VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Méně lidí bez práce

NÁCHOD - Podle Michala Pejskara, ředitele úřadu práce (ÚP), pokračoval příznivý trend ve vývoji nezaměstnanosti také v měsíci srpnu. V náchodském okrese došlo k jejímu výraznému poklesu. Nyní je bez práce 2435 osob, což představuje míru nezaměstnanosti čtyři procenta.

12.9.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: VLP/Petr Šimr

Příznivý vývoj

„Na snížení se podílely nejen nižší přírůstky uchazečů do naší evidence, ale také vyšší úbytky z evidence. Vývoj byl příznivější, než jsme po zkušenostech z předchozích let předpokládali,“ pochvaloval si ředitel Pejskar.


Nejproblémovější oblastí z hlediska nezaměstnanosti je dlouhodobě Broumovsko. Tam je v současné době bez práce 6,8 procenta lidí, což je o 2,8 procenta více než činí celookresní údaj a čtyři desetiny více než je údaj celorepublikový. „Přesto i v této oblasti opět poklesla míra nezaměstnanosti. To má příznivý vliv na výsledek celého okresu,“ uvedl Michal Pejskar.


Například ve spádové oblasti Teplice nad Metují, patřící do mikroregionu Broumovsko, dosáhla míra nezaměstnanosti hodnoty 3,6 procenta. Tento údaj je nižší než v Náchodě či Jaroměři.


Nejméně lidí bez práce – 2,6 procenta – je v České Skalici. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech osmasedmdesáti obcí okresu zaznamenalo třicet z nich. Naopak relativní snížení bylo v devětadvaceti obcích a v devatenácti nedošlo ke změně.

Nejhorší Hynčice, nejlepší Nový Hrádek

Jak jsem již uvedli, nezaměstnanost v náchodském okrese prudce klesla a její míra dosáhla čtyř procent.


Nejvyšší míra nezaměstnanosti – 11,83 procenta – byla ke konci měsíce srpna vykázána v Hynčicích, ve Vernéřovicích 9,58, v Šonově 8 a v Šestajovicích 7,59 procenta. Kromě Šestajovic se jednalo o obce mikroregionu Broumovsko.


Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti – 0,29 procenta – vykázaly obce Nový Hrádek , Žďár nad Metují 1,14, Česká Metuje 1,30 a Vysoká Srbská 1,63 procenta.


Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím snížil o 17 lidí. Jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se však zvýšil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 1073 uchazečů o zaměstnání, to je 40,5 procenta všech osob vedených v evidenci Úřadu práce v Náchodě.

Vývoj nezaměstnanosti na Náchodsku za srpen 2007

 

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce vNáchodě pokračoval příznivý trend ve vývoji nezaměstnanosti, takže v okrese Náchod za měsíc srpen 2007 došlo kpoklesu nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil vmíře nezaměstnanosti na 12. místo a v meziměsíčním úbytku evidovaných nezaměstnaných o 4,3 % na 3. místo vrámci ČR. Vkraji je vmíře nezaměstnanosti okres Náchod na 2. místě a vúbytku evidovaných nezaměstnaných v % na 1. místě.

Vprůběhu srpna 2007 došlo vokrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 111, z2546 na 2435, což představuje snížení o 4,4%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k31.8. předchozího roku činil 3603.

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k31.8.2007 vokrese Náchod 4,0% - meziměsíční snížení o 0,2 procentního bodu. Na tomto snížení se podílely jak nižší přírůstky uchazečů do evidence, tak zároveň vyšší úbytky zevidence. Tento vývoj byl příznivější, než jsme po zkušenostech zpředchozích let předpokládali. K31.8. roku předchozího se jednalo o míru nezaměstnanosti 6,3%.

Během měsíce srpna se na úřad práce nově přihlásilo 449 osob (červenec 521 osob). Absolventů škol se vsrpnu zaevidovalo 72. Zdůvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti vsrpnu zahájilo evidenci celkem 8 uchazečů (červenec 29 uchazečů). Uchazečů propuštěných zaměstnavatelem zorganizačních důvodů se zaevidovalo 6.

Vyřazeno bylo celkem 564 uchazečů (červenec 391 uchazečů). Z nich 337 (červenec 218) uchazečů bylo umístěno do zaměstnání. Nejvíce uchazečů opět nastoupilo do nového zaměstnání vkvalifikovaných dělnických profesích, hlavně strojírenských, ale i stavebních. Další početnou skupinu tvořili pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Pro nespolupráci súřadem práce bylo vyřazeno 105 osob, zbývajících 122 z jiných důvodů (např. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu, stěhování apod.).

Na pracovní místa dotovaná zprostředků aktivní politiky zaměstnanosti bylo během srpna 2007 úřadem práce umístěno celkem 20 uchazečů o zaměstnání spříspěvky zvlastního rozpočtu, od počátku roku celkem 265 uchazečů. Vrámci cílených regionálních programů bylo dále od začátku roku umístěno 77 uchazečů.

Oblast rekvalifikací a poradenské činnosti úřadu práce se vsoučasné době návazně na nízkou míru nezaměstnanosti rovněž zaměřuje především na aktivizaci uchazečů dlouhodobě nezaměstnaných. Ve spolupráci se zaměstnavateli okresu se úspěšně realizují rekvalifikace zejména vprofesích technického zaměření a další rekvalifikace se připravují na základě poptávky zaměstnavatelů (šičky apod.).

Spoklesem míry nezaměstnanosti vsoučasné době poptávka po pracovních silách vmnoha oborech a oblastech převyšuje značně nabídku. Někteří zaměstnavatelé již mají zkušenosti se zaměstnáváním cizinců, mnoho dalších se na možnosti a zákonnou úpravu dotazuje. Při zaměstnávání občanů EU platí pro pracovně právní vztahy stejné podmínky jako pro občany ČR, pouze je třeba na úřad práce zasílat informace o nástupu a ukončení zaměstnání. Tyto informace je nutno předávat na předepsaných tiskopisech, které jsou pro zaměstnavatele kdispozici na Portálu MPSV, případně mohou být vyžádány na úřadu práce nebo zaslány emailem. Vzhledem kpříhraniční poloze náchodského okresu je poměrně jednoduché zaměstnávání občanů Polska, kteří mohou denně dojíždět. Zaměstnávání cizinců mimo EU podléhá povolení, je zpoplatněno a je časově omezené. Získat formuláře a informace je možno přes Portál MPSV nebo přímo na úřadu práce.

Zdeseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) nejproblémovější oblastí zhlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobě oblast Broumov, kde míra nezaměstnanosti k31.8.2007 činila 6,8% (o 2,8% vyšší než celookresní údaj a o 0,4% vyšší než celorepublikový údaj). Přesto i vtéto oblasti opět poklesla míra nezaměstnanosti, což má příznivý vliv na výsledek celého okresu. Ve spádové oblasti Teplice nad Metují, která spadá do mikroregionu Broumovsko, dosáhla míra nezaměstnanosti hodnoty 3,6%, což je nižší hodnota, než ve spádové oblasti Náchod (4,0%) nebo Jaroměř (4,6%). Nejnižší hodnoty 2,6% dosáhla míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti Česká Skalice.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 30 znich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 29 obcí. U 19 obcí nedošlo oproti minulému měsíci kpohybu. Nulové nezaměstnanosti za sledované období dosáhly obce Litoboř a Říkov.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce srpna vykázána vHynčicích 11,83% (11 nezaměstnaných), ve Vernéřovicích 9,58% (16 nezaměstnaných), vŠonově 8,00% (12 nezaměstnaných) a vŠestajovicích 7,59 (6 nezaměstnaných). Kromě Šestajovic se jednalo o obce mikroregionu Broumovsko.

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Nový Hrádek 0,29% (1 nezaměstnaný), Žďár nad Metují 1,14% (3 nezaměstnaní), Česká Metuje 1,30% (2 nezaměstnaní) a Vysoká Srbská 1,63% (2 nezaměstnaní).

Počet osob snárokem na podporu vnezaměstnanosti se ve srovnání sminulým obdobím snížil o 17, jejich podíl ze všech osob vedených vevidenci se však zvýšil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 1073 uchazečů o zaměstnání, to je 40,5% všech osob vedených vevidenci (zvýšení o 1,1%).

Ke konci srpna 2007 registroval úřad práce 1587 žen, které se tak podílely 59,6% nacelkovém počtu uchazečů (snížení podílu žen o 0,1 procentního bodu oproti měsíci červenci 2007).

Podíl osob se zdravotním postižením zcelkového počtu uchazečů vsrpnu 2007 činil 15,4%, tj. o 0,2 procentního bodu více než včervenci 2007. Absolutní počet se však snížil z420 na 409.

Podle předpokladů došlo ke konci srpna ke zvýšení počtu registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy, a to na 204; ke konci předchozího měsíce jich bylo registrováno 177. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,7% (zvýšení o 1,3 procentního bodu oprotipředchozímu měsíci).

Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou vevidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k31. 8. 2007 registrováno celkem 717 (27,1% ze všech uchazečů), tj. pokles oproti stavu k31. 7. 2007 o 55 uchazečů (procentuelně o 0,8).

Zhlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 948 (35,8%) a dále uchazečů se základním vzděláním 833 (31,5%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 112 (4,2%). Zhlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl zcelkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 937 (35,4%), dále se jednalo o technické a administrativní pracovníky 557 (21,0%), další početnou skupinou byli řemeslníci a kvalifikovaní výrobci včetně obsluhy strojů a zařízení 500 (18,9%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 407 (15,4%).

Počet evidovaných volných pracovních míst zaznamenal k31. 8. 2007 hodnotu 1297. Oproti stejnému datu roku 2006 se jedná o 479 volných pracovních míst více.

Zcelkového počtu bylo určeno 245 pracovních míst pro absolventy a 57 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Zporovnání počtu absolventských míst sevidovanými absolventy škol (146) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá vsoučasnosti vokrese Náchod 1,7 nahlášených volných pracovních míst (0,60 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 7,2 vykazovaná okresem Náchod 14. nejnižší vrámci republiky (hodnota za celou ČR 13,1) a zcela nejnižší vrámci kraje.

Z1297 evidovaných volných pracovních míst byly vsrpnu nejpočetněji zastoupeny profese zoblasti strojírenské jako soustružník, frézař, konstruktér strojní, mechanik + seřizovač, kovodělník – obráběč kovů, nástrojař, strojní zámečník 199 (15,3%), jako další textilní profese švadlena/šička 179 (13,8%). Dále profese zoblasti služeb, např. kuchař, číšník, servírka, prodavač + pokladní 112 (8,6%). Poměrně početné zastoupení mají stále i profese stavební 110 (8,5%) a řidič 108 (8,3%).

Na jedno volné místo vsoučasnosti připadají vokrese Náchod 2,0 uchazeči o zaměstnání, což je hodnota o 0,1 nižší než vpředchozím měsíci. Vregionu Broumovsko je to 7,1 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo oproti minulému období ke snížení o 0,7 uchazeče. (Hodnota za celou ČR činí 2,8 uchazeče na jedno volné místo.)

Shodnotou míry nezaměstnanosti 4,0% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 2. místo vkraji, vČeské republice na 12. místo snejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 6,4%).

Další statistické údaje jsou kdispozici na adrese:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

VNáchodě dne 10. 9. 2007.

Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková

Úřad práce vNáchodě, oddělení trhu práce

 

12.9.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Stavba dálnice D11 u Hradce Králové.

Dostavbu D11 blokují Děti Země

KRISTÝNA MACHOVÁ se narodila 9. prosince 2017 v 02,20 hodin, vážila 3035 gramů a měřila 47 centimetrů.  Rodiče Lucie a Václav Machovi i pětiletý bráška Lukášek jsou z Červeného Kostelce.
8

OBRAZEM: Právě jsme se narodili

Formanova zdravice po 50 letech a heroinoví Makedonci: nejlepší videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 16. až 17. prosince 2017.

Vaše přání může zaznít v chrámu ve Vídni

Ve vídeňské katedrále svatého Štěpána, jejíž kořeny sahají až do 12. století, je umístěna dřevěná schránka, do níž příchozí mohou vhodit své napsané přání či prosbu, a to v jakémkoliv světovém jazyce.

Konec ledna bude patřit nadějím

Náchod - Fotbalový oddíl FK Náchod pořádá v házenkářské hale na Hamrech na sklonku ledna několik mládežnických turnajů.

Motocyklisté uzavírali sezonu dvakrát

Náchodsko - Každá ze dvou pořadatelských organizací bilancovala zvlášť.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT