VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na Náchodsku ubylo osob bez práce

Náchod - Potěšitelným trendem se může pochlubit náchodský okres v oblasti nezaměstnanosti. V průběhu měsíce května totiž na Náchodsku došlo oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu nezaměstnaných o 157 osob a nyní nemá práci 1839 osob.

13.6.2008
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Klatka Grzegorz

Celkový počet nezaměstnaných ve stejném období minulého roku činil 2486. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 3,2 procenta, což je o tři desetiny méně než v dubnu.

Okres Náchod se ve srovnání 77 úřadů práce v zemi zařadil v míře nezaměstnanosti na 13. místo a v meziměsíčním úbytku nezaměstnaných v procentech na sedmé místo v rámci České republiky. V Královéhradeckém kraji má druhou nejnižší míru nezaměstnanosti.


Z deseti spádových oblastí okresu je dlouhodobě nejproblémovější lokalitou Broumovsko, kde míra nezaměstnanosti činila 5,3 procenta. Naopak nulovou nezaměstnaností se mohou pochlubit obce Černčice, Libchyně a Vršovka.


„Úřad práce se od jara loňského roku snaží s dlouhodobě evidovanými uchazeči individuálně pracovat s použitím netradičních způsobů při zprostředkovávání zaměstnání. Byly vytvořeny skupinky dlouhodobě evidovaných uchazečů s délkou evidence nad 24 měsíců. Pracovně je tento způsob nazýván intenzivním zprostředkováním. Práce s těmito uchazeči probíhá zhruba v tříměsíčních cyklech, kdy navštěvují úřad práce minimálně jednou týdně. Je jim poskytována opravdu mimořádná péče, včetně například aktivního vyhledávání volných pracovních míst speciálně pro konkrétního uchazeče,“ uvedl Michal Pejskar, ředitel Úřadu práce.


Na jedno volné místo v současné době připadá v okrese 1,5 uchazeče o zaměstnání, což je hodnota o tři desetiny uchazeče nižší než předchozí měsíc. V regionu Broumovsko je to 4,3 uchazeče o zaměstnání. I zde jde o snížení, ale o osm desetin.

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc
květen 2008 v okrese Náchod

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce v Náchodě došlo v květnu 2008 v okrese Náchod k dalšímu poklesu nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 13. místo a v meziměsíčním úbytku nezaměstnaných v procentech na 7. místo v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti i v meziměsíčním úbytku nezaměstnaných v procentech okres Náchod na 2. místě.

V průběhu května 2008 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 157, z 1996 na 1839, což představuje snížení o 8,5%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k 31 .5. předchozího roku činil 2486.

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k 31. 5. 2008 v okrese Náchod hodnoty 3,2% - meziměsíční snížení o 0,3 procentního bodu. K 31 5. roku předchozího se jednalo o hodnotu 4,1%.

Během měsíce května se na úřad práce nově přihlásilo 350 osob. Absolventů škol se v květnu zaevidovalo 25. Z důvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti zahájilo evidenci celkem 15 uchazečů. Uchazečů propuštěných zaměstnavatelem z organizačních důvodů se zaevidovalo rovněž 15.

Vyřazeno bylo celkem 539 uchazečů. Z nich 350 bylo umístěno do nového zaměstnání. Nejpočetnější skupinu tvořili pracovníci kvalifikovaných dělnických profesí, převážně hlavní stavební výroby a dokončovacích stavebních prací. Další početnou skupinou byli i pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 94 osob, zbývajících 95 z jiných důvodů (např. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu, stěhování apod.).
V republikovém a samozřejmě i okresním měřítku v současné době zůstává problémem dlouhodobá nezaměstnanost. Úřad práce v Náchodě se od jara loňského roku snaží s dlouhodobě evidovanými uchazeči individuálně pracovat s použitím netradičních způsobů při zprostředkovávání zaměstnání. Byly vytvořeny skupinky dlouhodobě evidovaných uchazečů s délkou evidence nad 24 měsíců. Pracovně je tento způsob nazýván intenzivním zprostředkováním. Práce s těmito uchazeči probíhá cca v tříměsíčních cyklech, kdy navštěvují úřad práce minimálně jednou týdně. Je jim poskytována opravdu mimořádná péče, včetně např. aktivního vyhledávání volných pracovních míst specielně pro konkrétního uchazeče, kdy při jednáních se zaměstnavateli je snaha usměrnit zaměstnavatele, aby přizpůsobili dané pracovní místo charakteristice konkrétního uchazeče. I přes vysokou náročnost takovéhoto zprostředkovávání, je možno po jednom roce aplikace konstatovat, že se tento nástroj osvědčil a pomáhá těmto uchazečům nalézt uplatnění na trhu práce a zároveň přispívá i ke snížení celkového počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů.
Na pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, která jsou financována ze státního rozpočtu ČR, bylo během května 2008 úřadem práce umístěno celkem 30 uchazečů o zaměstnání, od počátku roku celkem 149 uchazečů. Navíc v rámci národního projektu „VPP I“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu bylo v průběhu května umístěno na veřejně prospěšné práce 76 uchazečů, od začátku roku 112 uchazečů.

Od letošního roku jsou zdroje aktivní politiky výrazně posíleny o prostředky z Evropského sociálního fondu, což rozšiřuje možnosti individuálního přístupu k různým skupinám uchazečů z evidence úřadu práce. Ve schvalovacím řízení jsou celorepublikové národní projekty, které propojují různé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Úřad práce v Náchodě je již zapojen v celorepublikovém národním projektu „Veřejně prospěšné práce I“, v rámci kterého byly s obcemi a neziskovými organizacemi uzavřeny dohody na dotování pracovních míst, na která by z vlastního rozpočtu nebyl dostatek zdrojů. V průběhu roku bude Úřad práce v Náchodě zapojen rovněž do národního individuálního programu „Společensky účelná pracovní místa“, který bude hrazen z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento program umožní umístění dalších uchazečů z evidence úřadu práce k zaměstnavatelům s příspěvkem na mzdové náklady včetně pojištění. Probíhají též přípravné práce na regionálních individuálních programech, které mají být rovněž spolufinancovány z ESF.

Z deseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) nejproblémovější oblastí z hlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobě oblast Broumov. K 31.5.2008 zde míra nezaměstnanosti činila 5,3% (o 2,1% vyšší než celookresní údaj a o 0,3% vyšší než celorepublikový údaj). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 4,4% je oblast Meziměstí. Ve všech spádových oblastech došlo v měsíci květnu
ke snížení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 17 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 44 obcí. U 17 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Černčice, Libchyně a Vršovka.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce května vykázána opět v Hynčicích 8,60% (8 nezaměstnaných), v Heřmánkovicích 7,03% (18 nezaměstnaných), ve Vernéřovicích 6,59% (11 nezaměstnaných) a Sendraži 6,52% (3 nezaměstnaní).

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Česká Metuje 0,65% (1 nezaměstnaný), Vlkov 0,66% (1 nezaměstnaný), Česká Čermná 0,85% (2 nezaměstnaní) a Nový Hrádek 0,87% (3 nezaměstnaní).
Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím snížil o 95, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se rovněž snížil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 895 uchazečů o zaměstnání, to je 43,8% všech osob vedených v evidenci (snížení o 0,5 procentního bodu).

Ke konci května 2008 registroval úřad práce 1132 žen, které se tak podílely 55,4% na celkovém počtu uchazečů (zvýšení podílu žen o 2,0 procentního bodu oproti měsíci dubnu 2008).

Podíl osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů k 31.5.2008 činil 18,3%, tj. o 0,4 procentního bodu více než k 30.4.2008, avšak absolutní počet 374 osob byl o 26 osob nižší.

Počet registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy se ke konci měsíce snížil na 144; ke konci předchozího měsíce jich bylo registrováno 163. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,0% (snížení o 0,3 procentního bodu oproti předchozím měsíci).

Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k 31.5. 2008 registrováno celkem 388 tj.19,0% ze všech uchazečů. Oproti stavu k 31.3. 2008 zde došlo k poklesu o 37 uchazečů, jejich podíl se nezměnil.

Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 729 (35,7%) a dále uchazečů se základním vzděláním 701 (34,3%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 56 (2,7%). Z hlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl z celkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 795 (38,9%), dále se jednalo o technické a administrativní pracovníky 418 (20,5%), další početnou skupinou byli řemeslníci a kvalifikovaní výrobci včetně obsluhy strojů a zařízení 361 (17,7%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 285 (14,0%).
Počet evidovaných volných pracovních míst se v průběhu května zvýšil a k 31.5. 2008 dosáhl hodnoty 1362. Oproti stejnému datu roku 2007 se jedná o 219 volných pracovních míst více.

Z celkového počtu bylo určeno 414 pracovních míst pro absolventy a 62 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání počtu absolventských míst s evidovanými absolventy škol (96) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá v současnosti v okrese Náchod 4,3 nahlášených volných pracovních míst (0,2 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 6,0 vykazovaná okresem Náchod 12. nejnižší v rámci republiky (hodnota za celou ČR 13,7) a zcela nejnižší v rámci kraje.

Z 1362 evidovaných volných pracovních míst byly v květnu nejpočetněji zastoupeny textilní profese švadlena/šička, dělník textilní výroby 321 (23,6%), dále profese z oblasti strojírenské jako kovodělník, obráběč kovů, soustružník, frézař, nástrojař, mechanik + seřizovač, strojní zámečník, strojírenský technik, konstruktér, projektant 192 (14,1%), a dále pak profese bez nároků na kvalifikaci, pomocný, manipulační, montážní dělník 145 (10,6%). Poměrně početné byly i profese z oblasti služeb, jako prodavač, pokladní, kuchař, číšník, servírka 103 (7,6%).
Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 1,5 uchazeče o zaměstnání, což je hodnota o 0,3 uchazeče nižší než předchozí měsíc. V regionu Broumovsko je to 4,3 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo oproti minulému období ke snížení o 0,8 uchazeče. (Hodnota za celou ČR činí 2,0 uchazeče na jedno volné místo.)

Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích pomáhá řešit zaměstnávání občanů ze zahraničí. Počet aktuálních platných povolení k zaměstnání cizinců (mimo EU) v okrese k 31.5. 2008 činil 433, ke stejnému datu bylo v platnosti 1370 informací o zaměstnání občanů států EU a Švýcarska a 70 informací o občanech třetích zemí, tj. celkem 1873 zaměstnávaných občanů ze zahraničí.

S hodnotou míry nezaměstnanosti 3,2% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 2. místo v kraji, v České republice na 13. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 5,0%).
Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

V Náchodě dne 9. 6. 2008.
Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková
Úřad práce v Náchodě, oddělení trhu práce

Autor: Hynek Šnajdar

13.6.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Počítání volebních hlasů.

V hradeckém kraji vystavili voliči účet i architektům krajské koalice

Soňa Marková

Těším se na to, co mi život přinese nového, říká Soňa Marková

Triumf ANO, debakl levice, Bělobrádek uhájil křeslo o 173 hlasů

Královéhradecký kraj - Volby do Poslanecké sněmovny na území Královéhradeckého kraje de facto kopírovaly výsledek v celé České republice. Drtivým způsobem vyhrálo hnutí ANO, těžkou porážku utržily levicové strany.

Volební účast v kraji převýšila celostátní průměr. Na 12. mandát to nestačilo

Hradec Králové - Lidé v Královéhradeckém kraji jsou odpovědnější a k volbám jich chodívá více, než je celostátní průměr. Letos k volebním urnám dorazilo 63,25 procenta oprávněných voličů.

Jan Birke: „Musíme zachránit značku ČSSD"

Královéhradecko /ROZHOVOR/ - Lídr královéhradecké krajské kandidátky ČSSD Jan Birke svůj post poslance obhájil, ale po skončení voleb a sečtení hlasů bylo vidět, že k radosti má daleko.

Martin Jiránek: „Je vidět, že se lidem současný styl politiky přestal líbit"

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Lídr Pirátů v královéhradeckém kraji Martin Jiránek (39) není v politice nováčkem. Působí jako trutnovský zastupitel i jako zastupitel Královéhradeckého kraje. Nově však zasedne také ve sněmovně, kam se s Piráty probojoval v právě skončených volbách.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení