Na celém smiřickém dominiu, panství se 42 vesnicemi v témže roce byly jen čtyři farní školy, a to ve vsích Holohlavy, Jasenney, Černilov a Čibuz, v nichž zároveň byly i kostely a fary. V té době to byly ve vesnicích prakticky jediné významné kulturní a osvětové instituce, nositelé vzdělání a pokroku. Podobně se škola připomíná i v dalších zachovaných urbářích z roku 1619 a 1655. Rektor, správce školy se poprvé jmenovitě uvádí v Soupise poddaných podle víry z roku 1651. První historicky doložený rektor-učitel jasenské farní školy se jmenoval Jan Pakán.


Postavení učitelů, rekrutujících se často z vojenských vysloužilců, invalidů i středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných, někdy i nedostudovaných a zběhlých intelektuálů, ovládacích elementární čtení, psaní i počítání, bylo mnohdy vazalské, závislé na vrchnosti. Sociální poměry učitelů bývaly velmi neutěšené. Učitel si tehdy přivydělával psaním suplik pro poddané, hrou na varhany v kostele a zpěvem na pohřbech, svatbách i křtech. Tak například zprávy ve školní a farní jasenské kronice odkazují na nalezenou, v současnosti však nezvěstnou listinu, v níž se roku 1622 zavazují Jasenští odvádět svému učiteli roční naturální plat: 89 bochníků chleba, 18 mandel a 2 snopy obilí (pšenice, žita, ječmene, ovsa). Vedle chleba, posnopného, rolí, ovocných stromů měl jasenský kantor příjem i ze sedmi koled. Šlo o jakousi lepší žebrotu po sousedech, a to na sv. Kateřinu (25.listopadu), na Štědrý den (24. prosince), na Tři krále (6. ledna), na sv. Dorotu (6. února), na sv. Řehoře (12. března), na Zelený čtvrtek o Velikonocích a o posvícení (14. září). Později mu platili dřívím, ovocem a ještě roku 1857 se z každého stavení celé koloratury jasenské fary mělo platit podučiteli jako novoroční koleda 1 groš stříbra.


Budova jasenské farní školy byla asi ve středu této pět kilometrů dlouhé lánové vsi. Do dnešních dnů se zachovaly dvě zajímavé školní budovy. A to tzv. Stará škola (čp. 136), přízemní budova s valbovou střechou postavená z opuky v letech 1799-1800 a nová zděná jednopatrová budova, nyní dvoutřídní Základní škola 1.-4. ročník (čp. 215) v Jasenné, postavená obcí podle projektu jaroměřského stavitele Josefa Čermáka (+ 1919) v letech 1888-1889. V roce 1980 přibyla do školského areálu krásná budova nové mateřské školy a školní jídelny z let 1977-1980, která byla slavnostně otevřená v sobotu 31. ledna 1981 a v letech 1995-1996 zmodernizovaná novou rekonstrukcí valbové střechy, protože do rovné střechy zatékalo. Školy jsou (vedle kostela) dosud chloubou jasenské obce, která je zároveň jejím zřizovatelem a mecenášem.


Až do roku 1855 byla v Jasenné pouze škola jednotřídní a triviální, tzn., že se zde učilo jen třem základním dovednostem: čtení, psaní, počítání a náboženství jako mravnímu základu pro další život. Školu od roku 1774 na základě reforem osvíceného katolického kněze, augustiniána opata Johanna Ignaze von Felbigera měli povinně od 6 do 12 let po dobu šesti let a od roku 1869 po dobu osmi let povinně navštěvovat všechny děti, chlapci i dívky školu, čímž byl naplněn požadavek Jana Amose Komenského. Nařízení se však obcházelo, mnohé děti pro chudobu a ze sociálních a existenčních důvodů školní docházku zanedbávaly. Jasenská škola pak byla přeměněna na dvoutřídní, roku 1880 na trojtřídní a po vystavění nové školní budovy (1888-1889) pak roku 1892 reorganizována na čtyřtřídní obecnou smíšenou školu, posléze na pětitřídní. V jasenské škole se společně vyučovali chlapci i dívky. Později podstatně byla rozšířena paleta vyučovacích předmětů. V roce 1933 zredukována dočasně na trojtřídní. Od 1. září 1954 byl pátý ročník tehdejší národní školy přeřazen do Základní devítileté školy v Jaroměři-Josefově, kam dosud jasenští žáci přecházejí.


V letošním školním roce si Jasenští připomínají už 420 let od první zmínky o farní škole v Jasenné v roce 1588 a 120 let od výstavby nové jednopatrové školní budovy ZŠ v letech 1888-1889. Od 16. listopadu 1921 asi do roku 1947 fungovala v Jasenné při zdejší obecné škole nástavbová tzv. Pokračovací lidová škola hospodářská v Jasenné pro obvod obcí Jasenná, Starý Ples, Nový Ples, Libřice, Šestajovice a snad i Králová Lhota, která vzdělávala rolnické chlapce a dívky a poskytovala elementární hospodářské vzdělání. Zanikla v roce 1947. V té době už v zemědělské obci Jasenná při obecné škole k 1. březnu 1946 zřídili také pro děti předškolního věku mateřskou školu, v letech 1954-59 zemědělský útulek a od 7. listopadu 1965 školní družinu při ZŠ, jež zde úspěšně působí dosud.


Základní škola (ZŠ) v Jasenné je neúplná malotřídní škola, 1.-4. ročník. Škola byla od 1. ledna 2003 zařazena do sítě škol, předškolních zařízení pod názvem Základní škola, Jasenná, okres Náchod, jejíž součástí je ZŠ, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Jasenná. Od 1. února 2006 byla do školského rejstříku zapsána pod názvem Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod. Obě školy jsou nadřízenými orgány, jasenskou veřejností, rodiči i žáky kladně hodnoceny. Vyvíjejí bohatou činnost, přispívají k pestrému kulturnímu životu v obci Jasenná na Jaroměřsku. O historii všech jasenských škol a školních zařízení se zájemce podrobněji dočte v Uhlířově monografii Dějiny školství v Jasenné 1588-1988 i v Uhlířově vlastivědě obce Jasenná (1994) a v nové knížce Jasenná 1298-1305-2007, Suplementum historie obce za léta 1994-2007 (2007, 96 stránek) autorů - kronikáře obce PhDr. Jiřího Uhlíře a starostky obce Jasenná Ing. Jitky Slezákové.

(Jiří Uhlíř)