Po maturitě na jaroměřském gymnasiu (1959) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie-čeština (1967 PhDr.). Mezi lety 1965 a 1970 pracovala jako historik v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Za normalizace musel odejít, od r. 1970 brigádník Archeologického ústavu ČSAV, pak podnikový archivář n.p. Texlen v Trutnově (1974-1989), od r. 1989 náměstek pro personální a sociální práci. V roce 1991 se stal vysokoškolským pedagogem na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, později Univerzita Hradec Králové ( UHK,.1993 docent, 2000 profesor). Na škole vedl Ústav historických věd, 1996-1999 byl proděkan, 1999-2005 děkan Pedagogické fakulty UHK.

Ve své vědecké a publikační činnosti se věnoval hlavně historii Trutnovska a lnářského a textilního průmyslu. Jako editor připravil různé sborníky, např. Krkonoše-Podkrkonoší, Minulostí Jaroměře , Příspěvky k dějinám n.p. Texlen Trutnov anebo Lnářský průmysl. V roce 1990 byl u zrodu sborníku Rodným krajem v Červeném Kostelci, kde dosud publikuje a působí v redakční radě.

Zasedá v odborných komisích, je předsedou české části Kladské komise historiků a a členem komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie věd ČR. Záslužná je i jeho činnost organizační, uspořádal řadu setkání regionálních historiků.

Byl iniciátorem vydání dvou historických sborníků Minulostí Jaroměře v letech 1968 a 1971, do nichž rovněž přispěl dvojdílnou historickou bibliografií Jaroměře a Josefova, dále napsal studie o jaroměřském dějepisectví, o středověkém opevnění města či o Jaroměři v době po husitských válkách. V letech 1973-1974 se zúčastnil na archeologickém výzkumu v lokalitě bývalého augustiniánského kláštera v Jaroměři Na Kameni. Přispěl též do dvou jaroměřských gymnaziálních almanachů, jež byly vydány v letech 1969 a 1994.

Soupis prací V. Wolfa vykazuje přes 1600 publikovaných příspěvků z různých oblastí historických věd, z veřejného života i politiky. Knižně vydané práce: Hospodářské dějiny Žarošic ve světle katastrů (spoluautor, 1962), 100 let závodu Texlen 10-Bělidlo (spoluator , 1977), monografie Jan Kolda ze Žampachu (2002). Další práce ve sbornicích. Na jeho počest byly vydány dva historické sborníky (1993, 2002) s výběrovými bibliografiemi.

Za práci ve vedoucích akademických funkcích byl oceněn pamětní medailí (2005).

Jubilantovi Prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi přejeme do dalších let hodně zdraví, pracovního elánu i radosti z dobře vykonaného díla.

PhDr. Jiří UHLÍŘ