let. Do pracího bubnu se dostala i média, která v tomto směru odvedla dobrou práci a informovala laickou i odbornou veřejnost o kauze Primátor. Lze doporučit, aby při „podobném velkém prádle“, byl z hlediska šetrnosti k náchodskému životnímu prostředí použit prášek s nízkým obsahem škodlivých látek, zato s vysokým podílem pravdy, serióznosti a objektivity.

(Mirek Brát, zastupitel města, předseda kontrolního výboru)