Přeložka směřuje od Spů podél železniční tratě až k mostu u někdejšího Stavostroje. Dál po pozemcích mezi Novým Městem a Vrchovinami, odkud by měla pokračovat na budoucí obchvat Vrchovin a za nimi se napojit na stávající hlavní tah na Náchod. To se však některým kritikům, kteří vlastní v této oblasti pozemky či nemovitosti poblíž, nelíbí.

Příští týden bude beseda o územním plánu, v následujícím pak veřejné projednání. Čeká se, že proti územnímu plánu podají námitky kritici přeložky. Podle odpůrců by přeložka zasáhla hlukem a zplodinami velkou část města. Mezi negativa podle nich také patří, že město rozdělí na půl.

„Její kladný přínos pro lepší průjezdnost ve směru jih-sever obyvatelům Nového Města nic nepřinese a zhorší průjezdnost ve směru východ-západ," argumentuje jeden z velkých odpůrců přeložky Václav Zilvar, který je vlastníkem pozemků mezi Novým Městem a Vrchovinami, kudy má vést. Svá stanoviska sepsal a poskytl redakci. Tvrdí také, že přeložka by zvýšila intenzitu tranzitní dopravy.

Místostarostka Bronislava Malijovská, která má na radnici rozvoj na starosti, však oponuje: „Nevznikne tady žádná dálnice ani rychlostní komunikace, ale standardní silnice první třídy, po které povede provoz, který bude stejný, jako už přes město jezdí dnes, jen se rozděluje Náchodskou ulicí směrem na Krčín a přes střed města."

Někteří z odpůrců místo přeložky navrhují trasu pro obchvat, chtějí, aby vedla okolo Krčína směrem na Nahořany a aby ji město zaneslo alespoň jako územní rezervu.

„Navrhované tranzitní průjezdy přes města v celé Evropě se nahrazují obchvaty. Pouze vedení Nového Města nad Metují trvá na původním řešení i v novém návrhu územního plánu, aniž by alespoň vyčlenilo územní rezervu pro budoucí silnici I/14 jižním obchvatem, a dokonce podporuje nevratně zastavět potencionální trasu pro obchvat rodinnými domky," míní Václav Zilvar.

Také v odpůrci navržené trase okolo Krčína se však do budoucna počítá s územím pro zástavbu. Obchvat města v podobném směru už řešila třeba v roce 2012 studie Brána k sousedům, kterou vypracoval Královéhradecký kraj. Avšak také ta narazila na řadu problémů.

Obchvat v koridoru plynovodu?

„Nemám se studií problém, ale neschválilo ji ani krajské zastupitelstvo a není ani v generelu dopravy Královéhradeckého kraje. V území obchvatu podle studie „Brána k sousedům" územní plán žádnou zástavbu nenavrhuje a v tomto území je vymezen koridor územní rezervy pro vysokotlaký plynovod, se kterým dle vyjádření odborníků může být případný obchvat v souběhu. V případě dalších návrhů je to jako kdyby si kdokoliv vzal fixu a nakreslil jakoukoliv trasu. Ostatně to udělal i pan Zilvar s jím navrhovanou trasou obchvatu," uvádí místostarostka Bronislava Malijovská.

Dodává, že trasa obchvatu, kterou navrhují odpůrci, by vedla v těsné blízkosti Krčína a dále by zasáhla řadu soukromých pozemků. „Obě varianty obchvatů zasáhnou území řady obcí, včetně sousedních Nahořan, kde už víme, že nám souhlas nedají, že to nechtějí," dodává místostarostka.

S obchvatem se podle ní sice uvažuje, avšak hodně do budoucna. To přeložka by vyřešila dopravní problémy, které trápí například Náchodskou či Dobrušskou ulici nebo centrum města mnohem dřív. Kdyby šlo vše hladce, tak prý ani ne do pěti let.

Navíc by přišla podstatně levněji, třeba řadu nemovitostí v koridoru plánované trasy už má stát vykoupených. Obchvat je sice během na dlouhou trať, ale ředitelství silnic a dálnic s ním přesto i po vybudování přeložky počítá.

Přeložka sice není ideální, ale…

„Přeložka není ideální řešení, ale je to jediné řešení, které je možné v dohledné době. Ostatně žádné dopravní řešení nelze považovat za ideální. Je to v rámci nynějších možností nejlogičtější vymístění dopravy tak, aby zasáhla svým negativním vlivem, který bezpochyby je, to znamená hluk a smog, co nejmenší část Nového Města a uchránila jeho větší část, vytěsnila dopravu z nejvíce obydlených oblastí," říká Malijovská.

Když se vyvěsilo na úřední desku před městským úřadem, kdy bude veřejné projednání návrhu nového územního plánu, desku někdo před pár dny rozbil. To přineslo komplikace a lhůty, které je zapotřebí dle úředních postupů dodržet, se protáhly.

Na příští čtvrtek 13. února od 16:00 hodin v hlavním sále kina město naplánovalo besedu, kde se budou moci všichni s novým územním plánem, tedy s tím, jak se má město rozvíjet a co by ho mělo čekat, seznámit.

„Zpracovatel územního plánu podá odborný výklad a bude odpovídat na dotazy občanů. Tato beseda se koná nad rámec povinných zákonných jednání o územním plánu, cílem je co nejlépe informovat a seznámit občany města s návrhem nového územního plánu," uvádí se na webu města.

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu, které je nutné ze zákona, je nařízeno o týden později, na středu 19. února od 16:00 hodin opět v předsálí kina. Tištěná dokumentace návrhu územního plánu určená pro veřejné projednání je zatím k nahlédnutí na městském úřadě na odboru výstavby a regionálního rozvoje.

„Od zveřejnění veřejné vyhlášky a nejpozději do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. až do 26. února, může každý uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti pak mohou podávat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou," stojí v dokumentech na webu města.