V současné době se uchází o zaměstnání 2104 osob. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 3,7 procenta, to je o tři desetiny více než v předchozím období a stejná jako vloni v tuto dobu.

„Kromě postupného mírného útlumu sezónních prací se již začínají na trhu práce okresu Náchod projevovat i některé důsledky celosvětové finanční krize. Dochází ke značnému poklesu nových pracovních příležitostí, omezování a útlumu některých výrob, a to nejen pro automobilový průmysl,“ řek nám ředitel Pejskar.

Oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z deseti spádových oblastí okresu bylo ke konci listopadu Teplicko, kde míra nezaměstnanosti činila šest procent, což je o 2,3 procenta více než činí celookresní údaj. Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti – 5,3 procenta – bylo Broumovsko.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 44 z nich. Naopak relativní snížení zaznamenalo 17 obcí. U dalších 17 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k žádné změně. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Libchyně a Přibyslav. Nejvíce osob bez práce – 11,11 procenta – měla obec Vestec na Českoskalicku.V Sendraži to bylo 8,70, v Mezilesí 8,14 a v Novém Plese 7,87 procenta. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti je v obcích Bukovice 0,56, Černčice 0,82, Slavětín nad Metují 0,89 a Brzice 1,14 procenta.

Na jedno volné pracovní místo nyní na Náchodsku připadá 3,1 uchazeče o zaměstnání. Na Broumovsku je to 9,9 uchazeče o zaměstnání. Hodnota za celou ČR činí 2,9 uchazeče. Podle údajů statistického zpravodaje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 15. místo a v kraji na třetí příčku s nejnižší mírou nezaměstnanosti.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc listopad 2008 v okrese Náchod

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce v Náchodě, došlo v listopadu v okrese Náchod oproti předchozímu období ke zvýšení nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 15. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti okres Náchod na místě třetím.
V průběhu listopadu 2008 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke zvýšení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 160, z 1944 na 2104, což představuje zvýšení o 8,2%.
Míra registrované nezaměstnanost dosáhla k 30.11.2008 v okrese Náchod hodnoty 3,7%, to je o 0,3 procentního bodu více než v předchozím období. K 30.11. roku předchozího se jednalo rovněž o hodnotu 3,7%.
Kromě postupného mírného útlumu sezónních prací se již začínají na trhu práce okresu Náchod projevovat i některé důsledky celosvětové finanční krize. Dochází ke značnému poklesu nových pracovních příležitostí a omezování a útlumu některých výrob, a to nejen pro automobilový průmysl.
Během měsíce listopadu se na úřad práce nově přihlásilo 580 osob. Absolventů škol, se zaevidovalo 43. Největší počet nově příchozích tvořily osoby po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele (cca 311). Z toho 47 osob bylo zaměstnavatelem propuštěno z organizačních důvodů. Po ukončení samostatné výdělečné činnosti zahájilo evidenci 53 uchazečů; po ukončení osobní péče o dítě nebo osobu blízkou se v listopadu zaevidovalo 26 uchazečů.
Vyřazeno bylo celkem 403 uchazečů (o 118 méně než v říjnu). Z nich 243 bylo umístěno do nového zaměstnání. Nejpočetnější skupinu tvořili pracovníci kvalifikovaných dělnických profesí, převážně kovodělných a strojírenských. Další početnou skupinou byli techničtí a administrativní pracovníci. Počet vyřazených uchazečů pro nespolupráci s úřadem práce a maření součinnosti dosáhl hodnoty 82 osob.
Na vytvořená pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, která jsou financována ze státního rozpočtu ČR, bylo během listopadu 2008 úřadem práce v Náchodě umístěno celkem 13 uchazečů o zaměstnání, od počátku roku celkem 270 uchazečů.
V rámci národního projektu „Veřejně prospěšné práce“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu byl v průběhu listopadu umístěn v okrese Náchod na veřejně prospěšné práce 1 uchazeč, od začátku roku 141 uchazečů.
V průběhu měsíce listopadu byl realizován další běh individuálního poradenství určeného pro klienty, kteří potřebují intenzivní pomoc při nalezení svého místa na trhu práce. V listopadu jej ukončilo 5 klientů, celkově od začátku roku se jej zúčastnilo 20 klientů.
Úřad práce dále úzce spolupracuje se zaměstnavateli, kteří jsou ohroženi propouštěním, realizuje informační setkání s jejich zaměstnanci, aby v případě útlumu některých výrobních odvětví (důsledky celosvětové finanční krize) byly dopady na zaměstnanost a návazně životní úroveň obyvatel okresu Náchod co nejnižší. K podpoře zaměstnanosti jsou průběžně využívány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, zejména pak poradenské činnosti, rekvalifikace a příspěvky na společensky účelná pracovní místa (mzdové příspěvky).
Oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z deseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) byla k 30.11.2008 oblast Teplice nad Metují, kde míra nezaměstnanosti činila 6,0% (o 2,3% vyšší než celookresní údaj). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 5,3% byla oblast Broumov.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 44 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 17 obcí. U dalších 17 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Libchyně a Přibyslav.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce listopadu vykázána ve Vestci 11,11% (5 nezaměstnaných), v Sendraži 8,70% (4 nezaměstnaní), v Mezilesí 8,14% (7 nezaměstnaných) a v Novém Plese 7,87% (10 nezaměstnaných).
Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Bukovice 0,56% (1 nezaměstnaný), Černčice 0,82% (2 nezaměstnaní), Slavětín nad Metují 0,89% (1 nezaměstnaný) a Brzice 1,14% (1 nezaměstnaný).
Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím zvýšil o 156, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se rovněž zvýšil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 1124 uchazečů o zaměstnání, to je 48,7% všech osob vedených v evidenci (zvýšení o 3,3 procentního bodu).
Ke konci listopadu 2008 registroval úřad práce 1231 žen, které se tak podílely 53,3% na celkovém počtu uchazečů (snížení podílu žen o 3,2 procentního bodu oproti měsíci říjnu 2008).
Podíl osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů k 30.11.2008 činil 14,3%, tj. o 0,7 procentního bodu méně než k 31.10.2008, celkový absolutní počet stoupl na 331.
Podle předpokladu došlo v průběhu měsíce listopadu k dalšímu snížení počtu registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy. Ke konci měsíce jich bylo registrováno 231; ke konci předchozího měsíce 258. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 10,0% (snížení o 2,1 procentního bodu oproti předchozím měsíci).
Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k 30.11.2008 registrováno celkem 278, tj. 12,0% ze všech uchazečů. Oproti stavu k 31.10. 2008 zde došlo k poklesu o 3 uchazeče a snížení jejich podílu o 0,9 procentního bodu.
Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 853 (36,9%) a dále uchazečů se základním vzděláním 702 (30,4%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 65 (2,8%). Z hlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl z celkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 870 (37,7%), dále se jednalo o technické a administrativní pracovníky 455 (19,7%), další početnou skupinou byli řemeslníci a kvalifikovaní výrobci včetně obsluhy strojů a zařízení 422 (18,3%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 350 (15,2%).
V průběhu listopadu došlo k dalšímu snížení počtu evidovaných volných pracovních míst o 215, který dosáhl k 30.11.2008 hodnoty 756. Oproti stejnému datu roku 2007 se jedná o 358 volných pracovních míst méně.
Z celkového počtu bylo určeno 224 pracovních míst pro absolventy a 33 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání počtu absolventských míst s evidovanými absolventy škol (184) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá v současnosti v okrese Náchod 1,2 nahlášených volných pracovních míst (0,8 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 10,0 vykazovaná okresem Náchod 11. nejnižší v rámci republiky (hodnota za celou ČR 15,7) a zcela nejnižší v rámci kraje.
Ze 756 evidovaných volných pracovních míst byly v listopadu nejpočetněji zastoupeny profese z oblasti strojírenské jako kovodělník, obráběč kovů, soustružník, frézař, nástrojař, mechanik + seřizovač, strojní zámečník, strojírenský technik, konstruktér, projektant 128 (16,9%), dále textilní profese švadlena/šička, dělník textilní výroby 124 (16,4%) a dále pak profese stavební – stavební dělník, zedník, stavební zámečník, truhlář, tesař a stavební technik 90 (11,9%).
Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 3,1 uchazeče o zaměstnání, tj. zvýšení o 0,9 oproti předchozímu období. V regionu Broumovsko je to 9,9 uchazeče o zaměstnání, tj. zvýšení o 2,3 oproti minulému měsíci. (Hodnota za celou ČR činí 2,9 uchazeče na jedno volné místo.)
Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích dlouhodobě pomáhá řešit zaměstnávání občanů ze zahraničí. Počet aktuálních platných povolení k zaměstnání cizinců (mimo EU) v okrese k 30.11.2008 činil 413, ke stejnému datu bylo v platnosti 1628 informací o zaměstnání občanů států EU a Švýcarska a 81 informací o občanech třetích zemí, tj. celkem 2122 zaměstnávaných občanů ze zahraničí. Došlo ke snížení počtu o 217 oproti předchozímu měsíci. I zde se začínají projevovat důsledky celosvětové finanční krize. Dochází k uvolňování zahraničních zaměstnanců a zaměstnavatelé snižují a ruší své požadavky na zaměstnávání občanů ze zahraničí. Na dalším vývoji v zaměstnávání zahraničních pracovníků se promítnou i připravované legislativní změny této problematiky v příštím roce. Účelem novel zákonů z hlediska povolování pobytu a zaměstnávání cizinců je především zjednodušení a zrychlení postupu při zaměstnání kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Povolení zaměstnání nekvalifikovaných pracovníků bude záviset více na vývoji zaměstnanosti v jednotlivých regionech a oborech.
S hodnotou míry nezaměstnanosti 3,7% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 3. místo v kraji, v České republice na 15. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 5,3%).
Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

V Náchodě dne 10.12. 2008.
Zpracovala: Jitka Součková
Úřad práce v Náchodě, oddělení trhu práce a kontroly