„Město Hronov se dohodlo na zpracování dokumentu, kde bude stanovena strategie rozvoje města do roku 2020. Nemělo by se jednat o rozhodnutí, co si přeje vedení města a nebo zastupitelé, ale základní podněty by měly vzejít od lidí. S jejich názory potom můžou příslušné orgány dále pracovat," představila smysl besed starostka Hana Nedvědová.

Město už má jedno kolo za sebou. Ve zpravodaji byly zveřejněny dotazníky, v nichž se občané měli možnost k daným tématům vyjádřit. Bohužel, dotazníků se vrátilo zpět na úřad velice málo.

„V další fázi nabízíme občanům veřejné projednání. Na veřejných besedách by jsme si chtěli o tom, co se objevilo v dotaznících, popovídat s obyvateli města. Tak by se mohla reálně porovnat představa vedení města a občanů," vysvětluje starostka.

Na besedy byli pozváni všichni ředitelé příspěvkových organizací města, kteří velkou měrou zasahují do veřejného života. Dostavit by se měli i zástupci všech odborů městského úřadu, protože znají přesné informace o chodu města z různých úhlů pohledu.

„Udělali jsme rozsáhlou propagaci a tak doufáme, že na to veřejnost zareaguje a dostaví se diskutovat v hojném počtu. Občané tak mají jedinečnou příležitost říci, co by ve městě chtěli změnit a nebo na co by se město mělo zaměřit v dalších letech. Je teď jen na nich, zda přijdou a nebo někteří zase budou pouze kritizovat, až se něco udělá," nabádá občany k účasti starostka. A dodává: „Výsledkem bude vodítko strategie rozvoje města na příštích šest let, ať už bude na radnici sedět kdokoliv."

Výsledkem bude vypracovaný dokument, kterým by měly být dány jednoznačné cíle a stanoveno, kam by se mělo město v dalším rozvoji ubírat. V podstatné části se bude vycházet z toho, co si lidé přejí. „Názor občanů je ale velmi důležitý," podtrhuje význam schůzek starostka.

První beseda se koná už dnes od 17.00 hodin v Čapkově sále. Dnešní témata se budou zabývat: „Životním prostředím", do čehož jsou zahrnuta kontejnerová stání, separační dvůr, nakládání s odpady, poplatky a režim v CHKO.

„Volný čas" bude dalším bodem jednání. Do toho je zahrnut společenský život, kultura, sport, spolkové a zájmové aktivity.

Jedním z velmi důležitých témat bude „Bezpečnost". Diskutovat se bude o práci státní a městské policie, o potřebách vybudování kamerového systému, jak řešit bezpečnost v silničním provozu ve městě a nebo co dělat s problémovými lokalitami.

Na středeční schůzce se bude probírat „Podnikání a zaměstnanost". Vítány budou všechny návrhy, jak podpořit podnikání, co s velkou nezaměstnaností a nebo jak by se dala vytvořit nová pracovní místa.

Druhým bodem bude „Cestovní ruch". Probírat se budou nabízené ubytovací a stravovací kapacity a možnost jejich rozšíření, popřípadě zlepšení služeb v tomto oboru. Důležitou součástí je také propagace města a turistických zajímavostí.

Třetí, čtvrteční schůzka se zaměří „Školství, zdravotnictví a sociální služby". Zejména tady budou potřebné názory a zkušenosti obyvatel se strukturou, dostupností a kvalitou s lékařské a sociální péče.

Jako poslední se bude řešit neméně důležité téma a to „Infrastruktura".

Dopravní část bude zahrnovat vše co se týká komunikací, mostů, cyklotras, cyklostezek, chodníků a přechodů pro chodce. Technická část se zase bude týkat vodovodů, kanalizací, ČOV, trafostanic, energetického vedení, rozhlasu a internetu.

Veřejná prostranství budou dalším důležitým bodem, kde se očekávají připomínky a návrhy na řešení od občanů. Týkat se to bude úprav a rekonstrukcí náměstí, parku, odpočinkových ploch a hřišť.

Ani „Nemovitosti ve správě města" se také neobejdou bez připomínek občanů. Řešit se budou i ostatní záležitosti, jako třeba nabídka služeb. Co se na nich dá vylepšit, popřípadě jak je rozšířit.

Každému, kdo má svoji představu, jak by mělo město Hronov vypadat, fungovat a kam by mělo směřovat, se tak nyní nabízí příležitost vyjádřit svůj názor.

Termíny schůzek v Čapkově sále

Pondělí 5. ledna v 17.00 hodin

Probíraná témata: životní prostředí, volný čas a bezpečnost

Středa 7. ledna v 17.00 hodin

Probíraná témata: podnikání a zaměstnanost, cestovní ruch

Čtvrtek 8. ledna v 17.00 hodin

Probíraná témata: školství, infrastruktura, zdravotnictví a sociální služby