„V první řadě pracujeme s pachateli trestných činů. Pomáháme ale také obětem trestných činů. Věnujeme se i spolupráci se školami, rodinami a sociálnímu prostředí klientů. Naše práce spočívá také s komunikací s úřady práce, neziskovými organizacemi a ústavními zařízeními. PMS rovněž úzce spolupracuje s policií, státními zastupitelstvími a soudy," představuje činnost služby Aneta Hejcmanová, vedoucí střediska.

Zprostředkovávají mimosoudní řešení

Při nahlédnutí na běžnou denní pracovní činnost probačního úředníka na středisku v Náchodě je možné vidět, že se zabývá převážně mediačním, tedy mimosoudním, řešení sporů. V praxi to znamená, že zprostředkuje osobní setkání pachatele s obětí trestného činu za účasti třetí osoby, kterou je mediátor. Mediační setkání dávají prostor pro vyslovení pocitů, potřeb a všeho, co zúčastněné strany očekávají v souvislosti s trestnou událostí.

„Další z oblastí činnosti PMS je práce s mladistvými a dětmi mladšími patnácti let, které se dopustily protiprávního jednání. Tam se to týká zejména spolupráce s rodinou, školou, s orgány péče o dítě a posléze i výkon výchovného nebo trestního opatření. Dále také spolupracujeme s oběťmi trestných činů, kterým probační úředníci poskytují informace o průběhu trestního řízení, podporují je při vyrovnávání se se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. V rámci konzultací hovoříme také o nároku na náhradu škody," říká Aneta Hejcmanová.

V neposlední řadě probační a mediační služba připravuje podmínky pro uložení a následné zajištění výkonu alternativních trestů, jako jsou obecně prospěšné práce, dohled probačního úředníka v rámci podmíněného odsouzení nebo podmíněného propuštění z výkonu trestu.

Kontrolují tresty domácího vězení

Úředníci rovněž dohlížejí na dodržování zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a také dodržování trestu domácího vězení. „Pachatele se snažíme vést k začlenění zpět do společnosti, aby v ní mohl žít v souladu se zákony," dodává Aneta Hejcmanová.

Úředníci probační a mediační služby nezahálejí. Od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2014 pracovalo středisko v Náchodě s 3 850 případy.

Všichni zájemci, aniž by byli zapojeni do jakéhokoli soudního sporu, mají příležitost seznámit se s prací úředníků při dni otevřených dveří. Náchodská pobočka sídlící v druhém patře budovy okresního soudu bude přístupná veřejnosti už zítra 19. března od 9.00 do 15.00 hodin. Zaměstnanci mají pro návštěvníky připravena i zajímavá setkání se zaměstnanci institucí, s nimiž spolupracují.