Z 23 přítomných zastupitelů (4 byli omluveni) hlasovalo 19 zastupitelů PRO, 4 se zdrželi hlasování.

Rozpočet na rok 2024 počítá s příjmy ve výši 479,5 mil. Kč a výdaji ve výši 595,3 mil. Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích ve výši necelých 116 mil. Kč je především z důvodu investičních akcí.

Mezi ty nejvýznamnější bude v příštím roce patřit dokončení stavby spolkového domu (7 mil. Kč z celkových 72 mil. Kč), výstavba tenisové haly (cca 40 mil. Kč), rekonstrukce budovy kolonády ve Velkých lázních v Bělovsi (22 mil. Kč, bude spolufinancováno z prostředků EU prostřednictví projektu Balneum Glacensis), revitalizace lázeňského parku (2. etapa - odhad 85 mil. Kč), nové veřejné osvětlení na Klínku (13 mil. Kč). Nezanedbatelné budou opět investice do komunikací a chodníků, na které je v příštím roce počítáno s částkou ve výši 30 mil. Kč. Realizace některých investic je pak podmíněna získáním dotačních titulů.