Na jednání byla objasněna úloha Správy CHKO Broumovsko při přípravách evropsky významných lokalit včetně Březinky v roce 2004 v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Březinka byla navržena jako jedna z 863 lokalit zařazených na národní seznam, který byl vytvořen na vědecké bázi podle jednotné metodiky na podkladu podrobného mapování celé ČR. Nejednalo se tedy o jednotlivé expertní návrhy konkrétních osob.

Dalším předmětem jednání byla také aktuální změna postoje města Náchoda k ochraně předmětného území v souvislosti s vyhlašováním přírodní památky Březinka, jehož proces zahájil v srpnu krajský úřad. Březinka je rekreačně významné území a cílem ochrany přírody je v podstatě zachování přírodních hodnot, které se dochovaly i díky přístupu a péči vlastníků pozemků.

Je pochopitelné, že současný návrh vyvolal mnoho rozpaků mezi dotčenými vlastníky pozemků, protože chybně zveřejněné bližší ochranné podmínky by znamenaly skutečně neadekvátní a nadbytečná úřední omezení.

Základní zásadou ochrany evropské soustavy chráněných území Natura 2000 je zachování stávajícího využívání území, které umožnilo dochování ohrožených přírodních biotopů a ohrožených druhů rostlin a živočichů do současnosti. Formou ochrany je pak zejména spolupráce s vlastníky pozemků pro udržení současných způsobů hospodaření a zlepšování přírodního prostředí, a to za pomoci rozličných nástrojů finanční podpory z veřejných prostředků, případně i náhrad újmy vzniklé omezením hospodaření.

Obě strany jednání se shodly, že v rámci zahájeného procesu je třeba dojednat těmto principům odpovídající bližší ochranné podmínky a odstranit tak nešťastné aktuální úřední pochybení krajského úřadu. Při současném právním zakotvení soustavy Natura 2000, může statut přírodní památky umožnit lepší čerpání dotací z národních i evropských zdrojů a umožní konkrétnější vyjasnění vzájemných požadavků mezi vlastníky pozemků a státními orgány. A to v přírodně cenném území, které léta slouží jako rekreační zázemí obyvatel města Náchoda a jehož rekreační potenciál ve vztahu k zájmům obnovit lázně v Bělovsi je značný.

Snahou zástupců správy na jednání však bylo také objasnění postupu, dle kterého se Březinka stala evropsky významnou lokalitou a zejména vysvětlení role pracovníků správy v roce 2004 při předjednávání území zahrnutých do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. To proto, aby se předešlo možným dezinterpretacím v médiích nebo na veřejných jednáních, jak se velmi politováníhodným způsobem stalo při emocemi prostoupeném veřejném projednání konaném v letošním roce 10. srpna v hotelu Bonato.

Protože počátkem tohoto století Vláda ČR zahájila intenzivní jednání o přístupu ČR do EU, zahájilo i Ministerstvo životního prostředí práce na implementaci evropského práva do národní legislativy a to včetně příslušných směrnic v ochraně přírody. Na základě jednotného metodického postupu a podrobného zmapování území celé ČR bylo k ochraně navrženo celkem 863 lokalit, mezi nimi také Březinka. Pro konečný výběr na seznam lokalit byl uplatněn jednotný statistický algoritmus, zohledňující zejména dochovanost přírodních biotopů ohrožených v rámci EU a ucelenost jejich komplexů, dle kterého se na seznam pro své přírodní hodnoty dostala také Březinka.
Na jaře roku 2004 přijala poslanecká sněmovna potřebné novely zákonů, včetně novely zákona na ochranu přírody a krajiny, a po vstupu ČR do Evropské unie 1. května 2004 podle nich začala ČR plnit své povinnosti vůči EU. Jednou z těchto povinností bylo také zajištění ochrany území soustavy Natura 2000. Protože ministerstvo se snažilo předejít zásadním střetům v území, zahájilo v této věci širokou informační kampaň, jejímž cílem bylo optimalizovat návrh soustavy Natura 2000 s ohledem na rozvojové záměry krajů, měst a obcí a seznámit vlastníky s principy její ochrany. Česká republika však musela ve velmi krátké době dosáhnout stejných standardů jako dřívější členové unie. Jednotným předjednáním evropsky významných lokalit a ptačích oblastí byly pověřeny správy CHKO a to i mimo své správní území, kde jejich pracovníci neprováděli vlastní mapování a přípravu podkladů.
Během několika týdnů tak proběhla jednání s vedením obcí a měst a návrhy evropsky významných lokalit byly zveřejněny na úředních deskách. V případě Březinky, jejíž předjednání zajišťovala Správa CHKO Broumovsko, pak nad rámec tohoto nezbytného minima bylo přímo jednáno s majoritními vlastníky v území, ostatní vlastníci a dotčené subjekty byli osloveni na úředních deskách a městským rozhlasem a byli pozváni na veřejné projednání. Jmenovité sezvání všech vlastníků s ohledem na tehdejší možnosti získání informace o parcelách na katastru nemovitostí nebylo s ohledem na velmi krátký časový prostor možno provést. Správou shromážděné připomínky byly následně předány na ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde byly při společném jednání se zástupci ministerstva využity k úpravě návrhů. Například u Březinky byl z návrhu evropsky významné lokality vypuštěn Jiráskův sad a to s ohledem na rozvojové požadavky města Náchoda. Tím byla role pracovníků Správy CHKO Broumovsko v přípravách soustavy Natura 2000 mimo CHKO ukončena.

Veškeré informace o předjednání evropsky významné lokality Březinka předala Správa CHKO Broumovsko městu Náchodu a jsou na obou úřadech veřejnosti k dispozici.

Nezbývá než doufat, že tyto podklady spolu s tímto článkem pomohou najít přijatelné kompromisní řešení pro dotčené vlastníky nemovitostí a Krajský úřad Královéhradeckého kraje a že cenná příroda v oblasti Březinky se díky pochopení vlastníků i veřejnosti dochová i pro další generace.
Petr Kuna, zástupce vedoucí Správy CHKO Broumovsko