Tato nová silnice by měla vést od Spů podél železniční trati směrem k vlakovému nádraží a dále k Vrchovinám a odvést by měla tranzitní dopravu tak, aby více než patnáct tisíc automobilů denně neprojíždělo přes obydlený Krčín a další přes centrum města, kudy vede silnice první třídy.

U soudu s návrhem na konání referenda uspěli odpůrci přeložky z řad majitelů pozemků a obyvatel, kteří s její trasou nesouhlasí. Dal jim zapravdu Nejvyšší správní soud, následně vyhlásil referendum Krajský soud v Hradci Králové, který přitom původně rozhodl o tom, že referendum se konat nemusí. Konání referenda nevyhověl nejprve ani zdejší městský úřad.

„Otázka do referenda není z našeho pohledu jednoznačná a podobně se vyjádřil ve svém prvním rozhodnutí i krajský soud. Až na základě odvolání petičního výboru k Nejvyššímu správnímu soudu, který se na záležitost podíval jiným pohledem, musel krajský soud referendum vyhlásit," uvedl starosta Petr Hable.

Podle soudu bude mít referendum konzultativní význam. Bude-li platné, bude signálem pro místní politiky, co mají dělat v řešení dopravy ve městě.

Referendum se bude konat až v roce 2018, přestože město mezitím připravuje územní plán, v němž se s trasou přeložky počítá.

„Jsme přesvědčeni, že konání referenda v roce 2018 nemá žádný vliv na přípravu nového územního plánu, který z pohledu tranzitní dopravy musí respektovat vyšší uzemní plánovací dokumentace" uvedl Petr Hable.

Práce na přípravě územního plánu tak pokračují dál. „Po veřejném projednání dochází k vypořádání se s námitkami a připomínkami a je předpoklad, že v příštím roce by mohl být nový územní plán Zastupitelstvem města schválen," říká starosta města Petr Hable. Zatím tedy referendum nemá vliv na to, aby se proces přípravy nového územního plánu měnil.„Zároveň nebrání nic tomu, aby se uvažovalo o budoucnosti tranzitní dopravy Novým Městem nad Metují a případně byly vyhledávány nové možnosti jejího řešení," dodal Petr Hable.

Územní řízení stojí

Přeložka zatím nemá územní rozhodnutí, přestože Ředitelství silnic a dálnic o něj žádá už sedm let. Stavební úřad ho vydal už třikrát, ale krajský úřad jej vždy vrátil k dalšímu projednání. Nyní je územní řízení přerušeno do konce letošního roku a ŘSD má dodat doplněné podklady. Proces rozhodování v těchto případech je zdlouhavý a jestli referendum bude mít vliv, to se ukáže.

Odpůrcům stavby přitom termín na konání referenda až za tři roky nevadí. „Souběh s těmito volbami komunálními byl na náš původní návrh, neboť se jedná výsostně o místní problém a volební strany ve svých volebních programech představí svou podporu nebo nepodporu myšlence obchvatu. Soud náš požadavek podpořil. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý cíl, není ztráta tří let rozhodující. Město má nyní více času připravit studii obchvatu, která by občanům pomohla v jejich rozhodování o budoucí trase tranzitní dopravy," soudí Václav Zilvar, zmocněnec petičního výboru a majitel pozemků v trase přeložky.

Jestli referendum splní svůj účel, k tomu se vyjádřil i soud. „Je nepochybné, že v současné době skutečně nikdo nemůže s určitostí říci, v jaké fázi bude příprava či realizace přeložky silnice I/14 na podzim roku 2018, kdy by se měly konat řádné volby do zastupitelstva města Nové Město nad Metují. Proto nelze ani s definitivní jistotou odpovědět, zda účel referenda bude v případě jeho konání v termínu dle petitorního žádání zmařen či nikoliv. Odpověď na tuto otázku bude vždy založena na určitém stupni pravděpodobnosti. Krajský soud vychází z předpokladu, že je to zejména navrhovatel, kdo má eminentní zájem na tom, aby účel referenda nebyl v důsledku jím navrženého termínu jeho konání zmařen. Pokud tedy navrhovatel nadále trvá na nařízení termínu místního referenda dle jeho návrhu a pokud odpůrce tomuto návrhu v podstatě neodporuje, neměl krajský soud relevantní důvod navrženému termínu konání místního referenda nevyhovět," uvedl v odůvodnění rozhodnutí soudu Jan Rutsch, předseda senátu.

Přeložka má směřovat od Spů podél železniční tratě až k mostu u někdejšího Stavostroje. Dál po pozemcích mezi Novým Městem a Vrchovinami, odkud by měla pokračovat na budoucí obchvat Vrchovin a za nimi se napojit na stávající hlavní tah na Náchod.

Přeložka se plánuje už řadu let. Podle zastánců by konečně odvedla tranzitní dopravu z Krčína, ale i z historického centra města, kudy vede silnice první třídy. Přeložka je jediné řešení, které je podle zastánců stavby možné v dohledné době, a to i s ohledem na aktuální stav přípravy. Obchvat je během na dlouhou trať. Podle odpůrců, kteří bydlí poblíž nebo mají v trase pozemky, by však přeložka zasáhla hlukem a zplodinami velkou část města.

Otázka pro referendum:Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok okolo nádraží ČD pod Malecím nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky I/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy Vladivostok Osma Nahořany?

Čtěte také:  Václav Zilvar: Ztráta tří let není pro referendum rozhodující