Nabídkou tohoto výhodného termínu a příznivé ceny dodavatelské firmy zvítězila ve výběrovém řízení.

Vzhledem k tomu, že zde bylo nutno zohlednit mnoho zájmů (veřejných i soukromých), je dílo výsledkem různých kompromisů, ideálně se nemohlo řešit prakticky nic. Kritika se snáší především na příliš široký chodník při východní straně ulice. Při okraji chodníku, nyní téměř 5 m širokého, je uloženo v hloubce asi 70 cm několik nechráněných dálkových telekomunikačních kabelů (optický kabel), které jsou citlivé na tlak, proto přes ně nesmějí přejíždět auta. Jejich přeložka blíže k domům by byla možná, ovšem byla by velmi drahá, proto se chodník přetáhl přes tyto kabely na úkor šířky pruhu pro stání aut.

Také je kritizováno přerušování odstavných pásů pro auta výběžky z chodníků pro stromovou zeleň. Zde se zase prosadil zájem tvorby životního prostředí a potřeby plnohodnotného řešení uličního prostoru. Jiné umístění stromů vzhledem k situaci vedení podzemních trubních a kabelových vedení, i z jiných důvodů (odstup od zástavby) nebylo možné. Také k větší redukci počtu stromů (proti původnímu počtu již sníženému) nemohlo být přistoupeno. Odstavné pásy jsou pro jedno až čtyři vozidla hmotnosti cca 2,5t po obou stranách vozovky. Jejich délky pro plné využití nejsou vždy dodrženy z důvodu různých komplikací (vjezdy do domů, přechody přes vozovku, přechody podzemních trubních a kabelových vedení a vůbec dané prostorové podmínky ulice s napojenými postranními ulicemi).

Stavba včetně zahradní části byla provedena v dobré kvalitě, i když spěch kvalitu trošku poznamenal (dodávka barevně nejednotného dlažebního materiálu, neprovedení náležitého zhutnění všech chodníkových ploch). Také je poněkud kolizní provozní řešení Hákovy ulice (příliš úzký pruh vozovky – 2,8 m versus podélná odstavná stání šířky 2 m). Lepší řešení bylo možné.

Výsledek realizace zeleně v první části přestavby Komenského ulice s navazující Českoskalickou ulicí vedl k iniciativě projekčně řešit odborně podmínky pro výsadbu stromů. Stromy byly vysazeny do větších, železobetonových ohradníků s výřezy ve stranách v podélném směru, aby se jejich kořeny mohly rozrůstat a zároveň, aby hlavní kořeny nevrůstaly do tras podzemních trubních a kabelových vedení procházejících v chodnících (zde i velmi těsná sousedství). Hlubší betonové ohradníky (hl. 70 cm) jsou zde také z důvodu udržení násypového tělesa zpevněných ploch. Jamky byly zahloubeny do 130 cm a ještě ve stranách zabezpečeny speciálními fóliemi proti rozrůstání kořenů do tras inženýrských sítí v této hloubce. Ne vždy objektivní i subjektivní podmínky umožnily to nejkvalitnější provedení přípravy pro výsadbu stromů (objevené překážky jako skála, starý beton, díky nimž muselo být v některých místech odkloněno nové vedení kabelů el. osvětlení do ohradníků, nežádoucí přesah betonového lože pro uložení ohradníků do jejich prostoru). Stromy jsou vysázeny do kvalitního zahradního substrátu (nezapleveleného) s pokrytím speciální geotextilií proti bujení plevelů a s vrstvou drcené kůry (mulčem). Aby mohla být provedena letní výsadba stromů, bylo nutno zajistit alejové školkařské výpěstky zapěstované ve speciálních nadzemních kořenových balech, tedy ne dobývané ze země, byť i s balem, což v tomto období, kdy rostlina ještě nemá ukončený vegetační cyklus, je riskantní. Kulová forma javoru mléčného má zde svou tradici a i přes určité problémy je zde z různých důvodů vhodnější, než jiné druhy a formy stromů.
Takové výpěstky nám mohla dodat školka Arboeko Obříství (poblíž Mělníka). Zahradní část stavby provedla firma Služby pro krajinu a les. Zabezpečení stromů litinovou mříží a ocelovým čtyřhranem provedla firma Mival. Samostatnou kapitolou je řešení plotu v Komenského ulici před kostelem sv. Michaela. Zde se také prosazuje názor zrušit oplocení a ponechat pouze podezdívku se změnou funkce na zídku na sezení.

Svůj odborný postoj k tomuto problému vyjadřuji v přiložené obhajobě obnovení oplocení.

Kovový plot před kostelem sv. Michaela

Zdůvodnění potřeby obnovení oplocení:

Parčíkově upravený prostor kolem kostela sv. Michala je na výškové kótě původního terénu. Terén Komenského ulice s navazující Tyršovou ulicí a s přilehlým okolím ve směru východním, včetně Masarykova náměstí, byl v 70. letech 19. století zvýšen násypem, který se postupně zvedá od Českoskalické ulice a v místě kostela vytváří výškový rozdíl cca 1,5 m. Komenského ulice byla vybudována již na tomto násypu. Dnes parčíkově upravené okolí kostela bylo původně hřbitovem. Dobová litografie ukazuje původní terén, dobová olejomalba zase část původní obvodní zdi hřbitova (vpravo v popředí).

Historické aspekty obhajoby:
Vzhledem k tomu, že se jedná o vzácnou barokní památku (kostel datován 1714), a také o to, že zde byl původně hřbitov, bylo by vhodné tento fakt, z pietních důvodů, respektovat i vhodným způsobem jej připomenout. Proto by měl být tento prostor i nadále řešen parkovou úpravou (plánovaná rekonstrukce) a oddělen předchozím způsobem.

Urbanisticko – architektonické aspekty:
Památkově chráněný objekt kostela s prostorem bývalého hřbitova je v ideovém i funkčním rozporu s vybudovanou moderní ulicí současného standardního typu. Tyto funkce jsou zde těžko slučitelné v jeden celek, zejména také proto, že terén v okolí kostela je výrazně snížen. Pokus o propojení v jeden celek by rozhodně působil nepřirozeně. Původní zděné a později kovové oplocení proměnit v zídku na sezení zde postrádá logiky a smysluplnosti (také zde asi málokdo bude sedat s pohledem na hustou automobilovou dopravu.

Rekonstruovaná nízká betonová zídka zůstává stále podezdívkou plotu, který ovšem nyní chybí (ani zděné řešení by situaci nezměnilo). Pohledové uplatnění zídky na „utopenou“ fasádu barokního kostela snižuje architektonickou hodnotu památky a celek působí neplnohodnotně. Konfrontační je i architektonický vztah k postranním sochá (socha sv. Václava z r. 1808).

Bezpečnostní aspekty:
Oplocení má také funkci ochrannou, protože terén je snížen od kryty podezdívky k patě kostela přibližně o dva metry. Nezabezpečení může být nebezpečné zejména pro děti.

Proto je třeba ze strany Komenského ulice kovové oplocení obnovit. Ozdobný plot s historizujícím motivem, který zde byl, by mohl nahradit nižší plot vhodněji dekorovaný. Rozhodně sem nepatří jakýkoliv současný, průmyslově vyráběný typ, rovněž také historizující kýč.

Ing. Jiří Stratil, zahradní architekt 2. etapy přestavby Komenského ulice v Náchodě