Projekt je sestaven takovým způsobem, aby pro děti ze sociálně slabých romských rodin byly vytvořeny podmínky pro zvládnutí učiva v základní škole a byla jim poskytnuta podpora v jejich začlenění do většinové společnosti. Aktivity jsou určeny pro děti, které navštěvují základní školy v Jaroměři a Josefově. Projekt probíhá prostřednictvím pravidelného programu doučování. Důraz je kladen na spolupraci s pedagogy a s rodiči dětí, které jsou do projektu zapojeny. Dále jsou využívány počítače s výukovými programy při doučování. Počítace slouží také ke zvyšování počítačové gramotnosti těchto dětí. „Chceme, aby aktivity projektu byly dostupné všem dětem, které mají problémy se zvládáním učiva. Proto doučování probíhá dvakrát týdně nejen v Milíčově domě, ale také v Základní škole Jaroměř – Josefov, kde naši lektoři doučují děti 1. až 6. třídy český jazyk, matematiku a angličtinu,“ sdělila nám tisková mluvčí střediska Žaneta Csaszárová. Projekt se zaměřuje rovněž na soužití romských a neromských dětí ve třídách. Naplánována je vědomostní soutěž, jejímž cílem je stmelení třídních kolektivů a pozitivní vnímání romských dětí ze strany svých vrstevníků. Pořádají se i výchovně vzdělávací aktivity v rámci nízkoprahového Klubu malého Bobše. V současné době je do projektu v souvislosti s doučováním zapojeno 38 dětí. „Spolupracujeme se Základními školami Na Ostrově, Boženy Němcové a Jaroměř – Josefov, jejichž pedagogové se společně s námi podílejí na podpoře vzdělávání svých žáků. Zaměstnáváme celkem deset lektorů doučování,“ uvedla Csaszárová. Potřebnost a důležitost projektu spatřují pracovníci střediska v jeho zacílení na romské děti a mládež pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jeho zaměření na podporu vzdělávání u této cílové skupiny. Projekt byl zahájen 1. září letošního roku. Doba realizace projektu je 12 měsíců. Evropské společenství podpořilo projekt částkou 37 178 eur.