Hlavní slovo v celé kauze teď bude mít ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a jeho rozkladová - odvolací komise. Verdikt ministerstva určí, zda se bude na územích, kde jsou uloženy životně důležité zásoby pitné vody vrtat. A zda se zde budou používat přirodě a lidem nebezpečné chemikálie.


Petiční výbor v čele s místostarostou Police nad Metují Jiřím Škopem Vás oslovil, a to s peticí kvůli průzkumu k těžbě břidlicového plynu. Jaká je Váš názor na petici?
Bohužel, nemůžu k petici říct nic víc, než že ve spisové evidenci Ministerstva životního prostředí (MŽP) nebyla zatím registrována.

Jaký je Váš osobní názor na průzkum a případnou těžbu?
Jak dobře víte, i v České republice se již objevily firmy, které by chtěly břidlicový plyn těžit. Ale jak ještě lépe víte, pouhá možnost průzkumů, nebo ještě přesněji řečeno, už jen stanovení průzkumného území, je mnoha občany vnímáno s velkými obavami. A to právě z hlediska dopadů na životní prostředí. I ministerstvo životního prostředí bude v této věci velmi obezřetné.

V jaké fázi je teď povolovací řízení na průzkum? Může firma začít s prací?
Dne 11. 4. 2011 byla podána žádost firmy Basgas Energia Czech s.r.o. o stanovení průzkumného území pro vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu vázaných na břidlicová souvrství „Trutnovsko“. Na vysvětlenou: Stanovení průzkumného území neznamená nic jiného než právo projektovat v dané ploše geologické práce a po posouzení projektu krajským úřadem provádět tyto práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů. Vzhledem k tomu, že proti zmíněnému rozhodnutí podalo několik účastníků správního řízení včasný podnět k přezkoumání, rozhodnutí nenabylo právní moci. A zákonnost postupu prvoinstančního správního orgánu teď bude posuzována nadřízeným správním orgánem, v tomto případě ministrem životního prostředí. Stane se tak v rozkladovém řízení (neboli v odvolacím řízení), kdy se napadené rozhodnutí zruší nebo změní, pokud se tím plně vyhoví rozkladu. A nebo bude rozklad, tedy odvolání zamítnuto.

Proti je řada měst i obcí. Je možné průzkumu zabránit?
Samotný výsledek řízení o rozkladu nelze předjímat. Ovšem, i kdyby průzkumné území stanoveno bylo a rozhodnutí nabylo právní moci, rozhodně by neznamenalo povolení průzkumu pro případnou těžbu. A neznamená to ještě ani povolení konkrétních průzkumných prací. Nejprve musí držitel průzkumného území zpracovat projekt prací, které v něm hodlá provádět. V této fázi lze řešit dopady konkrétních činností na životní prostředí. A samozřejmě, že lze geologické průzkumné práce také „zakázat“. Pamatuje na to paragraf zákona, který říká, že MŽP může zrušit stanovené průzkumné území, poruší-li zadavatel opakovaně nebo se závažnými důsledky povinnosti stanovené zákonem nebo příslušným rozhodnutím. Jde o rozhodnutí nebo zákony vydané k ochraně veřejného zdraví a k ochraně životního prostředí.

Jaký aktuální krok teď podnikne Vaše ministerstvo, které průzkumy povolilo? A co Vy osobně?
MŽP opravdu žádné průzkumy nepovolilo. Zde platí jižuvedené vyjádření, že vzhledem k tomu, že proti zmíněnému rozhodnutí podalo několik účastníků správního řízení včasný podnět k přezkoumání, rozhodnutí nenabylo právní moci… V rámci posuzování teď bude bedlivě zhodnocen průběh řízení, oprávněnost a dostatečnost stanovených podmínek pro provádění prací z hlediska zákonem chráněných veřejných zájmů a s ohledem na specifika oblasti průzkumného území a možnosti ovlivnění obyvatelstva, přírodních zdrojů, přírody a krajiny. V hustě zalidněném území je také třeba vyhodnotit, zda přínos průzkumu by byl adekvátní vlivům na životní prostředí. Rozhodnutí a v něm stanovené podmínky musí jednoznačně zajistit zákonnou ochranu vodních zdrojů. Jakékoliv průzkumné práce, zejména jsou-li spojené se zásahem do pozemku, musí respektovat omezení vyplývající z předpisů o ochraně přírody a krajiny (KRNAP, CHKO Broumovsko, maloplošná zvláště chráněná území přírody a ÚSES neboli Územní systém ekologické stability). Veškeré terénní práce musí být posouzeny příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny i s ohledem na možný vliv na soustavu lokalit Natura 2000. Osobně budu vyžadovat maximum informací. Jsem připraven k účasti na mnohých jednáních a zvolím velmi citlivý přístup k celé kauze.

Jiří Máslo

Článek o těžbě břidlicového plynu najdete ZDE.
Rozhovor s místostarostou Police nad Metují najdete ZDE.