Zavedení kanalizace je však zákonnou povinností. Základ je už ve směrnici Rady Evropské unie o čištění městských odpadních vod „Povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod určuje také novela vodního zákona, která tuto povinnost ukládá obcím nad 2000 obyvatel," uvedl Tomáš Kábrt z červenokosteleckého městského úřadu. Kanalizace je zatím vybudována na většině území města, ale ze směrnice vyplývá povinnost zajistit odkanalizování v rámci celého území obce od všech jeho obyvatel. „Uvedená povinnost se tedy vztahuje i na okrajové části města," dodal Kábrt.

Městský úřad může vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb povinnost připojit se na kanalizaci tehdy, kdy je to technicky možné, nařídit.