Přestože následky dopravních nehod patří k nejčastějším situacím, pro které se jejich účastníci na probační službu obracejí, není to jediný typ újmy, kterou pracovníci této instituce řeší.

Může se jednat o neúmyslné trestné činy, kam právě ublížení na zdraví způsobené při dopravní nehodě patří, ale také o trestné činy způsobené úmyslně. V tomto případě je to celá škála trestných činů – zanedbání povinné výživy, řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či návykové látky, ublížení na zdraví například při rvačce, podvody, krádeže, domácí násilí, stalking a další.

Na probační službu se ovšem neobracejí pouze oběti trestných činů, ale také pachatelé, kteří si následně uvědomí nesprávnost svého počínání a chtějí věc řešit. Tato jejich snaha by měla mít jako primární cíl narovnání vztahu s obětí a kompenzaci jí způsobené škody. Zároveň však může aktivní přístup k řešení následků trestného činu zlepšit i pozici samotného pachatele v rámci trestního řízení.

Náchodské středisko probační a mediační služby sídlí v budově okresního soudu, a to již od roku 2001. Jedná se o státní organizaci působící na poli trestní justice. Střediska probační a mediační služby působí při každém okresním soudě v celé České republice.

Když vstoupí do života trestný čin

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Současně organizuje a zajišťuje efektivní výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ale i prevenci kriminality.

„Setkat se s námi může ten, komu vstoupil do života trestný čin. Pracujeme jak s pachateli trestných činů, tak i s oběťmi nebo poškozenými. Na jedné straně vykonáváme takzvanou probaci, což by se ve zkratce dalo uvést jako dohled nad výkonem uložených alternativních trestů a opatření. Na straně druhé, se zabýváme mediačními činnostmi, které vedou k urovnání konfliktu právě mezi pachatelem a obětí trestného činu již v průběhu trestního řízení, nebo i po jeho skončení. Na pracovníky probační a mediační služby se mohou obrátit osoby, které se cítí být oběťmi, bez ohledu na to zda probíhá trestní řízení či nikoliv. Na středisku v Náchodě máme právě pro oběti trestných činů poradnu,“ uvedla Aneta Hejcmanová, vedoucí střediska Probační a mediační služby v Náchodě.

Poradna obětem poskytuje sociálně právní poradenství a pomáhá jim posílit jejich práva. „V praxi to znamená, že poradíme, na jaké informace má oběť nárok a jak je získat, pomáháme chránit soukromí oběti, pomůžeme s uplatněním nároku na náhradu škody, se zajištěním právního zastoupení, s doprovodem na policii nebo k soudu, poskytujeme kontakty na další odborníky, těch možností je celá řada. Klíčovým slovem pro fungování poradny je prevence sekundární viktimizace. Obecně se snažíme o to, abychom zabránili dalšímu zraňování obětí poté, co jim už jednou někdo ublížil samotným trestným jednáním. Věříme, že každý, kdo se octil v postavení oběti, si zaslouží pochopení a porozumění,“ vysvětlila Aneta Hejcmanová.

Psychologická pomoc, terapie či doprovod

Obětem trestných činů byla na základě speciálního zákona, který vznikl v roce 2013 zpřístupněna řada možností, jak se domáhat ochrany svých zájmů a naplnění svých práv.

„Od začátku s vámi někdo pracuje na základě právní kvalifikace. Pokud se jedná o těžší případ ublížení na zdraví, máte nárok na to mít zmocněnce, který vás zastupuje, na něhož vás nasměrujeme. Můžeme vás nasměrovat i na psychologickou pomoc, která nebývá vždy dostupná, můžeme vám poradit online terapie, protože u některých trestných činů je rozdíl mezi krátkodobou psychologickou pomocí a dlouhodobější terapií. Můžeme vás doprovodit k soudnímu jednání nebo na policii. Pomůžeme vám i s takzvaným prohlášením oběti, protože si při výslechu třeba na všechno nevzpomenete, co všechno trestný čin, ať už úmyslný, nebo neúmyslný ve vašem životě ovlivnil,“ doplnila Pavlína Binková, poradkyně pro oběti trestných činů ze střediska Probační a mediační služby v Trutnově.

Na probační službu se může obrátit i samotný pachatel trestného činu, a to z vlastní iniciativy ještě v průběhu trestního řízení před rozhodnutím soudu.

„Ano, i u pachatelů trestných činů je to tak, že nás mohou vyhledat a požádat o spolupráci. Někdy přichází a žádají o pomoc při kontaktování poškozeného nebo oběti, chtějí napravit, co způsobili. Ve většině případů nás však pověřuje soud nebo státní zastupitelství buď k předjednání nějakého alternativního trestu či opatření, nebo kontrolou nad tím, jak pachatel tento trest vykonává. Typickými tresty, o nichž má povědomí už i širší veřejnost, jsou obecně prospěšné práce, trest domácího vězení nebo zpřísnění podmíněného odsouzení dohledem probačního úředníka,“ sdělila Aneta Hejcmanová.

Krádeže, podvody i násilné trestné činy

Co se týče věku klientů, pracuje se jak s osobami dospělými, tak mladistvými ve věku 15 až 18 let a nezletilými, což je věková skupina dětí do 15 let. Pokud je řeč o škále trestných činů, se kterými se kterými se zde setkávají, ta je velmi pestrá.

„Našimi klienty jsou oběti krádeže, podvodu, ale i velmi závažných násilných trestných činů. Spolupracovali jsme s osobou, která naletěla podvodníkům a podepsala velmi nevýhodnou smlouvu. Ačkoli byla situaci dvakrát nahlásit na policii, byla odkázaná na občanskoprávní řízení. Pomohli jsme jí detailně sepsat trestní oznámení a podařilo se nám popsat okolnosti, které vedly k tomu, že platnost smlouvy byla zpochybněna a bylo zahájeno trestní řízení proti pachateli. Jiné klientce, vůči které se blízká osoba dopouštěla fyzického a psychického násilí, jsme pomohli po podání trestního oznámení sepsat žádost o přidělení právníka, na kterého mají oběti v některých případech ze zákona nárok, pomohli jsme zažádat o peněžitou pomoc od ministerstva spravedlnosti, také jsme poskytli kontakty na odbornou psychologickou pomoc. V neposledním případě jsme jí pomohli sepsat prohlášení oběti, kde popsala nejen, co vše se jí ze strany pachatele dělo, ale i to, jak náročné bylo veřejně to řešit s policií a dalšími institucemi. Jednoduše řečeno, oběť trestním řízením doprovázíme, s cílem obnovit pocit bezpečí a jistoty, které jednání pachatele narušilo,“ popsala konkrétní případ pomoci Aneta Hejcmanová.

Důležitá je prevence

Důležitou oblastí, na kterou je zaměřena pozornost pracovníků střediska, je také výše zmíněná prevence. „Besedujeme se žáky základních škol a se studenty středních škol. Vždy se soustředíme na nějaké žhavé téma – například komunikace přes sociální sítě, využívání umělé inteligence, či problematiku šíření pornografie. Snažíme se mladé generaci předat informace tak, aby věděla, jak se v takové situaci zachovat, jak se to dá řešit, co je trestné a co třeba jen nemorální,“ dodala Aneta Hejcmanová.

Spolupráci s probační a mediační službou hodnotí kladně předseda Okresního soudu v Náchodě Pavel Ruml. „Zdejší pracovnice probační a mediační služby jsou činorodé, aktivní a důsledné. Spolupráce s nimi při projednávání alternativních trestů i při provádění dohledu je vzorová. I díky nim jsme schopni dosahovat výborných výsledků v trestních řízeních. A co vím, spolupráci s nimi si pochvalují i advokáti a zmocněnci,“ shrnul Pavel Ruml.

Náchodské středisko probační a mediační služby sídlí v budově okresního soudu, a to již od roku 2001. | Video: Irena Voříšková