Ochrana přírody se zde setkává s dalšími neméně významnými společenskými zájmy – s památkovou ochranou i zájmem na rekreačním využití.

„Praktická činnost ochrany přírody vychází z plánu péče, který je schválen na roky 2006 až 2015 a řeší způsob obhospodařování lesních i nelesních pozemků včetně dřevin rostoucích mimo les i další aspekty využívání území,“ vysvětluje Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko.
Podle slov zástupce vedoucí Správy CHKO Broumovsko je Babiččino údolí územím, které je také ukázkou dobré komunikace veřejné správy a nevládních neziskových organizací.

Ve spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice a Společností pro záchranu Babiččina údolí byly započaty práce na obnově tradičních průhledů v Babiččině údolí, které podtrhují vnímání této jedinečné krajiny. Centrum rozvoje Česká Skalice se také zasloužilo o obnovu panelů na naučné stezce v úzké spolupráci s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici a Správou CHKO Broumovsko.

Malým husarským kouskem byl úklid odpadů v těžko přístupných terénech pod Rýzmburským altánem a v prudké lesnaté stráni nad Úpou mezi Bílým mostem a obnovenou lávkou na Pohodlí, který pro Správu CHKO Broumovsko zajistilo občanské sdružení Bublina Česká Skalice.

„Je třeba také poděkovat za vstřícnost a spolupráci všem dotčeným obecním samosprávám a zejména městu Česká Skalice,“ neopomněl zdůraznit Petr Kuna.

V Babiččině údolí se podařilo zajistit odborné ošetření starých ovocných stromů a prodloužit jejich životnost

V minulém roce se lesům v Babiččině údolí naštěstí vyhnuly silné větry a tak bylo zaznamenáno jen minimum vývratů a zlomů, na rozdíl od let 2007 a 2008.

Běžnou péči o lesní porosty, zejména o nedávno vysázené stromky na pasekách, zajistily, tak jako v minulých letech, Lesy ČR, které majetkově spravují většinu lesů v národní přírodní památce.

Podařilo se také skloubit zájmy nájemců zemědělských pozemků a sklidit všechny luční porosty ve vhodných termínech. „Většinu luk zde majetkově spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Broumovsko. Vlastní péči zajišťují nájemci, jen zvláštní management v nejvýznamnějších lokalitách je zajišťován přímo z prostředků státní ochrany přírody,“ říká Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko, a pro upřesnění dodává, že nejde přitom jen o pěkný vzhled hojně navštěvovaného území.

Zlepšují druhovou rozmanitost luk

Pokračuje se také v započaté snaze o zlepšení druhové rozmanitosti luk v široké nivě řeky Úpy.

„Ty by do budoucna měly být nejen bohatší na luční byliny, ale současně by se měly stát lepším domovem pro volně žijící živočichy. Jedná se zejména o ptáky, motýly a další drobné bezobratlé, kteří v okolní intenzivně obhospodařované krajině nacházejí jen velmi obtížně útočiště pro své přežívání,“ uvádí Petr Kuna, že právě z tohoto důvodu jsou v posledních letech jednotlivé louky sečeny v různých termínech a záměrně jsou střídavě ponechávány i pásy stařiny.

Byla také provedena opatření na likvidaci křídlatky rostoucí na několika lokalitách podél řeky tak, aby se této invazivní rostlině zabránilo v dalším rozšiřování.

Vysazené mladé stromky se ujmuly

V roce 2008 byla na loukách v Babiččině údolí započata obnova rozptýlené mimolesní zeleně. „S potěšením je třeba konstatovat, že prakticky všechny vysázené mladé stromky se dobře ujmuly a vloni bylo třeba dosadit jen dva duby z celkem 111 vysázených lip, jasanů dubů, javorů, habrů a olší. Všechny stromky byly v roce 2009 zalévány a bylo zajištěno vyžnutí trávy v jejich bezprostředním okolí. Podařilo se také zajistit odborné ošetření celkem 380 starých ovocných stromů v sadu na Bílém kopci (na snímku) a v sadu u Bělidla, zlepšit tak jejich provozní bezpečnost a prodloužit jejich životnost. Několik silně proschlých stromů, které by jinak bylo nutno pokácet, bylo ošetřeno z bezpečnostních důvodů redukčním řezem a v sadech byla ponechána jejich torza jako biotop pro vzácný hmyz vázaný na osluněné odumřelé dřevo a pro drobné ptáky hnízdící v dutinách. Z podobných důvodů byly k postupnému zetlení na okraji sadu narovnány hromádky z ořezaných silných větví,“ vysvětluje Petr Kuna.

Významným přispěním k záchraně nejstarších exemplářů stromů v okolí Ratibořic bylo ošetření krásné lipové aleje mezi sady nad zámkem, těsně za hranicí národní přírodní památky a jejího ochranného pásma, které administrativně zajistila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské středisko Hradec Králové.

„Staré stromy v Babiččině údolí jsou přitom cenné nejen z estetického hlediska, ale jsou významné i jako biotop pro ptáky hnízdící v jejich dutinách, pro netopýry i další drobné savce, ale i ohrožený hmyz, jehož larvy se vyvíjejí v trouchnivějícím dřevě,“ dodal na vysvětlenou ochranář.

Co lze v přírodě Babiččina údolí očekávat v letošním roce se dozvíte v dalších dnech na těchto internetových stránkách.