V první etapě zabezpečují úsek od mostu u „Staré školy“ po toku řeky až na „Dolejší konec“ – to byla vždy nejohroženější lokalita obce.
Intenzivně se rovněž pracuje na dvou mostech – první je u restaurace „U Hanušů“ směrem na Žďárky a druhý na „Ostrovy“. Oba mosty musejí být zprovozněny do konce října letošního roku, tj. do začátku zimního období.

Současně se pracuje na opěrných zdech v této lokalitě a provádějí se kamenné záhozy břehů na řece Metuji pod rozdělovacím objektem.
Po dobu výstavby mostu „U Hanušů“ mají osobní auta k dispozici provizorní most.

„Vzhledem k zúžené komunikaci a k probíhajícím pracím jsou zde umístěny semafory, ale velkým nešvarem je nekázeň některých účastníků silničního provozu. Jedná se především o cyklisty, kteří nedbají dopravního značení a ve velké míře jezdí na červenou. Neuvědomují si nebezpečnost svého chování a také to, že hrubě porušují pravidla silničního provozu a mohou za to být postihováni. Je to také výzva pro policii, která by se této lokalitě mohla více věnovat,“ postěžoval si na nekázeň některých účastníků silničního provozu starosta Josef Král.

„Pracuje se na několika místech. Odlehčovací průleh do luk směrem k Malému Poříčí je již téměř dokončen, ale práce to nebyla jednoduchá. Byly zde odtěženy tisíce kubíků zeminy, které se musely přemístit do jiné lokality,“ zmiňuje starosta městysu Josef Král. „Současně se pracuje na opěrných zdech v této lokalitě a provádějí se kamenné záhozy břehů na Metuji pod rozdělovacím objektem. Práce prozatím probíhají podle harmonogramu,“ ujišťuje starosta.

Při pravidelných kontrolních dnech se všichni zainteresovaní snaží nalézt cestu, jak co nejméně zatěžovat okolí stavby a jak nejlépe ochránit zde bydlící obyvatele.

„Bohužel se jedná o velkou stavbu, která způsobuje značná omezení v běžném životě obce. V dalším období budou práce pokračovat proti proudu, kde už nyní jsou vykáceny břehové porosty. Koryto řeky bude upravováno tak, aby pojalo tzv. padesátiletou vodu,“ zhodnotil současný stav stavebních prací starosta městyse Josef Král.

„Na protipovodňová opatření v dolní části obce by měla následně navazovat opatření v horní části. Ani zde jsme nezaspali a ze svých prostředků jsme nechali zpracovat dokumentaci k územnímu řízení. Nyní po připomínkách státních orgánů a jejich zapracování bude zažádáno o územní rozhodnutí,“ nastínil další postup protipovodňových opatření starosta.

Po mnoha desítkách let se tak Velkopoříčští snad přestanou obávat každého, byť nepatrného zvednutí hladiny vody v řece Metuji, která jim během let připravila spoustu nepříjemných zážitků se škodou na majetku.

To že si lidé uvědomují důležitost této akce je vidět na jejich přístupu a ani při občasných problémech, které se na stavbě takového rozsahu vyskytnou, tak nereptají a trpělivě snášejí stavební ruch.

Investorem celé akce je Povodí Labe Hradec Králové, ale i městys Velké Poříčí se podílí na akci zejména výkupem pozemků pro vybudování odlehčovacího průlehu. (Jiří Mach)