Ochrana přírody se zde setkává s dalšími neméně významnými společenskými zájmy – s památkovou ochranou i zájmem na rekreačním využití. Praktická činnost ochrany přírody vychází z plánu péče, který je schválen na roky 2006 až 2015 a řeší způsob obhospodařování lesních i nelesních pozemků včetně dřevin rostoucích mimo les i další aspekty využívání území.

A co lze očekávat v roce 2010? „Bude třeba zvládnout nárůst administrativní práce, protože podle novely zákona na ochranu přírody a krajiny přešla na Správu CHKO Broumovsko pravomoc povolování kácení dřevin rostoucích mimo les na území Národní přírodní památky Babiččino údolí i jejího 50 m širokého ochranného pásma,“ informoval nás zástupce vedoucí Správy CHKO Broumovsko Petr Kuna.

Správa současně přebírá i pravomoc udělování výjimek a souhlasů podle základních a bližších ochranných podmínek, které dosud vyřizovala Vláda ČR a Ministerstvo životního prostředí. „Lesy České republiky připravily projekt na ošetření letitých stromů ve staré lipové aleji nad Bílým mostem, který by měl být realizován z prostředků Operačního programu životního prostředí. Ze stejného zdroje by měla být financována i obnova a ošetření dřevin v zámeckém parku, které připravuje Národní památkový ústav,“ prozrazuje Petr Kuna, a dodává, že Správa CHKO Broumovsko by kromě zajištění běžné péče ráda získala i finanční prostředky na monitoring populací motýlů i dalších skupin hmyzu na loukách v Babiččině údolí, aby bylo možno na odborném základě ověřit úspěšnost nastaveného způsobu jejich obhospodařování, případně tuto činnost do budoucna upravit.