Velká část takových záměrů způsobí sama o sobě nevratnou ztrátu luk nepřevyšující 0,1 ha, která je takto jednotlivě zanedbatelná. Dohromady jde však za posledních dvacet let už o 66,5 ha, tedy o plochu nejméně 95 fotbalových hřišť. Proto Správa KRNAP eviduje úbytek lučních společenstev v tabulce, která je všem dostupná na našem webu (https://www.krnap.cz/priroda/ochrana/natura-2000/postupna-ztrata-tradicne-obhospodarovanych-luk/) a ze které lze zjistit, jak na tom ta která krkonošská obec či město je.

Postupné ubývání luk se snaží řešit Koncepce limitů celkového úbytku lučních stanovišť v evropsky významné lokalitě Krkonoše. Shrnuto jednou větou, koncepce stanovuje, jaká rozloha naturových [1] lučních stanovišť může být ukrojena na území každé krkonošské obce. Dokud není tato plocha překročena, může Správa KRNAP ve svých vyjádřeních k záměrům říct, že „lze vyloučit vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše.“ Jakmile by však došlo k překročení stanoveného limitu, musíme konstatovat, že „nelze vyloučit vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše.“ S realizací takových záměrů je pak velký problém.

„Stokrát nic umořila osla, mnoho lovců – zajícova smrt, velké duby padají pod malými záseky… Význam všech těchto známých přísloví pro ochranu přírody je jasný – často to nejsou jen velké a náhlé změny, které škodí přírodě, ale právě ty nepatrné či pomalé, kterých si na první pohled často ani nevšimneme. Když se na ně ale podíváme v perspektivě celých Krkonoš, tak to je, nejen pro botanika, smutný pohled,“ říká odborný pracovník – botanik Správy KRNAP Stanislav Březina.

Příkladem velké změny je náhlé opuštění luk odsunutými hospodáři po druhé světové válce a s ním konec několik set let trvajícího tradičního vyváženého hospodaření. Příkladem nepatrných změn je pak právě rozsáhlá urbanizace krajiny a ukrajování luk rekreačními i rodinnými domy, penziony a ostatní zástavbou v posledních desetiletích.

Evidenci postupného ukrajování luk neprovádíme jen jako dokumentaci stavu. Když se blíže podíváme na souhrnná čísla aktualizovaná v těchto dnech o údaje ke konci roku 2023 (https://www.krnap.cz/priroda/ochrana/natura-2000/), tak první dílčí tabulka ukazuje, jakou rozlohu luk v Krkonoších máme. Druhá zachycuje, kolik jich za poslední desítky let ubylo. Nejdůležitější však je ta třetí, která vychází ze dvou předešlých. Ukazuje, kolik z luk ještě lze zastavět, resp. kde již žádné další projekty povoleny nebudou.

„Jako správci území národního parku nechceme (a vzhledem k tomu, že chráníme biotopy, významné pro celou Evropu, ani nesmíme) dopustit, aby nám květnaté louky po kouscích úplně proklouzly mezi prsty,“ říká Stanislav Březina. Přítomnost zvonku českého a dalších vysokohorských druhů rostlin z mnohých z nich činí unikát národní i evropské kategorie. Zároveň si uvědomujeme, že žijeme v poměrně hustě a tradičně obydleném území. Proto výstavbu „na zelené louce“ schválená metodika paušálně nezakazuje, ale zároveň stanovuje každé z krkonošských obcí maximální celkovou zastavěnou rozlohu luk. Ta je tím větší, čím více luk se na jejím území nachází. Zároveň je přísnější pro unikátní smilkové louky s vysokohorskými druhy rostlin než pro běžnější louky, které najdeme i mimo Krkonoše. Je také benevolentnější k zástavbě druhově ochuzených luk, než květnatých, pestrých porostů. Záleží čistě na dané obci, jakým způsobem tyto plochy v rámci územního plánování využije.

Omezení zástavby květnatých luk v Krkonoších se zavádělo od roku 2004, kdy se z Krkonoš stala evropsky významná lokalita – součást celoevropské sítě chráněných území Natura 2000 – a z květnatých luk její předměty ochrany. Od roku 2011 pak platí jasně schválená metodika výpočtu záborů a jednoznačně nastavené limity.