Sokoli se na těchto stanovištích objevovali nepravidelně již od podzimu a s větší intenzitou pak zejména v únoru a březnu, kdy svá teritoria obsadili. Jedná se výhradně o skalní terény v našich pískovcových oblastech, a to v národních přírodních rezervacích Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny.

I letos, tak jako v loňském roce je naděje minimálně na dvě hnízda s mláďaty. Jako nejnadějnější a nejzkušenější se jeví pár v Teplických skalách v lokalitě Chrámové stěny, který zde již na konci března zahnízdil. Proto Správa vydala nařízení č. 1/2009, jímž na části turistického okruhu skalním městem, dočasně omezila přístup veřejnosti. Jedná se prakticky o úsek v délce cca 200 m pod Chrámovými stěnami, kde z důvodu klidu při hnízdění nelze projít.

Sokol stěhovavý je plachý pták a pokud by rodič sedící a zahřívající vajíčka, nebo čerstvá mláďata byl vyrušen a odletěl, pravděpodobně by došlo k zastuzení snůšky a úhynu zárodků, nebo mláďat. I později hrozí nebezpečí, že mláďata by vyplašenými rodiči nebyla dostatečně chráněna před pálícím sluncem, nebo před loupeživými predátory.

Mladým ptákům hrozí nebezpečí od krkavců, výrů a jestřábů, nezkušenému mláděti může ublížit i agresivní poštolka, která v něm vždy spatřuje potenciálního nepřítele a podniká na něho prudké útoky.

Vedení Správy CHKO Broumovsko věří, že dobře pochopitelné omezení, kvůli kriticky ohroženému sokolu stěhovavému, nikoho neodradí od návštěvy skal. Zvláště, pokud si chápající návštěvník uvědomí, jakou odměnou nám všem bude pohled na úspěšně odchovaná vylétnuvší sokolí mláďata.

Ukončení hnízdění a první lety mláďat se již dnes dají přibližně stanovit a podle všeho tento slavnostní okamžik nastane v prvním červnovém týdnu. S tím bude samozřejmě spojeno i zprůchodnění pod Chrámovými stěnami pro turisty, kteří, pokud se budou chovat dostatečně klidně a tiše, mohou samozřejmě mláďata také spatřit.

Správa CHKO Broumovsko děkuje všem návštěvníkům skal, kteří respektováním opatření ochrany přírody napomůžou úspěšnému vyhnízdění jednoho z nemnoha párů sokolů stěhovavých, kteří v současnosti na území České republiky hnízdí.