Už přes čtvrt století Mise Velichovky připomíná historické události ze sklonku druhé světové války, kdy polnímu maršálovi Ferdinandu Schörnerovi jeli předat informaci o kapitulaci německých ozbrojených sil.

Zatímco v minulých letech přijíždělo do lázeňského areálu mnoho vozů z výzbroje US Army, které přilákaly i stovky návštěvníků, tak vloni k lázeňskému areálu dorazilo jen 11 automobilů a přihlížející by se dali téměř spočítat na prstech. Vloni jubilejní 25. Misi Velichovky poznamenala protishromažďovací opatření a nejinak tomu bude i letos. Tradiční oslava příjezdu kolony amerických bojových vozidel se bohužel ani v tomto roce ve větším rozsahu neuskuteční.

A co se tehdy na konci války v roce 1945 ve Velichovkách odehrávalo?

28. března 1945 byla léčebna ve Velichovkách zrušena a všechny lázeňské budovy urychleně připravovány pro potřeby německého generálního štábu. V neděli 15. dubna 1945 přijelo do Velichovek celé velitelství armády „Mitte“ (Střed), kterému velel polní maršál Ferdinand Schörner.

Samotný štáb měl asi 1000 mužů s krycím jménem „Florian“. Lázně Velichovky dostaly návštěvu, se kterou nikdy nepočítaly. Jméno „Velichovky“ se rozletělo éterem, znali je v generálních štábech německé armády, ale i armád spojenců bojujících proti Hitlerovi.

Polní maršál Ferdinand Schörner se ubytoval v budově po řediteli sanatoria, kde byl pro něj zřízen důkladný protiletecký kryt a finská sauna. Generálové a Schörnerovi pobočníci, včetně vyšších důstojníků se nastěhovali do budovy Morava, Slovenku obsadili ostatní důstojníci. V budově Čechie byly ubytovány německé ženy a ostatní kancelářské síly. V hlavní budově "Masarykův dům" byly kanceláře štábu, jejímž náčelníkem byl gen. por. von Natzmer s dalšími šesti generály a ostatními příslušníky štábu. Mužstvo SS zabralo budovu Domov a Staré lázně (ty byly po válce zbourány). Ostatní vojáci byli ubytováni ve škole, v rodinných domech velichovských občanů a v hotelu „U Kopeckých“, kde se stravovali.

26. dubna 1945 byl zde na poradě říšský protektor v Čechách a na Moravě K. H. Frank, údajně ho měl doprovázet Konrad Henlein. 29. dubna přespal v místním hotelu generál Vlasov, přísně střežen německými vojáky. Objevil se zde ještě 4. a 5. května.

Dne 6. května 1945 německá delegace, vedená generálem Jodlem, v hlavním stanu generála Einsenhowera podepisuje předběžnou kapitulaci. O tomto výsledku je vyrozuměn polní maršál Ferdinand Schörner, který tuto kapitulaci odmítá. Německý štáb umístěný ve Flensburgu, žádá západní spojence o pomoc k vyslání svého kurýra do Velichovek.

O den později z Flensburgu odlétá anglické letadlo, na jehož palubě byl německý plukovník generálního štábu Wilhelm Meyer-Detring (kurýr). Letadlo přistává v Plzni, Američané odváží kurýra na štáb do Velichovek. Téhož dne začala likvidace veškerého materiálu štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera. Na několika místech v lázních se rozhořely ohně, ve kterých Němci pálí vše, co si nemohou vzít s sebou. Z Masarykova domu jsou okny vyhazovány psací stroje, radiostanice, telefony, dokumenty a vše je páleno na velkých ohních v prostorách přilehlého hospodářského dvora. Zničena byla celá ústředna, včetně finské sauny. Během noci ze 7. května na 8. května němečtí vojáci uloupili v domech, hostincích a na statku vše co se dalo použít, hlavně jídlo, tabák a lihoviny.

Dne 8. května 1945 v dopoledních hodinách přijel do Velichovek ozbrojený konvoj 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Konvoj přivezl kurýra k doručení kapitulace německé armády. Podle jedné verze Schörner před jejich příjezdem odlétl a jednání probíhala v budově Masarykova domu s jeho zástupcem. Jiná verze tvrdí že se polní maršále jednání i s dalšími důstojníky účastnil. Američtí vojáci společně s německým parlamentářem přesvědčili velení armády střed, aby složila zbraně a nepokračovala dál v bojích. Ty by znamenaly další dny války a s nimi stovky životů vojáků německé i rudé armády, která do nitra Čech postupovala z východu. Krátce na to německý štáb, v posledních hodinách války, Velichovky opustil. Ve 13 hodin nebylo ve Velichovkách jediné německé vozidlo a ani jediný německý voják a zároveň odjíždějí také Američané.

Sovětská armáda ještě 9. května, ve večerních hodinách, sváděla úporný boj na přístupech k Náchodu z Polska. Jaroměře dosáhla 10. května v 07:10 hodin a teprve potom pokračuje v dalším postupu na západ. Velichovky byly osvobozena 11. května 1945.

V roce 1997 byl v lázeňském parku k této události vybudován památník. Každý rok, 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel 2. světové války nazvaná "Mise Velichovky".

Po pobytu německé armády, byla každá budova včetně vnitřního zařízení značně poškozena. Vynaložilo se mnoho úsilí na to, aby lázním byl vrácen původní prvorepublikový vzhled.