Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nezaměstnanost: Počet lidí bez práce se v okrese zvýšil

Náchod - Příznivý trend z hlediska nezaměstnanosti v letošním roce stále pokračuje. V měsíci lednu se sice oproti prosinci míra nezaměsnanosti zvýšila o dvě desetiny na 4,4 procenta, ale v porovnání s loňským vývojem je situace příznivější.

20.2.2008
SDÍLEJ:

Náchodský Úřad práce.Foto: DENÍK/Hynek Šnajdar

Celkově nyní nemá práci 3698 osob. „Na mírném zvýšení nezaměstnanosti má podíl útlum sezónních prací,“ vysvětlil ředitel Úřadu práce (ÚP) Michal Pejskar.


Během měsíce ledna se na ÚP nově přihlásilo 680 osob, z toho bylo 53 absolventů škol. Kvůli ukončení samostatné výdělečné činnosti přešlo do evidence 82 uchazečů o zaměstnání. Nejpočetnější skupinu nově příchozích tvořili řemeslníci, převážně zedníci, stavební dělníci, omítkáři, tesaři, pokrývači, instalatéři, obkladači, elektrikáři či malíři. „Stále trvá poměrně vysoká poptávka po pracovních silách, mezi nimiž dominují strojírenské kvalifikované profese,“ uvedl Pejskar.


Z deseti spádových oblastí okresu je z hlediska nezaměstnanosti dlouhodobě nejhorší Broumovsko. Tam míra dosáhla výše 7,3 procenta, což je o 2,9 více než činí celookresní údaj a o 1,2 procenta více než je údaj celorepublikový. Oblastí s druhou nejvyšší nezaměstnaností na Náchodsku je Meziměstí s 6,1 procenta. Toto město je rovněž na severu okresu. „Ke zvýšení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci došlo v lednu ve všech spádových oblastech kromě Hronova a Meziměstí, kde zústala míra nezaměstnanosti na úrovni měsíce prosince,“ poznamenal Pejskar.


Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 40 z nich. Relativní snížení bylo u 25 obcí a u 13 nedošlo k žádné změně. Nulovou nezaměstnaností se mohou pochlubit obce Brzice a Litoboř.


Nejhorší situace je v obcích Hynčice, kde nemá práci 13,98 procenta občanů. Tento černý žebříček doplňují obce Božanov, Šestajovice a Heřmánkovice.
Naopak nejnižší míra – 0,82 procenta – je v Černčicích, pak v Žernově, Novém Hrádku a v Suchém Dole.

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc leden 2008 v okrese Náchod


Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úradu práce v Náchode došlo
v lednu 2008 v okrese Náchod k nárůstu nezamestnanosti. Podle údajů
statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadu práce
zařadil v míre nezaměstnanosti na 17. místo v rámci ČR. V kraji je v míre
nezaměstnanosti okres Náchod na 3. místě.
V průběhu ledna 2008 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu mesíci ke
zvýšení poctu dosažitelných nezaměstnaných o 97, z 2502 na 2599, což
představuje zvýšení o 3,9%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k 31. 1.
předchozího roku činil 3698.
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k 31. 1. 2008 v okrese Náchod
hodnoty 4,4% - bezměsíční zvýšení o 0,2 procentního bodu. Na tomto zvýšení
se podílely příchody do evidence z důvodu útlumu sezónních prací a ukončeni SVC.
K 31. 1. roku předchozího dosáhla míra nezaměstnanosti hodnoty 6,2%.
Během mesíce ledna se na úřad práce Nové prihlásilo 680 osob. Absolventu škol
se v lednu zaevidovalo 53. Z důvodu ukoncení samostatné výdělečné cinnosti
v lednu zahájilo evidenci celkem 82 uchazečů. Nejpocetnejší skupinu Nové
príchozích tvořili remeslníci – převážné hlavní stavební výroby a dokončovacích
stavebních prací (zedníci, stavební dělníci, omítkári, tesaři, pokrývaci, instalatéři,
obkladaci, elektrikáři, malíri apod.) Uchazečů propuštených zaměstnavatelem
z organizačních duvodu se zaevidovalo 22.
Vyraženo bylo celkem 549 uchazečů. Z nich 376 bylo umístěno do nového
zaměstnaní. Nejpocetnejší skupinu tvořili technictí, odborní a administrativní
pracovníci a pracovníci v kvalifikovaných dělnických profesích, hlavně strojírenských
a kovoobráběčových. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyraženo 62 osob,
zbývajících 111 z jiných důvodů (napr. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do
důchodu, stehování apod.).
Na pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti bylo
během ledna 2008 úřadem práce umístěno celkem 26 uchazečů o zaměstnaní
s příspěvky z prostředků státního rozpočtu.
Z předchozích údaju je zřejmé, že v lednu 2008 pokračoval príznivý trend ve
vývoji nezaměstnanosti z roku 2007, kdy byla v okrese Náchod výrazně nižší míra
nezaměstnanosti oproti roku 2006. Zároveň trvá poměrně vysoká poptávka po
pracovních silách - nejvíce jsou žádány zejména strojírenské kvalifikované profese.
Zvyšování zaměstnanosti bude i v tomto roce podporováno pomocí příspěvků ze
státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti, a to především realizací těchto
nástroju: rekvalifikace, veřejné prospešné práce a společensky úcelná pracovní
místa. Za účelem dodržení Cílů a zaměřeni APZ stanovených Ministerstvem práce a
sociálních věcí CR pro rok 2008 zpracoval Úřad práce v Náchode programy, kde jsou
stanoveny cíle, kritéria a podmínky poskytování těchto príspevku. Programy budou
během mesíce února zveřejněny na internetových stránkách úřadu práce.
Finanční zdroje na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti budou v letošním roce
posíleny o prostředky z ESF, jejichž využití bude zahájeno ke konci 1. pololetí 2008.
K zajištěni efektivního využití těchto zdroju budou sloužit národní individuální
projekty a regionální projekty. V současné dobe probíhá jejich zpracování a
schvalování.
Z deseti spádových oblastí okresu (interní členěni ÚP) nejproblémovější oblastí
z hlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobé oblast Broumov. K 31.1.2008 zde
míra nezaměstnanosti cinila 7,3% (o 2,9% vyšší než celookresní údaj a o 1,2%
vyšší než celorepublikový údaj). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti
6,1% je oblast Mezimestí. Ke zvýšení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu
mesíci došlo v lednu ve všech spádových oblastech kromě Hronova a Meziměstští, kde
zůstala míra nezaměstnanosti na úrovni měsíce prosince.
Mezimesíční nárust nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 40
z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 25 obcí. U 13 obcí
nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu. Nulové nezaměstnanosti za sledované
období dosáhly obce Brzice a Litobor.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce ledna vykázána
v Hynčicích 13,98% (13 nezaměstnaných), v Božanove 12,75% (19
nezaměstnaných), v Šestajovicích 11,39% (9 nezaměstnaných) a v Hermánkovicích
9,38% (24 nezaměstnaných). Krome Šestajovic se jednalo o obce mikroregionu
Broumovsko.
Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Cerncice 0,82% (2
nezaměstnaní), Žernov 0,97% (1 nezaměstnaný), Nový Hrádek 1,46% (5
nezaměstnaných) a Suchý Dul 1,46% (3 nezaměstnaní).
Pocet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým
obdobím zvýšil o 157, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se rovněž
zvýšil. Nárok na výplatu příspěvků melo 1347 uchazečů o zaměstnaní, to je 47,6%
všech osob vedených v evidenci (zvýšení o 3,5 procentního bodu).
Ke konci ledna 2008 registroval úřad práce 1401 žen, které se tak podílely
49,5% na celkovém poctu uchazečů (snížení podílu žen o 2,7 procentního bodu
oproti měsíci prosinci 2007).
Podíl osob se zdravotním postižením z celkového poctu uchazečů v lednu 2008
činil 15,0%, tj. o 1,0 procentní bod méně než v prosinci 2007. Absolutní počet 424
je o 7 osob nižší než v předchozím mesíci.
Počet registrovaných absolventu škol všech stupňů vzdelání a mladistvých po
ukončeni základní školy se ke konci měsíce zvýšil na 208; ke konci předchozího
mesíce jich bylo registrováno 188. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4%
(zvýšení o 0,4 procentního bodu oproti předchozímu mesíci).
Dlouhodobé nezamestnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12
měsíců, bylo k 31. 1. 2008 registrováno celkem 542 (19,2% ze všech uchazečů), tj.
pokles oproti stavu k 31. 12. 2007 o 11 uchazečů.
Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazecu o
zaměstnaní 1094 (38,7%) a dále uchazečů se základním vzděláním 927 (32,8%).
Vysokoškolsky vzdělaných uchazecu bylo celkem 84 (3,0%). Z hlediska struktury
podle zaměstnaní cinila opět nejvyšší podíl z celkového poctu evidovaných uchazečů
kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníku 1045 (37,0%), dále se jednalo
o řemeslníky a kvalifikované výrobce včetně obsluhy strojů a zařízeni 635 (22,5%),
další početnou skupinou byli techničtí a administrativní pracovníci 516 (18,2%) a
provozní pracovníci ve službách a obchode 367 (13,0%).
Počet evidovaných volných pracovních míst zaznamenal k 31. 1. 2008 hodnotu
1071. Oproti stejnému datu roku 2007 se jedná o 185 volných pracovních míst
více.
Z celkového poctu bylo určeno 312 pracovních míst pro absolventy a 50
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání poctu
absolventských míst s evidovanými absolventy škol (156) vyplývá, že na každého
absolventa školy připadají v současnosti v okrese Náchod 2,0 nahlášená volná
pracovní místa (0,5 absolventa na 1 pracovní místo). V poctu uchazečů se
zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je
hodnota 8,5 vykazovaná okresem Náchod 16. nejnižší v rámci republiky (hodnota za
celou ČR 14,8) a zcela nejnižší v rámci kraje.
Z 1071 evidovaných volných pracovních míst byly v lednu nejpočetněji
zastoupeny textilní profese švadlena/šička 204 (19,0%), jako další profese z oblasti
strojírenské jako soustružník, frézař, konstruktér strojní, mechanik + serizovac,
kovodelník – obrábec kovu, nástrojař, strojní zámečník 150 (14,0%), dále profese
z oblasti služeb, např. kuchar, číšník, servírka, prodavač + pokladní 109 (10,2%).
Na jedno volné místo v současnosti pripadá v okrese Náchod 2,6 uchazeče o
zaměstnaní, což je hodnota o 0,1 uchazeče vyšší než v předchozím mesíci.
V regionu Broumovsko je to 8,4 uchazeče o zaměstnaní. Zde došlo oproti minulému
období ke zvýšení o 1,5 uchazeče. (Hodnota za celou ČR ciní 2,5 uchazeče na jedno
volné místo.)
Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích pomáhá rovněž rešit
zaměstnávaní obcanu ze zahraničí. Pocet aktuálních platných povolení k zaměstnaní
cizincu (mimo EU) v okrese k 31. 1. 2008 činil 497, ke stejnému datu bylo podáno
1321 informací o zaměstnaní obcanu státu EU a Švýcarska a 60 informací o
občanech tretích zemí, tj. celkem 1878 zaměstnaných obcanu ze zahraničí.
S hodnotou míry nezaměstnanosti 4,4% se okres Náchod radí ve sledovaném
období na 3. místo v kraji, v České republice na 17. místo s nejnižší mírou
nezaměstnanosti (77 okresu – hodnota za celou ČR 6,1%).
Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
V Náchode dne 11. 2. 2008.
Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková
Úrad práce v Náchode, oddělení trhu práce

 

Autor: Hynek Šnajdar

20.2.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Nahodil Náchod konečně motory?

Neštěstí na Pražské. Pod koly kamionu zemřela žena
14

Neštěstí na Pražské. Pod koly kamionu zemřela žena

AKTUALIZOVÁNO

Superdebata Deníku: nikdo nechce vládu ANO. Ať už bez Babiše, nebo s ním

/SLEDOVALI JSME ON-LINE, GRAFIKA, VIDEO/ Pouhý den před sněmovními volbami se v redakci Deníku sešla desítka zástupců politických stran při předvolební superdebatě. Na přetřes přišla všeobecně probíraná témata - ať už elektronická evidence tržeb, přijetí eura či přijímání migrantů. Z odpovědí také vyplynulo, že favorit voleb ANO to bude mít v případě výhry s formováním vlády složité. 

Provoz na pěší zóně Kamenice se bude regulovat sloupkem

Náchod - Náchodskou Kamenici, která je označená jako pěší zóna, plní stále více automobilů. Vedení města proto rozhodlo o opětovném nainstalování výsuvného sloupku v místě výjezdu z ulice Kamenice do okružní křižovatky u Itálie.

Dálnice zadarmo? Ministerstvo může rozhodnout v příštím roce

Královéhradecko - Kraj a město se snaží prosadit bezplatné využívání některých úseků dálnic v regionu.

Noční jezdec se posilnil alkoholem. Hlídka ho zastavila poblíž domu

Náchod - Když se čtyřiačtyřicetiletý muž z Náchoda svým Oplem Corsa vracel o půl jedné v noci domů, zastavila ho jen kousek před cílem policejní hlídka pořádkové policie.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení