Stavba nové školy, o kterou se zasloužili čeští broumovští nadšenci, trvala pouze dva roky.

31. srpna 1930 se konala slavnost otevření budovy a 1. září 1930 zde bylo zahájeno vyučování.

Dnes nese škola jméno prvního československého prezidenta. V duchu jeho zásad se snažíme o výchovu dnešní generace.

Před třemi roky byla Masarykova základní škola sloučena se dvěma samostatnými školami, umístěnými v okrajových částech města – ve Velké Vsi a v Olivětíně a stala se největší základní školou v Broumově.

Ze vzdělávacího programu Obecná škola, zavedeného v roce 1997, vycházeli pedagogové při tvorbě nového školního vzdělávacího programu, který nazvali Slučenice. Tento program se zaměřuje nejen na rozvoj ekologického myšlení, ale i na taková témata jakými jsou multikulturní výchova, výchova ke zdraví, výchova v evropských souvislostech.

Z tohoto programu také vznikly návrhy na změny, aby škola byla přitažlivější a více zaujala rodiče žáků.

Prvním impulsem ke změně byla v roce 2007 nabídka zapojit se do přeměny školní zahrady na místo, v němž se mohou setkávat jak žáci, tak veřejnost. Společně Městem Broumov, s odborem životního prostředí Městského úřadu a Domem dětí a mládeže Ulita vznikl projekt Naše zahrada 2007. Díky podpoře zřizovatele a díky mnoha nadšencům se podařilo získat velké finanční částky na vybudování amfiteátru, naučné stezky, úpravu a výsadbu nových rostlin a dřevin, úpravu chodníků a parkovacích míst. Ulita v zahradě vybudovala dětské hřiště, které slouží jak zájmovému vzdělávání ve školní družině, tak veřejnosti. Zahrada se i nadále vyvíjí, a tak zde v letošním roce byl vybudován výukový altán, který bude sloužit žákům při výuce ekologické výchovy. Rozvoj ekologické výchovy je pro naše žáky velmi důležitou složkou vzdělávání, škola se zúčastnila dvou mezinárodních setkání ŠUŽ ( Škola pro udržitelný život), kde prezentovala výsledky své činnosti. V roce 2008 si získal velkou pozornost na setkání v polské Legnici především u francouzských dobrovolníků vysoký podíl žáků na tvorbě výukových panelů Naučné stezky školy a v letošním roce získala na setkání škol v Turnově 1. místo za poster prezentující práci školy v oblasti udržitelného života. Žáci na prvním stupni si také vysázeli svůj třešňový sad a z akce vznikla Velká kniha o sázení.

A protože život na Broumovsku má svoje specifika, podali jsme letos také žádost o grant u Agentury pro rozvoj Broumovska s projektem Objevujeme objevené. V rámci tohoto projektu jsme mapovali kulturní a církevní památky – skupinu broumovských Dientzehoferovských kostelů, a dětské práce, které na základě cest vznikly, provázely koncerty Za poklady Broumovska.

Pomáháme – to je moto, které si vzal za své školní Parlament. Ten ve škole pracuje již několik roků a díky jeho nápadům a aktivitám jsme v roce 2007 osvojili v Adopci na dálku indickou holčičku, které již třetím rokem finančně přispíváme na její studium.

Projekt Aktivizace žáků základních škol a projekt Rigol - to jsou aktivity vzniklé ve spolupráci s občanským sdružením Začít spolu a slouží k integraci znevýhodněných žáků do vzdělávacího procesu. Z podnětu Začít spolu byl v roce 1997 otevřen přípravný ročník pro znevýhodněné žáky, který je dnes součástí školy a připravuje žáky na vstup do základního vzdělávání.

Díky finanční podpoře sdružení a také finanční podpoře zřizovatele jezdí naši žáci každoročně do jednoho ze států Evropské unie. Takto navštívili již Rakousko, Slovensko a Německo, Itálii a Španělsko zase poznali žáci díky letnímu táborovému pobytu.

Do aktivit se snažíme zapojit i rodiče – pravidelně se koná adventní zpívání, naši rodiče se účastní i výsadeb v naší zahradě, jezdí s dětmi na výlety i exkurze, přicházejí do výuky a poznávají tak práci učitelů i svých dětí.

Občanské sdružení Rodiče olivětínským dětem i Sdružení rodičů a přátel Masarykovy školy se snaží aktivně pomáhat žákům. Získávají finanční prostředky – například na vybudování keramické dílny v Olivětíně nebo na konání preventivních programů pro žáky. Navíc podporují i sportovní a kulturní akce, konané v rámci výuky. Výrobky olivětínských žáků jsou každoročně vystavovány ve výstavní síni radnice.

Žáci na druhém stupni v současnosti pracují na dlouhodobém projektu Holocaust, v loňském roce se uskutečnil projekt Osudové osmičky - besedy s pamětníky, výjezdy a exkurze a z těchto aktivit vznikly prezentace žákovských prací. Navíc žáci školu reprezentovali ve dvou celostátních akcích – Paragraf 1155 a Evropa mladýma očima.V poslední době před námi stojí velký úkol a velká výzva. Společně s partnerskou školou v Nové Rudě jsme v loňském roce uskutečnili několik přátelských setkání žáků i pedagogů. Tato setkání vedla k vytvoření společného projektu pro příští rok. Obě školy podaly žádost do Euroregionu Glacensis a v případě úspěchu uskutečníme v roce 2010 devět společných akcí, které povedou k vytvoření dvoujazyčných materiálů pro výuku v obou sousedních státech.

Jestli se považujeme za úspěšnou školu? Ano, máme schopné učitele se spoustou nápadů, kteří umějí své nápady převést do výuky, máme žáky s výbornými výsledky (i když se najdou i zlobílkové). Nebojíme se svoje nápady realizovat, stále něco zlepšovat a i když je to cesta dlouhá a namáhavá, stále nás baví.

Mgr.Vlasta Šrottová, ředitelka