Co je účelem obou vznikajících dokumentů a kdo na nich bude pracovat, to nastínil starosta města Jan Birke: „Na přípravě těchto dvou velmi důležitých dokumentů především z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů budou pracovat členové komise školství a komise prevence kriminality společně s pracovníky odboru sociálních věcí a školství."

O co vlastně jde? Komunitní plán, jinak řečeno koncepce rozvoje sociálních služeb, je tvořen z důvodu zjištění jednotlivých potřeb sociálních služeb pro danou oblast s ohledem na demografický vývoj a specifické potřeby obyvatel. Měl by sloužit především k efektivnímu zajištění těchto služeb a odstraňování bariér. Koncepce by měla zajistit vytvoření ideálních podmínek pro čerpání financí z různých zdrojů a zvýšení informovanosti veřejnosti.

„Do přípravy budou zapojeny kromě členů sociální komise a pracovníků odboru sociálních věcí a školství také pracovní skupiny -pro děti, mládež, rodinu, seniory, zdravotně postižené, osoby a skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, atd.. V neposlední řadě pak poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb," uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Smyslem koncepce rozvoje školství je vyjádření záštity nad stávajícími školskými zařízeními a vytvoření ideálních podmínek k jejich dalšímu rozvoji. Opět s ohledem na demografický vývoj přímo v Náchodě a okolí a potřeby s ním spojené. Další klíčovou oblastí bude kvalita vzdělávání se zohledněním široké profilace zájmu rodičů a dětí, alternativní směry.

Koncepce se bude věnovat také inkluzi, jinak řečeno praxi zařazování všech dětí do běžné školy, a podpoře nadaných žáků, tedy podpoře výuky se zaměřením se na dítě. Důraz bude kladen i na dostupnost vzdělávání pro obyvatele města jak v mateřských, tak základních školách a při volnočasových aktivitách. V té skutečně pestré škále témat nebude opomenuta ani problematika sociálně patologických jevů nebo výchova ke zdravému životnímu stylu a pohybovým aktivitám. Asi nejsložitější částí připravované koncepce bude optimalizace tříd a využití kapacity škol. Pozornost bude věnována také investicím do budov s ohledem na jejich technický stav a případnému odstraňování bariér.

„Školská zařízení v Náchodě v současné době příliš nevyužívají možnosti získávání finančních zdrojů z programů, dotací a grantů, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, EU a jiné organizace nově vzniklá koncepce tedy musí pamatovat na zřízení projektové kanceláře a tím jim k tomu vytvořit podmínky a zajistit financování nákladů, které by byly spjaty s případnou spoluúčastí na těchto projektech," upřesnila předsedkyně náchodské školské komise Denisa Pokorná.

Tvorba koncepce rozvoje školství bude probíhat v úzké spolupráci školské komise, odboru sociálních věcí a školství, představitelů jednotlivých školských a volnočasových zařízení, zejména mateřských a základních škol, Základní umělecké školy Náchod a Střediska volného času Déčko a veřejnosti.

(bed, na)