Klady a zápory, které by osamostatnění přineslo, si do místní sokolovny přišla vyslechnout zhruba třetina z 240 oprávněných voličů obce. Starostka Hronova Hana Nedvědová seznámila občany Rokytníka s majetkem obce, který v současnosti spadá pod správu Hronova, představila výčet investic, které se uskutečnily během posledních deseti let do obou obcí, což pro Rokytník činilo do roku 2008 2 048 991 korun a 14 900 369 korun pro Velký Dřevíč. Pro letošní rok činí investice do obou obcí 4 678 091 korun.

Starostka přítomným zdůraznila, že podmínka pro osamostatnění je potřebný počet stálých obyvatel, kterých musí být minimálně 1000 osob, což by po sloučení obou obcí bylo splněno počtem 1084 obyvatel, ale o účelovém sloučení by musel rozhodnout soud a nynější právní výklad není v současné době jednoznačný.

Hana Nedvědová dále přiblížila co by osamostatnění obnášelo: například výměna všech dokladů, platby za děti v ZŠ a zájmových školách, platba za seniory umístěné v domově důchodců a za sociální služby a řadu dalších investic.

Dále přítomným připomněla, že v současné době jsou v zastupitelstvu města čtyři zastupitelé z Velkého Dřevíče a jeden z Rokytníka což je 25% z celkového počtu zastupitelů. V radě města jsou dva zástupci ze sedmi a mají tak možnost ovlivnit i investice a řešení problémů obou nespokojených obcí.

Upozornila, že v případě referenda, kde by se vyslovilo více jak 50% občanů pro osamostatnění, může kdokoliv z obce o toto požádat a na tomto základě se osamostatnění uskuteční a ne že o tom bude rozhodovat přípravný výbor, jak mylně uvádí. Tímto se starostka snažila občanům přiblížit fakta a uvést na pravou míru některé dezinformace, které poskytuje přípravný výbor občanům v brožurách nebo na webových stránkách.

Kromě hronovské starostky si vzali slovo součastní přítomní zastupitelé obou obcí. Pavel Topolnickyj z Velkého Dřevíče osamostatnění zpochybnil a nevidí v tom pro obec žádný přínos, Antonín Hurdálek z Velkého Dřevíče řekl, že odtržení obcí od města je krok zpátky a přinese to ekonomické problémy, nejvíce ho mrzí zavádějící brožura vydaná přípravným výborem a šířená mezi obyvatelstvem. I Jaroslav Jeništa z Rokytníka vidí osamostatňovací iniciativu jako zkázu pro obec a s osamostatněním nesouhlasí.

Dalším programem byla diskuze v které před občany předstoupil Ondřej Nývlt z Velkého Dřevíče – člen přípravného výboru, který se snažil zpochybnit některé investice, ale jinak s žádnými konstruktivními informacemi a pozitivy, které by přesvědčily občany nepřišel. Další člen PV předstoupil Martin Křička z Velkého Dřevíče si stěžoval na investice do vybavení dobrovolných hasičů. Uvedl že jsou součástí výjezdové jednotky z Hronova, ale na investicích a vybavení jsou kráceni a zasahují s nevyhovující výbavou – na to mu místostarosta Josef Thér odpověděl, že toto je v kompetenci velitele hasičů, ale že se do tohoto problému osobně vloží a bude se snažit dřevíčským hasičům pomoci.

Zbytek přípravného výboru se choulil v zadních řadách a do diskuse nezasahoval, pouze z pozadu ostře vystoupil Oldřich Truněček, který požadoval po starostce města, že chce vidět kompletní nakládaní s majetkem a financemi města za posledních dvacet let – na to mu bylo odpovězeno, že toto není tématem tohoto shromáždění. Jeho reakce na to byla, že jeho děti budou radši chodit do ZŠ ve Stárkově, aby se za ně nemuselo platit Hronovu.

Další dotazy občanů se týkaly zejména plánovaných investic v obci do dalších let a řešení katastrofálního stavu místních komunikací a hasičské zbrojnice, na to byli ujištěni, že již část prací se uskuteční v nejbližší době a havarijní stavy se budou řešit operativně v mezích možností a objemu financí.

Na závěr diskuse si vzal slovo Miroslav Červený, který řekl že nyní je nejhorší doba na rozdělení a pro obec by to byla zkáza.

Celé setkání, až na jeden výpad, proběhlo v poklidu a občané teď mají možnost v klidu přemýšlet jaká varianta uspořádání obce je pro ně výhodnější.

Další setkání, tentokráte s občany Velkého Dřevíče proběhne dnes v tělocvičně místní ZŠ.

(Jiří Mach)